Suministros - 402724-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Veliko Tarnovo: Contenedores y cubos de residuos y basura

2018/S 178-402724

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Obshtina Veliko Tarnovo
000133634
pl. „Mayka Balgariya“ No. 2
Veliko Tarnovo
5000
Bulgaria
Persona de contacto: Nadya Petrova, Daniela Doynova, Veselin Stoykov
Teléfono: +359 62619228/ +359 62619229/ +359 62619552
Correo electrónico: mop_vt@abv.bg
Fax: +359 62619231
Código NUTS: BG321

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.veliko-tarnovo.bg

Dirección del perfil de comprador: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/614

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/614
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Община Велико Търново, Общински център за услуги и информация на граждани
000133634
пл. „Майка България“ № 2
Велико Търново
5000
Bulgaria
Persona de contacto: Иво Лазаров
Teléfono: +359 62619108
Correo electrónico: mop_vt@abv.bg
Fax: +359 62619231
Código NUTS: BG321

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.veliko-tarnovo.bg

Dirección del perfil de comprador: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/614

I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на контейнери за текстилни отпадъци за нуждите на Община Велико Търново“

II.1.2)Código CPV principal
34928480
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Доставка на 6 броя нови контейнери за текстилни отпадъци, които да бъдат разположени в основните квартали на гр. Велико Търново, с цел оптимизиране на производствения процес по сепариране и депониране в Регионалната система за управление на отпадъците — регион Велико Търново, тъй като текстилните отпадъци и производствените с такъв характер, попаднали в общия обем, причиняват повреди на съоръженията и затрудняват тяхната работа.

Технически параметри на контейнерите:

— Контейнерите да бъдат изработени от поцинкована ламарина с дебелина не по-малка от 1,0 мм.ю,

— Повърхността да бъде обработена чрез прахово боядисване,

— Конструкцията на контейнера да позволява минимална товароносимост от 600 кг,

— Контейнерът да бъде оборудван със специална предпазна шахта за изхвърляне на изделия от кожа и текстил, непозволяваща ревизиране на съдържанието на контейнера, и

— Други характеристики, подробно описани в техническата спецификация от документацията за обществена поръчка.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 7 620.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34928480
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG321
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. Велико Търново

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на 6 (шест) броя нови контейнери за текстилни отпадъци, които да бъдат разположени в основните квартали на гр. Велико Търново, с цел оптимизиране на производствения процес по сепариране и депониране в Регионалната система за управление на отпадъците — регион Велико Търново, тъй като текстилните отпадъци и производствените с такъв характер, попаднали в общия обем, причиняват повреди на съоръженията и затрудняват тяхната работа.

Технически параметри на контейнерите:

— Носещата конструкция да гарантира здравината на контейнера при транспортиране и монтаж,

— Контейнерите да бъдат изработени от поцинкована ламарина с дебелина не по-малка от 1,0 мм,

— Повърхността да бъде обработена чрез прахово боядисване,

— Приблизителни размери на контейнера 1 170/1 120/2 300 мм,

— Конструкцията на контейнера да позволява минимална товароносимост от 600 кг,

— Контейнерът да бъде оборудван със специална предпазна шахта за изхвърляне на изделия от кожа и текстил, непозволяваща ревизиране на съдържанието на контейнера,

— Да има възможност за отваряне на една от страниците на контейнера за ръчно претоварване на събраните изделия,

— Всички съдове да са снабдени с осигурено заключване на отварящата се страница.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 7 620.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 50
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Посочената в раздел II.2.7) продължителност на поръчката представлява максимално допустимият срок за доставка. Участниците предлагат срок за доставка, който не може да бъде по-дълъг от 50 (петдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

Финансирането на обществената поръчка се осъществява чрез средства от бюджета на Община Велико Търново.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Възложителят не поставя изисквания по отношение на годност (правоспособност) на участниците.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят не определя критерии за подбор, които се отнасят до икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят не определя критерии за подбор, които се отнасят до техническите и професионални възможности на участниците.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

По настоящата поръчка не се изисква от определения за изпълнител участник да представи гаранция за изпълнение или гаранция за авансово предоставените средства.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 18/10/2018
Hora local: 17:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 22/10/2018
Hora local: 14:00
Lugar:

В административната сграда на Община Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2, заседателна зала.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Всички присъстващи лица попълват имената си и се подписват в списък, подготвен от комисията.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП за отстраняване от процедурата се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, за тях също не трябва да са налице основанията за отстраняване в процедурата.

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (еЕЕДОП), подписан с електронен подпис от съответните лица. Когато е приложимо еЕЕДОП се представя и за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице и за всеки подизпълнител. Липсата или наличието на основанията за отстраняване се декларират в Част III от ЕЕДОП. Когато за участник е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в еЕЕДОП. Освен на основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата:

1. участник, който не е изпълнил друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП;

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 — 5 от ЗОП;

4. участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК);

5. участник, за когото е налице обстоятелството по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от същия закон;

6. участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

7. други случаи, посочени в документацията за обществена поръчка.

Наличието или липсата на основанията за отстраняване по т. 4 и т. 5 по-горе също се декларират в Част III от ЕЕДОП.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да се подава от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава до КЗК с копие и до възложителя.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/09/2018