Suministros - 402790-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Cracovia: Equipo de transmisión de datos

2018/S 178-402790

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24
Kraków
31-007
Polonia
Persona de contacto: Monika Poniewierska
Teléfono: +48 126633903
Correo electrónico: monika.poniewierska@uj.edu.pl
Fax: +48 126633914
Código NUTS: PL213

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.uj.edu.pl

Dirección del perfil de comprador: www.przetargi.uj.edu.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.przetargi.uj.edu.pl
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Dział Zamówień Publicznych
PL
ul. Straszewskiego 25/2
Kraków
31-113
Polonia
Persona de contacto: Monika Poniewierska
Teléfono: +48 126633916
Correo electrónico: monika.poniewierska@uj.edu.pl
Fax: +48 126633914
Código NUTS: PL213

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.uj.edu.pl

Dirección del perfil de comprador: www.przetargi.uj.edu.pl

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup i dostawa systemu ochrony dla kampusów Uniwersytetu jako uzupełnienie dla obecnie posiadanych urządzeń chroniących, na potrzeby Działu Infrastruktury Sieciowej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Número de referencia: 80.272.239.2018
II.1.2)Código CPV principal
32260000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest zakup i dostawa systemu ochrony dla kampusów Uniwersytetu jako uzupełnienie dla obecnie posiadanych urządzeń chroniących, o parametrach technicznych i ilościowych opisanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Działu Infrastruktury Sieciowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Krakowie wraz z instruktażem niezbędnym do prawidłowej obsługi systemu. Przedmiot zamówienia obejmuje również usługę wyładunku /po dostawie/ i wniesienia urządzeń do wyznaczonych przez zamawiającego pomieszczeń oraz nieodpłatne /wliczone w cenę oferty/ świadczenie usług gwarancyjnych w wyznaczonym okresie gwarancji /usuwanie wad, naprawy urządzeń bądź ich poszczególnych elementów/ oraz ww. instruktaż.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 400 000.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32420000
48000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kraków; ACK Cyfronet, ul. Podole 62, Kraków, POLSKA; siedziba zamawiającego /instruktaż/.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest zakup i dostawa systemu ochrony dla kampusów Uniwersytetu jako uzupełnienie dla obecnie posiadanych urządzeń chroniących, o parametrach technicznych i ilościowych opisanych w załączniku A do SIWZ, na potrzeby Działu Infrastruktury Sieciowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Krakowie wraz z instruktażem niezbędnym do prawidłowej obsługi systemu. Przedmiot zamówienia obejmuje również usługę wyładunku /po dostawie/ i wniesienia urządzeń do wyznaczonych przez zamawiającego pomieszczeń oraz nieodpłatne /wliczone w cenę oferty/ świadczenie usług gwarancyjnych w wyznaczonym okresie gwarancji /usuwanie wad, naprawy urządzeń bądź ich poszczególnych elementów/ oraz instruktaż.

2. Opis założeń ogólnych niezbędnych wykonawcom do prawidłowego przygotowania oferty:

2.1 W skład całościowego systemu bezpieczeństwa wchodzą urządzenia dla 4 węzłów sieciowych, przy czym w trzech węzłach muszą to być urządzenia pojedyncze, w jednym muszą to być dwa urządzenia działające w klastrze wysokiej dostępności. Całość musi być zarządzana z centralnej konsoli umożliwiającej zarządzanie zdarzeniami oraz zarządzanie urządzeniami zainstalowanymi w węzłach uniwersytetu.

2.2 Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowego urządzenia firewall tzw. „zimnego” dla celu zabezpieczenia wszystkich węzłów na okoliczność uszkodzenia pojedynczego urządzenia w systemie bezpieczeństwa.

2.3 Zamawiający wymaga, aby oferowane rozwiązanie firewall było sprawdzone w praktyce rynkowej, tzn. że oferowany produkt musiał być dostępny na rynku co najmniej 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Przez „dostępność produktu na rynku” zamawiający rozumie, iż produkt w postaci konkretnego modelu urządzenia firewall oraz produkt w postaci wskazanej oferowanej wersji oprogramowania firmware musiał być dostępny w terminie 6 miesięcy przed złożeniem oferty.

2.4 W przypadku oprogramowania, o którym mowa w ust. 2.3, wymaga się dostępności oprogramowania objętego pełnym serwisem producenta (niedopuszczalne jest proponowanie oprogramowania np. w wersji Beta), a za datę jego dostępności zamawiający przyjmuje publikację konkretnej oferowanej wersji oprogramowania (wersji z pełnym wsparciem) na stronie producenta rozwiązania firewall. W przypadku rozwiązania sprzętowego zamawiający wymaga dostępności konkretnego modelu urządzenia firewall. Niedopuszczalne jest odwoływanie się do innego urządzenia z typoszeregu czy urządzenia z innej „rodziny” niż urządzenie stanowiące przedmiot oferty.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 400 000.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 28
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Pkt 4) SIWZ: Przedmiot zamówienia /czyli wszystkie czynności nim objęte, tj. dostawa, wyładunek, wniesienie zamówionych urządzeń komputerowych do siedziby zamawiającego oraz instruktaż/ musi zostać wykonany w terminie do 28 dni licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. dnia zawarcia umowy, przy czym zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej realizacji przedmiotu zamówienia.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Pkt 5)1 SIWZ: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej – zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Pkt 5)2 SIWZ: Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Pkt 5)3 i 4) SIWZ: Zdolność techniczna – zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie; Zdolność zawodowa – o udzielenie zamówienia ubiegać się może wykonawca, który spełnia warunek dotyczący zdolności zawodowej, a w szczególności wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje dostawy, tj. dwa zamówienia (tj. odrębne kontrakty) na dostawę urządzeń komputerowych o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto każda, a dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zgodnie z postanowieniami ustawy Pzp.

Weryfikacji warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie złożonego wraz z ofertą jednolitego dokumentu (JEDZ) oraz oświadczeń i dokumentów składanych przez uczestniczącego w postępowaniu wykonawcę.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączonego do niej wzoru umowy.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 25/10/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 25/10/2018
Hora local: 10:05
Lugar:

Dział Zamówień Publicznych, ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Pkt 7)1.1 SIWZ i nast.: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp, wykonawca musi przesłać w postaci elektronicznej JEDZ opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne. Forma ta nie stanowi jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. JEDZ należy przesłać na adres email: bzp@uj.edu.pl oraz przygotować zgodnie z uregulowaniami opisanymi w treści SIWZ.

Pkt 7)4 SIWZ: Katalog dokumentów i oświadczeń aktualnych na dzień złożenia, które wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni /dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona/ zawarto w pkt 7)4.2.1-7)4.2.8 SIWZ z uwzględnieniem regulacji pkt 7)4.3-7)4.5.

Pkt 9)2 SIWZ: Wykonawca najpóźniej w dniu składania ofert, przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia w wysokości wynoszącej kwotę: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych, 00/100).

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

3.1 pieniądzu;

3.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3.3 gwarancjach bankowych;

3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;

3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1804 z późn. zm).

4. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto zamawiającego nr 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764

Nr IBAN: PL 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764

Nr SWIFT: PKO PP LPW

5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na koncie zamawiającego (dzień, godzina).

Pkt 16) SIWZ: 1. Zamawiający przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

2.1 pieniądzu;

2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

2.3 gwarancjach bankowych;

2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;

2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 359).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587701
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Pkt 17) SIWZ: 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 3. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dział VI, art. 179 - art. 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018