Suministros - 402779-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Shumen: Máquinas diversas para usos generales y especiales

2018/S 178-402779

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Obshtina Shumen
000931721
bul. „Slavyanski“ No. 17
Shumen
9700
Bulgaria
Persona de contacto: Tsveta Nikolova
Teléfono: +359 54800747
Correo electrónico: ts.stilianova@shumen.bg
Fax: +359 54800400
Código NUTS: 00

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.shumen.bg

Dirección del perfil de comprador: http://mdt.shumen.bg/ImeonWEB/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=vO6RSf7H6rc%3d

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://mdt.shumen.bg/ImeonWEB/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=vO6RSf7H6rc%3d
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка чрез покупка на специализирана техника за нуждите на ОП „Чистота“, гр. Шумен по обособени позиции

II.1.2)Código CPV principal
42900000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Целта на настоящата обществената поръчка е избор на изпълнители, които да извършат доставка на специализирана техника във връзка с изпълнението на едно от основните задължения на кмета на община Шумен, визирано в чл. 19, ал. 3, т. 2 и 3 от Закона за управление на отпадъците, а именно:

— събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им,

— почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване и други.

Освен изложеното във връзка със стартиране изпълнението на дейностите на създаденото Общинско предприятие „Чистота“ е необходимо закупуването на специализираната техника, обхваната в предмета на настоящата поръчка.

Видът и количеството специализираната техника са посочени в техническата спецификация — неразделна част от настоящата документация.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 572 302.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка чрез покупка на 1 брой специализирана техника — нова, неупотребявана, а именно комбиниран багер-товарач с хидрочук

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
43210000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG333
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. Шумен

II.2.4)Descripción del contrato:

Избор на изпълнители, които да извършат доставка на специализирана техника във връзка с изпълнението на едно от основните задължения на кмета на община Шумен, визирано в чл. 19, ал. 3, т. 2 и 3 от Закона за управление на отпадъците, а именно:

— събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им,

— почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване и други.

Освен изложеното във връзка със стартиране изпълнението на дейностите на създаденото Общинско предприятие „Чистота“ е необходимо закупуването на специализираната техника, обхваната в предмета на настоящата поръчка

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Т1 — срок на доставка / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Време за реакция при авариен ремонт / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Наличие на мобилен екип за ремонт / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 50
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 121 900.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 90
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка чрез покупка на два броя специализирана техника — нова, неупотребявана, а именно 1 бр. метачна система с основна (средна) и 2 странични четки и 1 бр. водоноска (миеща машина)

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34144430
34144450
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG333
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. Шумен

II.2.4)Descripción del contrato:

Избор на изпълнители, които да извършат доставка на специализирана техника във връзка с изпълнението на едно от основните задължения на кмета на община Шумен, визирано в чл. 19, ал. 3, т. 2 и 3 от Закона за управление на отпадъците, а именно:

— събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им,

— почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване и други.

Освен изложеното във връзка със стартиране изпълнението на дейностите на създаденото Общинско предприятие „Чистота“ е необходимо закупуването на специализираната техника, обхваната в предмета на настоящата поръчка

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Срок на доставка / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Време за реакция при авариен ремонт / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Наличие на мобилен екип за ремонт / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 50
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 450 402.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 90
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност към участниците.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние към участниците.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние към участниците.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

2.3.1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези поръчка.

2.3.2. Участникът трябва разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.

2.3.3. Внедрена система за управление на качеството с област на приложение производство и/или доставка, както и за сервизно обслужване на специализирана техника съобразно техническата спецификация — EN ISO 9001:ХХХХ или еквивалентен. Това изискване се отнася за всички обособени позиции.

2.3.4. Внедрена системата за управление на околната среда с област на приложение производство и/или доставка, както и за сервизно обслужване на специализирана техника съобразно техническата спецификация — EN ISO 14001:ХХХХ или еквивалентен. Това изискване се отнася за всички обособени позиции.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1) Участникът да е изпълнил най-малко с 1 дейност, с предмет и обем, идентични или сходни с тези поръчка.

Забележка:

Само за обособена позиция № 1 — под „сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира доставка на специализирана техника за извършване на изкопни и земни работи, нова, неупотребявана.

Само за обособена позиция № 2 — под „сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира доставка на специализирана техника за миене и/или метене на улици, нова, неупотребявана.

Само за обособена позиция № 1 — под „сходни с обема на поръчката“ следва да се разбира доставка на специализирана техника за извършване на изкопни и земни работи, нова, неупотребявана, със сходни количества и технически характеристики съобразно техническата спецификация на обществената поръчка.

Само за обособена позиция № 2 — под „сходни с обема на поръчката“ следва да се разбира доставка на специализирана техника за миене и/или метене на улици, нова, неупотребявана, със сходни количества и технически характеристики съобразно техническата спецификация на обществената поръчка.

2) Участникът трябва има разполага минимум с 1 (един) брой сервизна база за гаранционна поддръжка на техниката за осъществяване на техническото обслужване и ремонт при възникнали неизправности по време на гаранционния срок.

3) Внедрена система за управление на качеството с област на приложение производство и/или доставка, както и за сервизно обслужване на специализирана техника съобразно техническата спецификация — EN ISO 9001:ХХХХ или еквивалентен.

4) Внедрена системата за управление на околната среда с област на приложение производство и/или доставка, както и за сервизно обслужване на специализирана техника съобразно техническата спецификация — EN ISO 14001:ХХХХ или еквивалентен.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора за възлагане на обществената поръчка за всяка обособена позиция, се представя от участника, определен за изпълнител, при подписване на договора и е в размер 3 % (три на сто) от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка без вкл. ДДС.

Обществената поръчка е разделена на 2 (две) обособени позиции, като участниците имат право да подават оферти за 1 или всички обособени позиции.

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:

1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателствот

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/10/2018
Hora local: 17:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 23/10/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

Административната сграда на Община Шумен, ет. 3, зала 304

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Доказване при сключване на договора:

— за критерий 2.3.1: списък на изпълнените доставки, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка, от които доказателства да е видна информацията, декларирана в ЕЕДОП,

—за критерий 2.3.2: декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, или друг документ, съдържащ информация, декларирана в ЕЕДОП,

— за критерий 2.3.3 и 2.3.4: заверено копие на издадения сертификат или друг документ, от който да е видна информацията, декларирана в ЕЕДОП, като документът трябва да е валиден към датата на сключване на договора.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Решението за откриване на процедурата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/09/2018