Suministros - 402742-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Rzeszów: Equipo informático diverso

2018/S 178-402742

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Al. Pilsudskiego 28
Rzeszów
35-001
Polonia
Teléfono: +48 178580286
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@rzeszow.sa.gov.pl
Fax: +48 178580221
Código NUTS: PL823

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.rzeszow.sa.gov.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.rzeszow.sa.gov.pl/zamowienia-publiczne,m,m2,167
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wirtualizacja serwerów i aplikacji Wydziałów Ksiąg Wieczystych sądów apelacji rzeszowskiej

Número de referencia: F-271-90/2018
II.1.2)Código CPV principal
30236000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest: Wirtualizacja serwerów i aplikacji Wydziałów Ksiąg Wieczystych sądów apelacji rzeszowskiej. Zestawienie parametrów technicznych i funkcjonalnych wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz zestawieniem asortymentowo-ilościowym przedstawia Załącznik Nr 1 do SIWZ. Sprzęt i oprogramowanie będący przedmiotem nin. postępowania należy dostarczyć do sądu z obszaru apelacji rzeszowskiej, zgodnie z informacjami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL82
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miejsce dostaw opisano poniżej w pkt. II.2.4)

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja trzech zadań: 1. Przeprowadzenie analizy infrastruktury i przygotowanie dokumentacji dla migracji systemu SOWKW z 23 Wydziałów Ksiąg Wieczystych (wydziały WKW) z sądów rejonowych w apelacji rzeszowskiej: a) dostarczenie urządzeń i oprogramowania niezbędnych do migracji 23 wydziałów WKW, b) przygotowanie projektu przedwdrożeniowego dla migracji, c) analiza wykonywalności migracji 23 wydziałów WKW do COW. 2. Uruchomienie COW oraz migracja wydziałów WKW z sądów rejonowych (wskazanych w ramach zadania 1) w apelacji rzeszowskiej do COW znajdującego się w II Oddziale Informatycznym Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z siedzibą w Krośnie. W ramach opisywanego zadania zostanie przeprowadzona budowa COW oraz migracja wskazanych przez Zamawiającego Wydziałów do wspólnego środowiska wirtualnego wraz z dostarczeniem niezbędnej infrastruktury na podstawie projektu wdrożeniowego przygotowanego w Zadaniu 1. Docelowa ilość migrowanych Wydziałów zostanie określona po wynikach analizy z Zadania 1. 3. Świadczenie wsparcia powdrożeniowego. Szczegółowe informacje dot. przedmiotu zamówienia i miejsca dostaw znajdują się w Załączniku Nr 1.1. do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena oferty / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Wsparcie powdrożeniowe Wykonawcy dla wykonanego systemu / Ponderación: 7
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin realizacji umowy / Ponderación: 12
Criterio relativo al coste - Nombre: Okres oferowanego wsparcia dla oprogramowania wirtualizatora środowiska serwerowego / Ponderación: 7
Criterio relativo al coste - Nombre: Okres oferowanego wsparcia dla oferowanego systemu wykonywania kopii zapasowych / Ponderación: 7
Criterio relativo al coste - Nombre: Okres oferowanego wsparcia dla urządzeń UTM / Ponderación: 7
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 42
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający wymaga, by Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wymagana przez Zamawiającego suma gwarancyjna ubezpieczenia OC – nie mniej niż odpowiednio: 3 000 000,00 PLN. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek Wykonawcy mogą spełnić łącznie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów wyszczególnionych w punkcie 8 SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia. W celu potwierdzenia w/w wymagań: Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Speł. war. dot. zdol. tech. lub zaw. w ok. ostatnich 3 lat przed upływem ter. skł. ofert, a jeżeli okres prowadzenia dział.i jest krótszy w tym okresie: Wyk. wykonali lub wykonują w sposób należyty, co najmniej 1 podobne zam., o wart. nie niższej niż: 3 000 000,00 PLN brutto. W przypadku umów nadal trwających, umowa będzie uznana za speł. postawiony war., jeżeli wart. wykonanych dostaw na dzień skł. ofert, będzie nie mniejsza niż wymagana przez Zam. Na potwierdzenie ww. Wykaz dostaw zgodnie z zał. Nr 5 do SIWZ. O udzielenie zam. publ. mogą ubiegać się Wyk, którzy dysponują nast. os. skierowanymi przez Wyk. do realizacji zam. publ.: - min. 1 os. nadzorującą prace wdrożeniowe infrastruktury sieciowych urz. bezp. oraz jej cz. skł. – system analizy i raportowania oraz centralnego zarz., posiadającą najwyższą możliwą cert. tech. prod. proponowanych rozwiązań oraz dysponującą adekwatną wiedzą prak. i dośw. - min. 1 os. wdrażającą urządzenia bezp. oraz cz. skł. infrastruktury powinny posiadać cert. tech. prod. proponowanych rozwiązań adekwatne do wdrażanych urz., oraz dysponować odp. wiedzą prak. i dośw. - min. 1 os. wdrażającą i nadzorującą wdrożenie infrastruktury serwerowo-macierzowej, rozwiązania zapew. kopię bezp. danych, oprogr. niezbędnego do pracy systemu oraz prace zw. z migracją danych, powinna dysp. niezbędną wiedzą i dośw. a także posiadać nas. cert. prod. proponowanych rozwiązań: Cert. architekta i implementacji dot. proponowanego rozwiązania do backupu, Cert. inż. dot. oferowanego oprogramowania do wirtualizacji. Na potw. ww.: Wykaz os. skierowanych przez Wyk. do realizacji zam. pub., odp/ za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z inf. na temat ich kwalifikacji zaw., uprawnień, dośw. i wyksz. niezbędnych do wykonania zam. pub., a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz inf. o podstawie do dysponowania tymi os.. Na potw., że of. dostawy odpow. wym. Zam: dot. serwer typ 1: Raport z testu wydajności SPECint_rate_base2006 potw. osiągnięcie przez oferowane urz. wyniku. co najmniej 1600 punktów, Zaśw. niezal. podm. zajmującego się poświadczaniem zgodności działań produc. urz. z normami jakościowymi, potw. wdrożenie przez produc. of.o produktu normy PN-EN ISO co najmniej 9001:2008 lub równ., w zakresie co najmniej produkcji serwerów – certyfikat ISO co najmniej 9001:2008 lub równ. dla produc. urz. Zaśw. niezal. podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań produc. urz. z normami jakoś., potw. wdrożenie przez produc. of. produktu normy PN-EN ISO co najmniej 14001 lub równ., w zakresie co najmniej prod. serwerów – certyfikat ISO co najmniej 14001 lub równ. dla prod. urz.. Dekl. zgodn. CE lub równ. dla oferowanego sprzętu. Karta kat. lub inny dok.; dot. macierz typ 1, switch typ 1 i 2, urz. brzeg. UTM typ 1 i 2: Dekl. zgodn. CE lub równ. dla ofer. sprzętu. Karta kat. lub inny dok.; dot. syst. do kontroli, monitoringu i zarządzania dostępem uprzywilejowanym: Karta kat. lub inny dok.; dot. syst. do wyk. backup’u danych: Karta kat. lub inny dok. oferowanego systemu w tym urządzenia dyskowego z funkcją deduplikacji dedykowanego do składowania i odtwarzania danych backup’owych; dot. szafy informatycznej wraz z modułami PDU i okablowaniem: Dekl. zgodn. CE lub równ. dla oferowanego sprzętu; dot. urządzeń brzegowych UTM typ 1 typ 2: 3) W przypadku zaistnienia wymogu w stosunku do tech. objętej przed. zam. (tzw. produkty podwójnego zast.(jeśli dotyczy) Dok. poch. od importera of.j techn. stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na ter. Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29.11.2000 r. o ob. z zagranicą towarami, technologiami i usługami o zn. strat. dla bezp. państwa, a także dla utrzymania międzynar. pokoju i bezp., Dok. potw., że importer posiada cert. przez właściwą jedn. sys. zarz. jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranz, Gdy centr. serw. nie znaj. na ter. RP - dok. wskaz. pod. upraw. do serw. gwar. na ter. RP.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określa wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiący Załącznik Nr 8 do SIWZ. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 16 ustawy Pzp wzór umowy stanowi treść SIWZ. Wszystkie zmiany wymagają zgody Zamawiającego i Wykonawcy w formie sporządzanego i podpisanego aneksu pod rygorem nieważności.

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości odpowiednio: 45 000,00 PLN.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 23/10/2018
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 23/10/2018
Hora local: 09:10
Lugar:

Miejsce otwarcia ofert: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, Al. J. Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów, (I piętro, sala nr 126), POLSKA.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

W celu wstępnej oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do upływu terminu składania ofert, przesłał w wersji elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, aktualne na dzień składania ofert

Oświadczenie w formie standardowego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3/16). Wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. JEDZ należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą na stronie www.uzp.gov.pl Forma oświadczenia: Oświadczenie w postaci JEDZ należy przesłać do Zamawiającego za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. pocztą elektroniczną. JEDZ musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz odpowiednio zabezpieczony przed przedwczesnym udostępnieniem. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lub 14, 21 ustawy Pzp wystawiona

Nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Forma dokumentu: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.Forma dokumentu:

Oryginał. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Forma dokumentu: oryginał. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Forma dokumentu: oryginał. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, adres: al. J. Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów.2) Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: al. Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów; adres e mail: ido@rzeszow.sa.gov.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z nin. postępowaniem; 4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby 15 / 16 lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp., 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia nin. postępowania, 5) posiada Pani/Pan: na podst. art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podst. art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; na podst. art. 18 RODO prawo żądania od administratora graniczenia przetwarzania danych osob. Pozostałe inf dot. RODO znajdują się w pkt. 27.1-27.9.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki Ochrony Prawnej”. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/09/2018