Suministros - 402800-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Rumanía-Târgu Mureș: Reactivos para análisis de sangre

2018/S 178-402800

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
Romania
Str. Gheorghe Marinescu nr. 50, județ Mureș
Târgu Mureș
540136
Rumania
Persona de contacto: Alexandru Perghel
Teléfono: +40 265212111
Correo electrónico: achizitii@spitalmures.ro
Fax: +40 265213967
Código NUTS: RO125

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.spitalmures.ro

Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Institución/agencia europea u organización internacional
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Acord-cadru de furnizare reactivi pentru analize de sânge

Número de referencia: 4323209/2018/22257/06.09.2018
II.1.2)Código CPV principal
33696200
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Acord-cadru de furnizare reactivi pentru analize de sange.

AC va raspunde la solicitarile de clarificari in a 10-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 de zile, inclus si termenul prevazut pentru verificarea ANAP.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para número máximo de lotes: 2
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Cartuș complet pentru tromboelastometrie

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO125
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Târgu Mures, Str. Gheorghe Marinescu nr. 50.

II.2.4)Descripción del contrato:

Cantitate min. AC 300.

Cantitate max. AC 3 600.

Cantitate min. CS 500.

Cantitate max. CS 750.

Valoarea celui mai mare CS 600 000 RON.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Cartuș complet + hep pentru tromboelastometrie

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO125
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Târgu Mures, Str. Gheorghe Marinescu nr. 50.

II.2.4)Descripción del contrato:

Cantitate min. AC 300.

Cantitate max. AC 3 600.

Cantitate min. CS 500.

Cantitate max. CS 750.

Valoarea celui mai mare CS 600 000 RON.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1) Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016.

Nota: Se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului, cât si tertului sustinator;

2) Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016.

Nota: Se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului, cât si tertului sustinator;

3) Neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Nota: Se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului, cât si tertului sustinator;

4) Declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute de la art. 60 din Legea nr. 98/2016, model propriu, declaratia va fi completata de toti participantii (ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii) odata cu depunerea DUAE.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt:

— Dr. Puiac Ion Claudiu — Manager,

— Ec. Craciun Ioan Florin — Director Financiar Contabil,

— Prof. Dr. Sanda Maria Copotoiu,

— Bobric Gabriel — Consilier juridic,

— Ec. Perghel Alexandru — sef birou achizitii publice,

— Maier Loredana — birou achizitii publice;

5) Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European), in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat, in vederea completarii si depunerii, de la adresa: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa: www.e-licitatie.ro). Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primele 3 locuri sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator/subcontractanti;

6) Certificat de Atestare Fiscala eliberat de Administratia Financiara — operatorii vor depune aceste certificate pe parcursul evaluarii, ca documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, iar acestea trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora;

7) Certificat de atestare fiscala pt. persoane juridice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, eliberat de primarie — operatorii vor depune aceste certificate pe parcursul evaluarii, ca documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, iar acestea trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora.

Nota: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 si la art. 60 din Legea 98/2016.

Nota: certificatele solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi prezentate in oricare dintre formele: original/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Ref. cerintele privind motivele de excludere, documentele pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2) cazierul judiciar al operatorul... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Informatii privind cifra medie de afaceri globala care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) cel putin pentru lotul 1: 600 000 RON si pentru lotul 2: 600 000 RON, reprezentand valoarea unui contract subsecvent.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Operatorii economici vor indeplini cerinta prin completarea formularului DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative in sustinerea cerintei trebuie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, semnate cu semnatura electronica extinsa.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Se va prezenta o lista a activitatilor de furnizare din ultimii 3 ani, cel putin de — pentru lotul 1: 600 000 RON si pentru lotul 2: 600 000 RON, reprezentand valoarea unui contract subsecvent. Prin produse similare pentru aceasta procedura se înteleg reactivi pentru analize de sange.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Se va completa cerinta corespunzatoare in DUAE, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Pentru contractul prezentat ca experienta similara, ofertantii trebuie sa prezinte prin completarea DUAE cel putin urmatoarele informatii: numarul si data contractului, denumirea si/sau obiectul contractului, valoarea contractului (în RON fara TVA), denumirea si adresa completa a Beneficiarului, data si numarul documentului de receptie (coroborat cu termenul limita de livrare stipulat în contract), documentul de receptie poate fi înlocuit, dupa caz, de: document constatator, recomandare din partea beneficiarului, alte procese verbale sau documente care pot face dovada îndeplinirii clauzelor contractuale asumate prin contractul prezentat ca experienta similara; ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, valoarea produselor similare livrate in cadrul contractului.

Nota: Informatiile care nu se regasesc în formularul DUAE (nu au rubrica speciala pentru completare) vor fi completate la rubrica Descriere. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locurile 1, 2 si 3 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, conform art. 196 alin. (2) din legea 98 din 19.5.2016. Acestea pot fi parti relevante din contracte sau recomandari sau certificate constatatoare sau procese verbale sau alte documente. Toate documentele vor purta in mod obligatoriu semnatura electronica extinsa.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con varios operadores
Número máximo previsto de participantes en el acuerdo marco: 3
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 18/10/2018
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 18/02/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 18/10/2018
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

DUAE poate fi descarcat, in vederea completarii si depunerii, de la adresa: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumania
Teléfono: +40 213104641
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Dirección de internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Termenele de formulare a contestatiei si de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016, completata si modificata prin O.U.G. 45/2018.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș — Compartimentul Contencios
Str. Gheorghe Marinescu nr. 50
Târgu Mureș
540136
Rumania
Teléfono: +40 265212111
Fax: +40 265213967

Dirección de internet: http://www.cnsc.ro

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/09/2018