Suministros - 402736-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Łódź: Ésteres de ácido acrílico

2018/S 178-402736

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Instytut Włókiennictwa
ul. Brzezińska 5/15
Łódź
92-103
Polonia
Teléfono: +48 426163103
Correo electrónico: zamowienia@iw.lodz.pl
Fax: +48 426792638
Código NUTS: PL711

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.iw.lodz.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.iw.lodz.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Instytut badawczy
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Prace badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Środek wiążący- wodna dyspersja polimeru estrów kwasu akrylowego

Número de referencia: KF/ZP-236-28/18
II.1.2)Código CPV principal
24323320
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Środek wiążący-wodna dyspersja polimeru estrów kwasu akrylowego – wodny roztwór żywicy akrylowej o parametrach:

— gęstość (200C) 1,04-1,08 g/cm3,

— lepkość (230C) 15-35mPa. s,

— zawartość substancji stałej ca. 48-52 %,

— pH 3,0-5,0,

— Ilość: 80 000 kg.

Do każdej dostawy należy dołączyć świadectwo jakości/atest lub dokument potwierdzający posiadanie Systemu Zapewnienia Jakości

Wraz z ofertą Wykonawcy są zobowiązani dostarczyć na swój koszt co najmniej 100 kg oferowanego środka wiążącego w celu dokonania próby technologicznej, co pozwoli na stwierdzenie zgodności wyrobu finalnego z wymogami Zamawiającego, określenia ceny efektywnej jednostkowej środka wiążącego oraz ocenę zgodności zaoferowanego produktu z charakterystyką przedmiotu zamówienia.

Miejsce dostarczenia środka wiążącego przeznaczonego na próby: 92-103 Łódź, ul. Brzezińska 1/3, POLSKA

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL711
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miasto Łódź, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Środek wiążący-wodna dyspersja polimeru estrów kwasu akrylowego – wodny roztwór żywicy akrylowej o parametrach:

— gęstość (200C) 1,04-1,08 g/cm3

— lepkość (230C) 15-35mPa. s

— zawartość substancji stałej ca. 48-52 %

— pH 3,0-5,0

— Ilość: 80 000 kg

Do każdej dostawy należy dołączyć świadectwo jakości/atest lub dokument potwierdzający posiadanie Systemu Zapewnienia Jakości

Wraz z ofertą Wykonawcy są zobowiązani dostarczyć na swój koszt co najmniej 100 kg oferowanego środka wiążącego w celu dokonania próby technologicznej, co pozwoli na stwierdzenie zgodności wyrobu finalnego z wymogami Zamawiającego, określenia ceny efektywnej jednostkowej środka wiążącego oraz ocenę zgodności zaoferowanego produktu z charakterystyką przedmiotu zamówienia.

Miejsce dostarczenia środka wiążącego przeznaczonego na próby: 92-103 Łódź, ul. Brzezińska 1/3, POLSKA

W przypadku, gdy produkt na dokonanie prób nie zostanie dostarczony lub wynik przeprowadzonych prób technologicznych nie potwierdzi, że oferowany produkt spełnia ww. wymagania Zamawiającego oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

Wyrób finalny jest włókniną produkowaną w Instytucie Włókiennictwa według własnej technologii, powstałą poprzez napawanie włókniny wytwarzanej metodą igłowania wodnego (wytrzymałość na rozciąganie - kierunek wzdłużny wynosi: > 80 N/5 cm wg PN-EN29073-3:1994) mieszaniną wodnej dyspersji sadzy i środka wiążącego – wodnej dyspersji polimeru estrów kwasu akrylowego. Zamawiający wymaga, żeby wyrób finalny powstały w oparciu o oferowany środek wiążący spełniał parametry jakościowe gotowego wyrobu – wytrzymałości wzdłużnej na zerwanie (> 160 N/5 cm wg PN-EN 29073-3:1994)

Zamawiający po przeprowadzeniu prób technologicznych określi ilość środka wiążącego - wodnej dyspersji polimeru estrów kwasu akrylowego naniesionej na 1 m2 włókniny niezbędnej do tego, aby kompozyt włókninowy produkowany w Instytucie Włókiennictwa według własnej technologii, spełnił parametr jakościowy gotowego wyrobu - wytrzymałości wzdłużnej na zerwanie.

Następnie ustali cenę efektywną jednostkową jako iloczyn masy środka wiążącego - wodnej dyspersji polimeru estrów kwasu akrylowego naniesionej na 1m2 włókniny i ceny 1 kg środka wiążącego.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

I. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

c) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) należycie co najmniej 1 dostawę środka wiążącego o wartości co najmniej 300 000 PLN brutto.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1. 2) lit. c, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej, w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w ww. dokumencie będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (Instrukcja wypełniania dokumentu znajduje się na stronie https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pd. Elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ jest dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=pl

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa JEDZ.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa JEDZ dla każdego z tych podmiotów oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli polega na jego zasobach lub sytuacji.

Szczegółowe informacje na temat JEDZ zawarte są w SIWZ

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

7) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) pkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) 2)–4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone powyżej stosuje się odpowiednio.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1) składa dokument, o którym mowa w pkt 7) a w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony powyżej w stosuje się odpowiednio.

8) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) należycie co najmniej 1 dostawę środka wiążącego o wartości co najmniej 300 000 PLN brutto.

(Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania).

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określają istotne postanowienia umowy. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/10/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 20/12/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 26/10/2018
Hora local: 11:00
Lugar:

Instytut Włókiennictwa, ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź, POLSKA

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Forma prawna, jaka musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się O udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu O udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu zawarcia umowy W sprawie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo w formie pisemne) (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.

2. Wymagania dotyczące wadium.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza / Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/09/2018