Forniture - 402746-2022

25/07/2022    S141

Polonia-Szaflary: Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare

2022/S 141-402746

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Szaflary
Numero di identificazione nazionale: NIP 7361198317
Indirizzo postale: ul. Zakopiańska 18
Città: Szaflary
Codice NUTS: PL219 Nowotarski
Codice postale: 34-424
Paese: Polonia
Persona di contatto: Jakub Gasik
E-mail: przetargi@szaflary.pl
Tel.: +49 182612314
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://platformazakupowa.pl/pn/szaflary
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://platwormazakupowa.pl/pn/szaflary/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

„Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Szaflary, tj. oświetlenia ulicznego budynku Urzędu Gminy Szaflary i jednostek Gminy Szaflary.”

Numero di riferimento: RGGZ.271.34.2022
II.1.2)Codice CPV principale
09300000 Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn. „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Szaflary, tj. oświetlenia ulicznego budynku Urzędu Gminy Szaflary i jednostek Gminy Szaflary.”

2. Całkowite szacunkowe zużycie energii [kWh] w okresie 12 miesięcy wynosi ok. 420614 kWh dla oświetlenie ulicznego oraz 259731 kWh dla lokali i obiektów na terenie Gminy Szaflary. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 i załącznik nr 7 do SWZ). Szczegółowe rozliczenie dostarczonej energii nastąpi na podstawie faktycznej ilości zużytych kWh)

3. Określenie przewidywanego (maksymalnego) poboru energii służy wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach

4. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym (w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru) terminie jest

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
09310000 Elettricità
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL Polska
Codice NUTS: PL2 Makroregion południowy
Codice NUTS: PL21 Małopolskie
Codice NUTS: PL219 Nowotarski
Luogo principale di esecuzione:

Gmina Szaflary

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn. „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Szaflary, tj. oświetlenia ulicznego budynku Urzędu Gminy Szaflary i jednostek Gminy Szaflary.”

Całkowite szacunkowe zużycie energii [kWh] w okresie 12 miesięcy wynosi ok. 420614 kWh dla oświetlenie ulicznego oraz 259731 kWh dla lokali i obiektów na terenie Gminy Szaflary. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 i załącznik nr 7 do SWZ). Szczegółowe rozliczenie dostarczonej energii nastąpi na podstawie faktycznej ilości zużytych kWh)

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 365
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2021 poz. 716 z póź. zm.) na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną obejmująca wszystkie taryfy.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/08/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 22/11/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/08/2022
Ora locale: 10:30
Luogo:

Otwarcie ofert na Platformie dokonane jest poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastąpi w dniu

25.08.2022 r. o godz. 10.30. Otwarcie ofert na Platformie dokonane jest poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.

W przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym powyżej, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

Kolejne ogłoszenie zostanie opublikowane w 2023 r.

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępowa 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy PZP „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępowa 17
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
20/07/2022