Suministros - 402740-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Rumanía-Petroșani: Equipo de red

2018/S 178-402740

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă — INSEMEX Petroșani
Romania
Str. General Vasile Milea nr. 32–34
Petroșani
332047
Rumania
Persona de contacto: Camelia Florentina Prodan
Teléfono: +40 254541621
Correo electrónico: camelia.prodan@insemex.ro
Fax: +40 254546277
Código NUTS: RO423

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.insemex.ro

Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Institut Național
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Servicii de cercetare-dezvoltare

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Furnizare: „Echipamente de rețea, cablare structurată LAN (realizare rețea de curenți slabi pentru echipamente IT și de telecomunicații) cu implementarea sistemului de cablare’’

Número de referencia: 8808
II.1.2)Código CPV principal
32420000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Furnizare: „Echipamente de rețea, cablare structurată LAN (realizare rețea de curenți slabi pentru echipamente IT și de telecomunicații) cu implementarea sistemului de cablare’’ — prin cablare structurată de categorie 6 şi înlocuirea de echipamente active ce vor deservi această cablare. Soluţia de cablare de categorie 6 propusă implementează o reţea de transmisie de date/voce deschisă, reconfigurabila hard şi soft, ce permite o frecventa de transmisie a datelor de până la 250 MHz şi o viteză de transfer de până la 1 000 Mbps. Reteaua de date constă în stații de lucru, servere, printere, echipamente de reţea (repetoare, hub-uri, bridge-uri, switch-uri, routere) interconectate prin cabluri de cupru, fibră optică sau unde radio, cu respectarea cerintelor tehnice minime din Caietul de sarcini. Operatorul economic va mai presta servicii de transport, instalare/implementare a sistemului de cablare la sediul beneficiarului, instruire, service in perioada de ga... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 700 000.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO423
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

La sediul I.N.C.D. INSEMEX Petrosani.

II.2.4)Descripción del contrato:

Furnizare: „Echipamente de rețea, cablare structurată LAN (realizare rețea de curenți slabi pentru echipamente IT și de telecomunicații) cu implementarea sistemului de cablare’’ — prin cablare structurată de categorie 6 şi înlocuirea de echipamente active ce vor deservi această cablare. Soluţia de cablare de categorie 6 propusă implementează o reţea de transmisie de date/voce deschisă, reconfigurabila hard şi soft, ce permite o frecventa de transmisie a datelor de până la 250 MHz şi o viteză de transfer de până la 1 000 Mbps. Reteaua de date constă în stații de lucru, servere, printere, echipamente de reţea (repetoare, hub-uri, bridge-uri, switch-uri, routere) interconectate prin cabluri de cupru, fibră optică sau unde radio, cu respectarea cerintelor tehnice minime din Caietul de sarcini. Operatorul economic va mai presta servicii de transport, instalare/implementare a sistemului de cablare la sediul beneficiarului, instruire, service in perioada de garanție.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 10 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Durata de livrare/implementare va fi exprimata in zile. Durata maxima de livrare/implementare este de 60 de zile. Durata minima de livrare este de 45 de zile. Depășirea durat... detalii pe www.e-licitatie.ro / Ponderación: 25
Precio - Ponderación: 75
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 60
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Surse proprii.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Operatorii economici participanti (ofertant unic, lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de indeplinire: Se va completa cerinta corespunzatoare in DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor. Incadrarea intr-una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura.

DUAE se va depune obligatoriu si de fiecare ofertant asociat/tert sustinator/subcontractant — daca este cazul.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, conform art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016.

Aceste documente sunt:

1) Certificat de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii acestora;

2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) Documente, dupa caz, prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016;

4) Alte documente edificatoare, dupa caz.

Documentele de mai sus se prezinta de ofertanti, membrii asocierii realizate in vederea depunerii de oferta comuna, tertul sustinator si subcontractantii propusi, atunci cand este cazul.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

DUAE se va depune individual, de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, asociati, cat si de catre subcontractanti, in cazul în care ofertantul/candidatul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract.

Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze in oferta:

(a) partea/partile din contract pe care intenționează sa o/le subcontracteze,

(b) si datele de identificare ale subcontractanților propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei.

In cazul operatorilor economici straini, se vor prezenta documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.

Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, privind organizarea, derularea si finalizarea procedurii, sunt:

— Director general — dr. ing. George Artur Gaman,

— Director stiintific — dr. ing. Emilian Ghcioi,

— Director tehnic — dr. ing. Daniel Pupazan,

— Director economic — ec. Claudia Ajder,

— sef Compartiment financiar contabil — ec. Mihaela Otilia Dalea,

— ec. Izabela Iuliana Rădoi — economist,

— Sef Oficiu juridic — jr. Florin Manea,

— jr. Marius Alin Petre — jurist,

— Sef Compartimentul Achizitii-Investitii — ec. Camelia Florentina Prodan,

— ing. Mariana Daniela Magyari — inginer CAI,

— sef LIT — d. ing. Marius Cornel Suvar,

— ing. Laurentiu Munteanu — asist. cerc. LIT,

— sef LSC — dr. ing. Nicolae Ioan Vlasin,

— ing. Gheorghe Daniel Florea — inginer LSC.

Se solicita declaratie privind... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Lista principalelor livrari de produse similare efectuate/furnizate in cursul unei perioade ce acopera ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Produsele vor fi similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri. De asemenea, se vor prezenta documente relevante, ca de exemplu: certificate, recomandari, receptii partiale/finale emise sau contrasemnate de catre o autoritate dau de catre clientul beneficiar. Se accepta orice alte documente relevante in sustinerea cerintei.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Se va completa DUAE, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, conform art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 15/10/2018
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 15/01/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 15/10/2018
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Precizari privind modalitatea de departajare a ofertelor care ar putea avea acelasi pret: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauza clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre acestia de documente care contin noi preturi, pe baza carora se va reface clasamentul.

Precizari privind regulile de comunicare: Toate intrebarile si solicitarile de clarificari se vor transmite autoritatii contractante numai prin intermediul SEAP. Autoritatea contractanta nu va da curs solicitarilor primite prin alte cai de comunicare.

Specificarea, in cadrul documentatiei de atribuire, a unor denumiri de marci, furnizori, producatori etc. este neintentionata si acestea se vor citi obligatoriu insotite de sintagma „sau echivalent”.

Toate documentele vor fi redactate in limba româna sau, daca este cazul, vor fi însotite de traducerea în limba româna.

Autoritatea contractanta accepta la momentul depunerii ofertelor prezentarea DUAE, conform art. 193–art. 200 din legea 98 din 19.5.2016. Pentru completare, acesta poate fi accesat la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative, ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii, conform art. 196 alin. (2) din legea 98/2016.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumania
Teléfono: +40 213104641
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Dirección de internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute de Legea 101/2016.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
I.N.C.D. — INSEMEX Petroșani, Oficiu Juridic
Str. General Vasile Milea nr. 32–34
Petroșani
332047
Rumania
Teléfono: +40 254541621
Correo electrónico: insemex@insemex.ro
Fax: +40 254546277

Dirección de internet: www.insemex.ro

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/09/2018