Suministros - 402725-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Gdansk: Equipo y material informático

2018/S 178-402725

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 28/29
Gdańsk
80-803
Polonia
Persona de contacto: Joanna Muszyńska
Teléfono: +48 583238583
Correo electrónico: inwestycje@gdansk.sa.gov.pl
Fax: +48 583238588
Código NUTS: PL633

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.gdansk.sa.gov.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.gdansk.sa.gov.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Sąd
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby sądów powszechnych apelacji gdańskiej

Número de referencia: I.391.9.2018
II.1.2)Código CPV principal
30200000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz jednostek – Sądów Rejonowych i Sądów Okręgowych obszaru apelacji gdańskiej, fabrycznie nowego i nieużywanego sprzętu komputerowego wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych, z podziałem na 3 części, z których każda podzielona jest na asortyment podstawowy i asortyment objęty prawem opcji.

2. Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem procedury przewidzianej w art.24aa ustawy Pzp, tzw. „procedury odwróconej”.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia - oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wskazujących brak podstaw do wykluczenia.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa komputerów

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL6
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziby jednostek obszaru apelacji gdańskiej.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Dostawa fabrycznie nowego i nieużywanego sprzętu komputerowego wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych dotyczących dostawy komputerów:

a. T-05-01-01-009 komputer typ 1 - 2018/2 - standardowy – 19 szt. (zakres podstawowy) + 16 szt. (zak. opcji);

b. T-05-01-01-011 komputer typ 1 - wersja 1 - 2018/2 - standardowy – 42 szt. (zak. podstawowy) + 30 szt. (zak. opcji);

c. T-05-01-01-012 komputer typ 1 - wersja 2 - 2018/2 - standardowy – 28 szt. (zak. podstawowy) + 20 szt. (zak. opcji);

d. T-05-01-01-013 komputer typ 1 - wersja 3 - 2018/2 - standardowy – 132 szt. (zak. podstawowy) + 110 szt. (zak. opcji);

e. T-05-01-03-005 komputer AllInOne typ 1 -2018/2 – 52 szt. (zak. podstawowy) + 40 szt. (zak. opcji);

f. T-05-01-03-007 komputer AllInOne typ 1 - wersja 1 - 2018/2 – 43 szt. (zak. podstawowy) + 30 szt. (zak. opcji);

g. T-05-01-03-008 komputer AllInOne typ 1 - wersja 2 - 2018/2– 81 szt. (zak. podstawowy) + 60 szt. (zak. opcji);

Szczegółowy zakres i opis sprzętu komputerowego, dotyczącego przedmiotu zamówienia określony został odpowiednio dla Części 1, w Załączniku Nr 2a do umowy w treści kolumny „minimalne wymagania” – Dział 3 SIWZ.

2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia, zarówno w zakresie podstawowym jak i objętym prawem opcji, własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w określonych ilościach i do miejsc wskazanych przez Zamawiającego odpowiednio dla danej części, zgodnie z wykazem lokalizacji dostaw stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy, odrębnym dla każdej części zamówienia oraz wykazem odpowiednich jednostek spośród wymienionych w Załączniku Nr 7 do umowy w przypadku realizacji dostaw w zakresie objętym prawem opcji.

3. Zamawiający wymaga, aby urządzenia, stanowiące przedmiot zamówienia, zakupiono w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski oraz aby posiadały pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników na obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: obsługa serwisowa / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: okres gwarancji i rękojmi / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: termin dostawy / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 35
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. Dostawa fabrycznie nowego i nieużywanego sprzętu komputerowego wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych dotyczących dostawy komputerów:

a. T-05-01-01-009 komputer typ 1 - 2018/2 - standardowy – 19 szt. (zakres podstawowy) + 16 szt. (zak. opcji);

b. T-05-01-01-011 komputer typ 1 - wersja 1 - 2018/2 - standardowy – 42 szt. (zak. podstawowy) + 30 szt. (zak. opcji);

c. T-05-01-01-012 komputer typ 1 - wersja 2 - 2018/2 - standardowy – 28 szt. (zak. podstawowy) + 20 szt. (zak. opcji);

d. T-05-01-01-013 komputer typ 1 - wersja 3 - 2018/2 - standardowy – 132 szt. (zak. podstawowy) + 110 szt. (zak. opcji);

e. T-05-01-03-005 komputer AllInOne typ 1 -2018/2 – 52 szt. (zak. podstawowy) + 40 szt. (zak. opcji);

f. T-05-01-03-007 komputer AllInOne typ 1 - wersja 1 - 2018/2 – 43 szt. (zak. podstawowy) + 30 szt. (zak. opcji);

g. T-05-01-03-008 komputer AllInOne typ 1 - wersja 2 - 2018/2– 81 szt. (zak. podstawowy) + 60 szt. (zak. opcji);

Szczegółowy zakres i opis sprzętu komputerowego, dotyczącego przedmiotu zamówienia określony został odpowiednio dla Części 1, w Załączniku Nr 2a do umowy w treści kolumny „minimalne wymagania” – Dział 3 SIWZ.

2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia, zarówno w zakresie podstawowym jak i objętym prawem opcji, własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w określonych ilościach i do miejsc wskazanych przez Zamawiającego odpowiednio dla danej części, zgodnie z wykazem lokalizacji dostaw stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy, odrębnym dla każdej części zamówienia oraz wykazem odpowiednich jednostek spośród wymienionych w Załączniku Nr 7 do umowy w przypadku realizacji dostaw w zakresie objętym prawem opcji.

3. Zamawiający wymaga, aby urządzenia, stanowiące przedmiot zamówienia, zakupiono w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski oraz aby posiadały pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników na obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium, zgodnie z art.45 ust.1 i art.45 ust.5 ustawy Pzp w wysokości odrębnej dla danej części, tj.: w części I: 60 000 PLN, należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: NR 51 1130 1017 0021 1000 9990 0004 z podaniem tytułu i nr części, zgodnie z SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa laptopów

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL6
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziby jednostek obszaru apelacji gdańskiej.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Dostawa fabrycznie nowego i nieużywanego sprzętu komputerowego wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych dotyczących dostawy laptopów i tabletów:

a. T-05-02-01-010 laptop typ 1 - 2018/2 - standardowy – 9 szt. (zak. podstawowy) + 6 szt. (zak. opcji);

b. T-05-02-01-012 laptop typ 1 - wersja 1 -2018/2 - standardowy – 28 szt. (zak. podstawowy) + 18 szt. (zak. opcji);

c. T-05-02-01-013 laptop typ 1 - wersja 2 -2018/2 - standardowy – 56 szt. (zak. podstawowy) + 40 szt. (zak. opcji);

d. T-05-02-01-014 laptop typ 1 - wersja 3 -2018/2 - standardowy – 130 szt. (zak. podstawowy) + 110 szt. (zak. opcji);

e. T-05-02-02-010 laptop typ 2 -2018/2 - ponadstandardowy – 34 szt. (zak. podstawowy) + 22 szt. (zak. opcji);

f. T-05-02-02-012 laptop typ 2 - wersja 1 -2018/2 - ponadstandardowy – 1 szt. (zak. podstawowy) + 1 szt. (zak. opcji);

g. T-05-02-02-013 laptop typ 2 - wersja 2 -2018/2 - ponadstandardowy – 6 szt. (zak. podstawowy) + 4 szt. (zak. opcji);

Szczegółowy zakres i opis sprzętu komputerowego, dotyczącego przedmiotu zamówienia określony został odpowiednio dla Części 2, w Załączniku Nr 2b do umowy w treści kolumny „minimalne wymagania” – Dział 3 SIWZ.

2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia, zarówno w zakresie podstawowym jak i objętym prawem opcji, własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w określonych ilościach i do miejsc wskazanych przez Zamawiającego odpowiednio dla danej części, zgodnie z wykazem lokalizacji dostaw stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy, odrębnym dla każdej części zamówienia oraz wykazem odpowiednich jednostek spośród wymienionych w Załączniku Nr 7 do umowy w przypadku realizacji dostaw w zakresie objętym prawem opcji.

3. Zamawiający wymaga, aby urządzenia, stanowiące przedmiot zamówienia, zakupiono w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski oraz aby posiadały pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników na obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: obsługa serwisowa / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: okres gwarancji i rękojmi / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: termin dostawy / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 35
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. Dostawa fabrycznie nowego i nieużywanego sprzętu komputerowego wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych dotyczących dostawy laptopów i tabletów:

a. T-05-02-01-010 laptop typ 1 -2018/2 - standardowy – 9 szt. (zak. podstawowy) + 6 szt. (zak. opcji);

b. T-05-02-01-012 laptop typ 1 - wersja 1 -2018/2 - standardowy – 28 szt. (zak. podstawowy) + 18 szt. (zak. opcji);

c. T-05-02-01-013 laptop typ 1 - wersja 2 -2018/2 - standardowy – 56 szt. (zak. podstawowy) + 40 szt. (zak. opcji);

d. T-05-02-01-014 laptop typ 1 - wersja 3 -2018/2 - standardowy – 130 szt. (zak. podstawowy) + 110 szt. (zak. opcji);

e. T-05-02-02-010 laptop typ 2 -2018/2 - ponadstandardowy – 34 szt. (zak. podstawowy) + 22 szt. (zak. opcji);

f. T-05-02-02-012 laptop typ 2 - wersja 1 -2018/2 - ponadstandardowy – 1 szt. (zak. podstawowy) + 1 szt. (zak. opcji);

g. T-05-02-02-013 laptop typ 2 - wersja 2 -2018/2 - ponadstandardowy – 6 szt. (zak. podstawowy) + 4 szt. (zak. opcji);

Szczegółowy zakres i opis sprzętu komputerowego, dotyczącego przedmiotu zamówienia określony został odpowiednio dla Części 2, w Załączniku Nr 2b do umowy w treści kolumny „minimalne wymagania” – Dział 3 SIWZ.

2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia, zarówno w zakresie podstawowym jak i objętym prawem opcji, własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w określonych ilościach i do miejsc wskazanych przez Zamawiającego odpowiednio dla danej części, zgodnie z wykazem lokalizacji dostaw stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy, odrębnym dla każdej części zamówienia oraz wykazem odpowiednich jednostek spośród wymienionych w Załączniku Nr 7 do umowy w przypadku realizacji dostaw w zakresie objętym prawem opcji.

3. Zamawiający wymaga, aby urządzenia, stanowiące przedmiot zamówienia, zakupiono w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski oraz aby posiadały pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników na obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium, zgodnie z art.45 ust.1 i art.45 ust.5 ustawy Pzp w wysokościach odrębnych dla poszczególnych części, tj.: w części II: 40 000 PLN, należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: NR 51 1130 1017 0021 1000 9990 0004 z podaniem tytułu i nr części, zgodnie z SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa monitorów

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30231300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL6
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziby jednostek obszaru apelacji gdańskiej.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Dostawa fabrycznie nowego i nieużywanego sprzętu komputerowego wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych dotyczących dostawy monitorów:

a. T-05-04-02-007 monitor standardowy do 21,5'' – 238 szt. (zak. podstawowy) + 200 szt. (zak. opcji);

b. T-05-04-04-007 monitor powiększony do 27'' – 188 szt. (zak. podstawowy) + 160 szt. (zak. opcji);

Szczegółowy zakres i opis sprzętu komputerowego, dotyczącego przedmiotu zamówienia określony został odpowiednio dla Części 3, w Załączniku Nr 2c do umowy w treści kolumny „minimalne wymagania” – Dział 3 SIWZ.

2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia, zarówno w zakresie podstawowym jak i objętym prawem opcji, własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w określonych ilościach i do miejsc wskazanych przez Zamawiającego odpowiednio dla danej części, zgodnie z wykazem lokalizacji dostaw stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy, odrębnym dla każdej części zamówienia oraz wykazem odpowiednich jednostek spośród wymienionych w Załączniku Nr 7 do umowy w przypadku realizacji dostaw w zakresie objętym prawem opcji.

3. Zamawiający wymaga, aby urządzenia, stanowiące przedmiot zamówienia, zakupiono w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski oraz aby posiadały pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników na obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: obsługa serwisowa / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: okres gwarancji i rękojmi / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: termin dostawy / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 35
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. Dostawa fabrycznie nowego i nieużywanego sprzętu komputerowego wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych dotyczących dostawy monitorów:

a. T-05-04-02-007 monitor standardowy do 21,5'' – 238 szt. (zak. podstawowy) + 200 szt. (zak. opcji);

b. T-05-04-04-007 monitor powiększony do 27'' – 188 szt. (zak. podstawowy) + 160 szt. (zak. opcji);

Szczegółowy zakres i opis sprzętu komputerowego, dotyczącego przedmiotu zamówienia określony został odpowiednio dla Części 3, w Załączniku Nr 2c do umowy w treści kolumny „minimalne wymagania” – Dział 3 SIWZ.

2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia, zarówno w zakresie podstawowym jak i objętym prawem opcji, własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w określonych ilościach i do miejsc wskazanych przez Zamawiającego odpowiednio dla danej części, zgodnie z wykazem lokalizacji dostaw stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy, odrębnym dla każdej części zamówienia oraz wykazem odpowiednich jednostek spośród wymienionych w Załączniku Nr 7 do umowy w przypadku realizacji dostaw w zakresie objętym prawem opcji.

3. Zamawiający wymaga, aby urządzenia, stanowiące przedmiot zamówienia, zakupiono w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski oraz aby posiadały pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników na obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium, zgodnie z art.45 ust.1 i art.45 ust.5 ustawy Pzp w wysokościach odrębnych dla poszczególnych części, tj.: w części III: 10 000 PLN, należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: NR 51 1130 1017 0021 1000 9990 0004 z podaniem tytułu i nr części, zgodnie z SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do których zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.5 pkt.1, pkt.4 i pkt.8 ustawy Pzp.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów:

3.1. składanych przez Wykonawców wraz z ofertą:

1) wypełniony formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), który należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz.VI pkt.1.1. SIWZ;

2) dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.

3.2. składane przez wszystkich Wykonawców po otwarciu ofert:

1) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

3.3. składane przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy Pzp;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz.716);

4. W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp, Wykonawca składa dokumenty wymienione w powyższym punkcie 3.3. w odniesieniu do tych podmiotów.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 22 ust. 1a i ust. 1b ustawy Pzp, tj. Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:

a. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) dokumenty składa, co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych, zapewniających wykonanie zamówienia Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

a) dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w rozdziale V pkt.2.3. SIWZ,

b) wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do oferty - Wykaz dostaw,

c) w Wykazie dostaw należy wskazać tylko te dostawy, które potwierdzają spełnienie warunku udziału w niniejszym postępowaniu, w odniesieniu do tej części zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę;

d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunku określonego w rozdziale V pkt.2.3. SIWZ – odpowiednio do poszczególnych części zamówienia;

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 22 ust. 1a i ust. 1b ustawy Pzp, tj. Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:

a. Warunkiem udziału w postępowaniu, dotyczącym Części I, II i III, jest wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostaw, polegających na dostawie sprzętu komputerowego odpowiadającego swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, w zakresie dostawy:

— w Części I – komputerów/stacji roboczych, o wartość minimum 700 000,00 PLN każda,

— w Części II – laptopów, o wartości minimum 500 000,00 PLN każda,

— w Części III – monitorów, o wartości minimum 200 000,00 PLN każda.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy w danej części zamówienia zawarcia umowy na tę część, zgodnej ze wzorem przekazywanym wraz z SIWZ - Dział 3 - udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego;

2. Warunki realizacji zawarte są w odpowiednich dokumentach zamówienia, udostępnionych na stronie internetowej Zamawiającego.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 17/10/2018
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 002 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 17/10/2018
Hora local: 12:30
Lugar:

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 17.10.2018 r. o godz. 12:30 w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, przy ul. Nowe Ogrody 7, w sali konferencyjnej – III piętro.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Wykonawca, zgodnie z art.22a ustawy Pzp, może polegać na:

— zdolnościach technicznych lub zawodowych,

— sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

1.1. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

1.2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt.13–23 i ust.5 pkt.1, 4 i 8 ustawy Pzp.

2. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w rozdziale VI pkt.3.3. ppkt. 1) SIWZ, składa dokument, o którym mowa poniżej w pkt.3., w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy poniższego pkt.4. zdanie pierwsze stosuje się.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

3.1. w sekcji III.1.1) ogłoszenia ppkt. 1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych,

3.2. w sekcji III.1.1) ogłoszenia ppkt. 2)-4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

4. Dokumenty, o których mowa w powyższym pkt.3.1. i 3.2. lit.b. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt.3.2. lit.a. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższym pkt.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy powyższego pkt.4. stosuje się.

CD sekcji IV.2.6) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/09/2018