Suministros - 402763-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Equipo y material informático

2018/S 178-402763

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Sąd Apelacyjny w Warszawie
pl. Krasińskich 2/4/6
Warszawa
00-207
Polonia
Persona de contacto: Aleksandra Szczepanik
Teléfono: +48 223586822
Correo electrónico: zamowienia@waw.sa.gov.pl
Fax: +48 223586852
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.waw.sa.gov.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.waw.sa.gov.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Sąd Apelacyjny w Warszawie - Biuro Obsługi Interesanta
ul. Inflancka 4C, pok. 205
Warszawa
00-189
Polonia
Persona de contacto: Aleksandra Szczepanik
Teléfono: +48 223586822
Correo electrónico: zamowienia@waw.sa.gov.pl
Fax: +48 223586852
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.waw.sa.gov.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: sąd
I.5)Principal actividad
Otra actividad: wymiar sprawiedliwości

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu oraz oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych na potrzeby Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Número de referencia: ZP-765-8/18
II.1.2)Código CPV principal
30200000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu oraz oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych na potrzeby Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:

Część nr 1 – dostawa serwerów wirtualizacyjnych i macierzy dyskowych;

Część nr 2 – dostawa terminali komputerowych typu zero client;

Część nr 3 – dostawa oprogramowania wirtualizacyjnego stacji roboczych

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis poszczególnych części, zawiera formularz produktowy, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa serwerów wirtualizacyjnych i macierzy dyskowych

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48820000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
II.2.4)Descripción del contrato:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis poszczególnych części, zawiera formularz produktowy, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Zobowiązanie do wymiany sprzętu na nowy / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji jakości / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: Zgłaszanie awarii / Ponderación: 5 %
Criterio de calidad - Nombre: Pamięć RAM serwera / Ponderación: 5 %
Criterio de calidad - Nombre: Ilość rdzeni w zainstalowanych procesorach / Ponderación: 5 %
Criterio de calidad - Nombre: Pamięć RAM kontrolera / Ponderación: 5 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 30
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 34 ust. 5 Ustawy.

2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości Sprzętu/Oprogramowania w ramach zawartych Umów, do maksymalnie 50 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.

3) Uprawnienie, o którym mowa w pkt 2, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 50 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z dnia złożenia oświadczenia-zamówienia.

4) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy, w ramach której prawo opcji jest wykonywane.

5) Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienie w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia-zamówienia, o którym mowa w pkt 2.

6) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

7) Zamawiający przewiduje prawo opcji w ramach części nr 1-3 zamówienia.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium obejmujące okres związania ofertą w wysokości w zakresie części nr 1 - 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa terminali komputerowych typu zero client

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30231100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
II.2.4)Descripción del contrato:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis poszczególnych części, zawiera formularz produktowy, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Zobowiązanie do wymiany sprzętu na nowy / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji jakości / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 30
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 34 ust. 5 Ustawy.

2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości Sprzętu/Oprogramowania w ramach zawartych Umów, do maksymalnie 50 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.

3) Uprawnienie, o którym mowa w pkt 2, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 50 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z dnia złożenia oświadczenia-zamówienia.

4) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy, w ramach której prawo opcji jest wykonywane.

5) Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienie w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia-zamówienia, o którym mowa w pkt 2.

6) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

7) Zamawiający przewiduje prawo opcji w ramach części nr 1-3 zamówienia.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium obejmujące okres związania ofertą w wysokości w zakresie części nr 2 - 13 000,00 PLN (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100). Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa oprogramowania wirtualizacyjnego stacji roboczych

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30231100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
II.2.4)Descripción del contrato:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis poszczególnych części, zawiera formularz produktowy, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Przedłużenie wsparcia technicznego / Ponderación: 40 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 30
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, w zależności od potrzeb, z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 34 ust. 5 Ustawy.

2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości Sprzętu/Oprogramowania w ramach zawartych Umów, do maksymalnie 50 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie, poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w ofercie Wykonawcy.

3) Uprawnienie, o którym mowa w pkt 2, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 50 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z dnia złożenia oświadczenia-zamówienia.

4) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy, w ramach której prawo opcji jest wykonywane.

5) Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienie w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia-zamówienia, o którym mowa w pkt 2.

6) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

7) Zamawiający przewiduje prawo opcji w ramach części nr 1-3 zamówienia.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium obejmujące okres związania ofertą w wysokości w zakresie części nr 3 - 17 000,00 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100). Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 umowy (zamówienia) obejmujące realizację:

W części nr 1 - dostaw sprzętu komputerowego* o wartości dostawy sprzętu komputerowego co najmniej: 300 000,00 PLN brutto każda; w części nr 2 - dostaw sprzętu komputerowego* o wartości dostawy sprzętu komputerowego co najmniej: 250 000,00 PLN brutto każda; w części nr 3 – dostaw oprogramowania wirtualizacyjnego stacji roboczych o wartości dostawy oprogramowania wirtualizacyjnego stacji roboczych: 350 000,00 PLN brutto każda.Przez sprzęt komputerowy* Zamawiający rozumie stacje robocze/terminale lub monitory lub laptopy/tablety lub serwery/macierze dyskowe. 2. W celu potwierdzenia spełniania opisanych warunków udziału w Postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z Postępowania, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch umów (zamówień) obejmujących realizację dostaw odpowiadających wymaganiom określonym w ust. 1, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, z załączeniem dowodów określających, czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami w powyższym zakresie są:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;

b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ.

3. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego, powinien złożyć zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zasoby się powołuje, do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów do realizacji zamówienia.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Ciąg dalszy Wykazu i opisu kryteriów kwalifikacji

4.Każdy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdz. IV ust. 3 pkt 3.1 ppkt 1 oraz pkt 3.13 SIWZ.

5. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdz. IV ust. 3 pkt 3.1 ppkt 2 SIWZ.

6. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Wykonawca, którego oferta została w ocenie Zamawiającego oceniona najwyżej, na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do złożenia dokumentów wskazanych w Rozdz. IV ust. 3 pkt 3.1 ppkt 3-9 SIWZ, tj.:

1) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, z zastrzeżeniem Rozdz. IV ust. 3 pkt 3.12 SIWZ;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie Płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności, wg wzoru określonego w Załączniku Nr 7 do SIWZ;

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, wg wzoru określonego w Załączniku Nr 7 do SIWZ;

7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.), wg wzoru określonego w Załączniku Nr 7 do SIWZ.

8. Uwaga:

1) w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu polega na zasobach innego podmiotu zobowiązany jest do złożenia oświadczeń i dokumentów wskazanych w ust. 7 dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby;

2) w przypadku składania oferty wspólnej oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 7, muszą złożyć (oddzielnie) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Umowa zawarta z wybranym Wykonawcą będzie zawierać wszystkie postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy zgodnie z zapisami Rozdz. X ust. 3-5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 23/10/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 21/12/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 23/10/2018
Hora local: 10:30
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi w budynku przy ul. Inflanckiej 4C (budynek D piętro 1) w Warszawie, rozpoczęcie w pokoju 205 (Biuro Obsługi Interesanta)

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.1.3) ust. 7:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych;

2) pkt 2-4 –składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w sekcji III.1.3) ust. 7 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Oferta musi zawierać oświadczenia i dokumenty określone w Rozdz. III ust. 3 pkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcom oraz innym podmiotom przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ww. ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy do postępowań o wartości powyżej progu określonego na podstawie art. 11 ust. 8 tejże ustawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/09/2018