Prekės - 402776-2018

15/09/2018    S178

Nederland-Assen: Computerapparatuur

2018/S 178-402776

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Christelijke Kindcentra Drenthe
Nationaal identificatienummer: 391668130
Postadres: Groningerstraat 96
Plaats: Assen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 9402 LL
Land: Nederland
Contactpersoon: Thea Dijkstra
E-mail: t.dijkstra@ckcdrenthe.nl
Telefoon: +31 592346801
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ckcdrenthe.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/855dc6687795ef4f010229f1af9d503e
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: R. Luitjens
Plaats: Assen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
E-mail: r.luitjens@ckcdrenthe.nl
Telefoon: +31 610540683
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ckcdrenthe.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/855dc6687795ef4f010229f1af9d503e
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Via Tenderned
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: Info@tenderned.nl
NUTS-code: NL NEDERLAND
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.Tenderned.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ICT Tablets

Referentienummer: CKC 190718.1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30230000 Computerapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft het leveren van tablets met IOS.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL1 NOORD-NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Provincie Drenthe

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In de raamovereenkomst is indicatief een aantal van 1 250 tablets met IOS opgenomen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Presentatie / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 24 maanden. Na het verstrijken van deze periode is er een optie de overeenkomst met 12 maanden te verlengen. Deze voortzetting kan maximaal 2 keer voor een periode van 12 maanden plaatsvinden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optie: 2 keer een verlenging van 12 maanden.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Er wordt gekozen voor een raamovereenkomst. Aangezien de ontwikkelingen op ict gebied en in het onderwijs snel gaan, is niet te overzien hoeveel tablets met IOS CKC Drenthe zal afnemen. De verwachting is dat het aantal rond 1250 stuks ligt.

De duur van de overeenkomst is gesteld op 24 maanden met twee keer een optie tot verlening met 12 maanden. Hiervoor is gekozen omdat CKC Drenthe met de snelle ontwikkelingen niet verder kan kijken dan twee jaar.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/12/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/12/2018
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord Nederland
Plaats: Assen
Land: Nederland
E-mail: info@rechtbanknoordnederland.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/09/2018