Suministros - 402787-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Stargard: Medicamentos diversos

2018/S 178-402787

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27
Stargard
73-110
Polonia
Persona de contacto: Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Teléfono: +49 915789222
Correo electrónico: zaopatrzenie@zozstargard.pl
Fax: +49 915770423
Código NUTS: PL42

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.zozstargard.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.zozstargard.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Przetarg nieograniczony nr 32/PN/D/UE/2018 na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie różnych produktów leczniczych i produktów do żywienia pozajelitowego w podziale na 5 pakietów

II.1.2)Código CPV principal
33690000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia są dostawy różnych produktów leczniczych:

Pakiet 1 - żywienie pozajelitowe

Pakiet 2 - witaminy

Pakiet 3 - wapno sodowane

Pakiet 4 - vancomycin

Pakiet 5 - karbachol

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A do SIWZ

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 1 - żywienie pozajelitowe

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33692210
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL42
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Towary dostarczane będą do Apteki Zakładowej SPWZOZ w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Pakiet 1 - żywienie pozajelitowe

Ilość pozycji w Pakiecie: 15

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A do SIWZ.

Zamawiający wymaga udostępnienia na czas trwania umowy 3 pomp do żywienia pozajelitowego kompatybilnych z zaoferowanymi dietami, z obsługą serwisową.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości towarów niż określona w załączniku A do SIWZ (do 20 % wartości całego przedmiotu zamówienia).

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający dodatkowo żąda załączenia przez wykonawców do formularza ofertowego dokumentów opisujących i określających oferowane produkty.

W celu wzięcia udziału w postępowaniu należy wnieść wadium na poszczególne pakiety w następującej wysokości: 2 110,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 2 - witaminy

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL42
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Towary dostarczane będą do Apteki Zakładowej SPWZOZ w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Pakiet 2 - witaminy

Ilość pozycji w Pakiecie: 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości towarów niż określona w załączniku A do SIWZ (do 20 % wartości całego przedmiotu zamówienia).

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający dodatkowo żąda załączenia przez wykonawców do formularza ofertowego dokumentów opisujących i określających oferowane produkty.

W celu wzięcia udziału w postępowaniu należy wnieść wadium na poszczególne pakiety w następującej wysokości: 910,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 3 - wapno sodowane

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL42
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Towary dostarczane będą do Apteki Zakładowej SPWZOZ w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Pakiet 3- wapno sodowane

Ilość pozycji w Pakiecie: 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości towarów niż określona w załączniku A do SIWZ (do 20 % wartości całego przedmiotu zamówienia).

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający dodatkowo żąda załączenia przez wykonawców do formularza ofertowego dokumentów opisujących i określających oferowane produkty.

W celu wzięcia udziału w postępowaniu należy wnieść wadium na poszczególne pakiety w następującej wysokości: 30,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 4 - vancomycin

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL42
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Towary dostarczane będą do Apteki Zakładowej SPWZOZ w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Pakiet 4 - vancomycin

Ilość pozycji w Pakiecie: 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości towarów niż określona w załączniku A do SIWZ (do 20 % wartości całego przedmiotu zamówienia).

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający dodatkowo żąda załączenia przez wykonawców do formularza ofertowego dokumentów opisujących i określających oferowane produkty.

W celu wzięcia udziału w postępowaniu należy wnieść wadium na poszczególne pakiety w następującej wysokości: 1 380,00 PLN

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 5- karbachol

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL42
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Towary dostarczane będą do Apteki Zakładowej SPWZOZ w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Pakiet 5 - karbachol

Ilość pozycji w Pakiecie: 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości towarów niż określona w załączniku A do SIWZ (do 20 % wartości całego przedmiotu zamówienia).

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający dodatkowo żąda załączenia przez wykonawców do formularza ofertowego dokumentów opisujących i określających oferowane produkty.

W celu wzięcia udziału w postępowaniu należy wnieść wadium na poszczególne pakiety w następującej wysokości: 110,00 PLN

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający wymaga posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje.

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zamówienia będą realizowane etapami: przez okres 12 miesięcy licząc od dnia obowiązywania umowy.

Szczegółowy opis warunków realizacji umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 24/10/2018
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 22/12/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 24/10/2018
Hora local: 11:30
Lugar:

Pokój 001, Budynek J, biurowiec SPWZOZ w Stargardzie.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
VI.3)Información adicional:

W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu, należy wraz z ofertą przedłożyć Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) zgodnie ze wzorem standardowego formularza w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób przesłania JEDZ opisano w rozdziale VI niniejszej SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej JEDZ składają wszyscy wykonawcy składający ofertę wspólną. JEDZ będzie stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełniania warunki udziału w postępowaniu oraz że nie podlega wykluczeniu. JEDZ należy wypełnić w zakresie dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ.

Wykonawca bez wezwania w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem nr 6. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 Pzp.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 24587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 24587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018