Suministros - 402753-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Estanterías de archivo

2018/S 178-402753

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Archiwum Akt Nowych
ul. Stefana Hankiewicza 1
Warszawa
02-103
Polonia
Persona de contacto: Magdalena Marciniak
Teléfono: +48 225989313
Correo electrónico: m.marciniak@pierog.pl
Fax: +48 225989303
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.aan.gov.pl/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.pierog.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Pieróg & Partnerzy Kancelaria Prawna
ul. Wspólna 50 lok. 6
Warszawa
00-684
Polonia
Persona de contacto: Magdalena Marciniak
Teléfono: +48 225989313
Correo electrónico: m.marciniak@pierog.pl
Fax: +48 225989303
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.pierog.pl/

I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Archiwum Państwowe
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Zarządzanie archiwami państwowymi

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa i montaż regałów do magazynów archiwalnych

Número de referencia: 26.205.2018
II.1.2)Código CPV principal
39131100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż regałów do magazynów archiwalnych nr 41 i 63 w budynku Archiwum Akt Nowych w Warszawie, przy ul. Hankiewicza 1.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45110000
45432100
45442180
45421160
45262330
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Budynek Archiwum Akt Nowych w Warszawie, przy ul. Hankiewicza 1.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż regałów do magazynów archiwalnych nr 41 i 63 w budynku Archiwum Akt Nowych w Warszawie, przy ul. Hankiewicza 1.

2. Zakres prac obejmuje w szczególności:

a) roboty rozbiórkowe

— demontaż starych regałów stacjonarnych.

b) podłoża i posadzki:

— zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i czyszczenie podłoża,

— zerwanie posadzki cementowej o grubości 5 cm,

— wykonanie warstwy posadzki z perlitobetonu o grubości 5 cm,

— wykonanie posadzek z gresu jak w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

c) wzmocnienie stropu typu Ackerman (magazyn akt nr 63)

d) dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi,

e) dostawę i montaż regałów zgodnie z projektem rozmieszczenia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 28/12/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Kryteria oceny ofert:

Cena - 60 %

Skrócenie terminu wykonania zamówienia - 20 %

Gwarancja - 20 %

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000 PLN.

Forma, termin i miejsce wnoszenia wadium, a także jego zwrot i zatrzymanie zostały opisane w SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem były dostawy regałów przejezdnych lub stacjonarnych do pomieszczeń archiwalnych wraz z pracami montażowo-budowlanymi, każde o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 PLN brutto (słownie sześćset tysięcy złotych);

Za prace montażowo-budowlane Zamawiający uzna przygotowanie ścian, sufitów i/lub posadzek pod montaż regałów i dokonanie montażu tych regałów.

2)1.2.2. dysponuje lub będzie dysponował osobą, skierowaną do realizacji zamówienia, posiadającą następujące kwalifikacje:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) lub równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,

2. W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7.7.1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1202 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 poz. 65 ze zm.).

Wykonawca, na podstawie art. 22a ustawy Pzp, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W tym celu wykonawca wraz z ofertą przedstawia Zamawiającemu oryginał zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu JEDZ, w zakresie w nim określonym (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ).

a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania wobec nich braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa (JEDZ) także dla tych podmiotów,

b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, potwierdzający brak podstaw do wykluczenia. JEDZ każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania każdego z tych Wykonawców,

c) Zamawiający wymaga, aby wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wypełnił w części IV JEDZ jedynie sekcję α (alfa).

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: (kontynuacja):

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 10 dni zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, w zakresie wymaganym w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1.2.1. SIWZ (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 7 do SIWZ). Uwaga w przypadku dostaw nadal wykonywanych konieczne jest wykazanie zrealizowania dostawy o wartości nie mniejszej niż wskazana w rozdz. IV ust. 1 pkt 1.2.1 SIWZ.

Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie wymaganym w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1.2.2 SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 8 do SIWZ).

Wykonawca, na podstawie art. 22a ustawy Pzp, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W tym celu wykonawca wraz z ofertą przedstawia Zamawiającemu oryginał zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczący tych podmiotów

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarto w SIWZ, w szczególności projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 23/10/2018
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 23/10/2018
Hora local: 12:30
Lugar:

Kancelaria Pieróg & Partnerzy, ul. Wspólna 50 lok. 6, 00-684 Warszawa.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 24aa ustawy

3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12- 23 w zw. ust. 7 ustawy.

4. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca (każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) składa oświadczenie w formie dokumentu JEDZ.

5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 10 dni przedkłada:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się wskazanych wyżej dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy (szczegółowe zasady określono w SIWZ).

W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 5 lit. a Wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkani tej osoby. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W celu wykazania braku podstawy wykluczenia określonej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.pierog.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/09/2018