Suministros - 402805-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Zamość: Gasoil

2018/S 178-402805

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu
ul. Stefana Batorego 2
Zamość
22-400
Polonia
Persona de contacto: Janusz Seń
Teléfono: +48 846386639
Correo electrónico: rdw.zamosc@zdw.lublin.pl
Fax: +48 846386639
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.zdw.lublin.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.zdw.lublin.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Samorządowa jednostka budżetowa
I.5)Principal actividad
Otra actividad: utrzymanie dróg

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zamościu w 2019 r.

Número de referencia: R8.ST.372.14.2018.z.c.
II.1.2)Código CPV principal
09134100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy polegające na:

Dostawach paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zamościu w 2019 r.

— zadanie Nr 1 - Dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego - Obwód Drogowy w Biłgoraju

— zadanie Nr 2 - Dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego – Obwód Drogowy w Józefowie

— zadanie Nr 3 - Dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego – Obwód Drogowy w Zamościu

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego - Obwód Drogowy w Biłgoraju

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09134100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Obwód Drogowy w Biłgoraju

II.2.4)Descripción del contrato:

1) a. zadanie Nr 1 - Dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego – Obwód Drogowy w Biłgoraju

Dostawy polegać będą na:

a) tankowaniu benzyny bezołowiowej 95,98 w ilości do 3 500 litrów

b) tankowaniu oleju napędowego w ilości do 9 000 litrów

c) zakupie materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio związanych z zabezpieczeniem sprawności technicznej samochodu (w szczególności płyn do chłodnic, płyn do spryskiwaczy szyb, żarówki, rękawice ochronne, ściereczki, itp.) – wg potrzeb

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 54 747.97 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego - Obwód Drogowy w Józefowie

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09134100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Obwód Drogowy w Józefowie

II.2.4)Descripción del contrato:

1) a. zadanie Nr 2 - Dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego – Obwód Drogowy w Józefowie

Dostawy polegać będą na:

a) tankowaniu benzyny bezołowiowej 95,98 w ilości do 3 500 litrów

b) tankowaniu oleju napędowego w ilości do 9 000 litrów

c) zakupie materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio związanych z zabezpieczeniem sprawności technicznej samochodu (w szczególności płyn do chłodnic, płyn do spryskiwaczy szyb, żarówki, rękawice ochronne, ściereczki, itp.) – wg potrzeb

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 54 747.97 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego - Obwód Drogowy w Zamościu

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09134100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Obwód Drogowy w Zamościu

II.2.4)Descripción del contrato:

1) a. zadanie Nr 3 - Dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego – Obwód Drogowy w Zamościu

Dostawy polegać będą na:

a) tankowaniu benzyny bezołowiowej 95,98 w ilości do 3 500 litrów

b) tankowaniu oleju napędowego w ilości do 9 000 litrów

c) zakupie materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio związanych z zabezpieczeniem sprawności technicznej samochodu (w szczególności płyn do chłodnic, płyn do spryskiwaczy szyb, żarówki, rękawice ochronne, ściereczki, itp.) – wg potrzeb

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 54 747.97 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału:

— Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej w oparciu o przedłożone dokumenty. Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada ważną koncesję na obrót paliwami płynnymi, wydaną zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2017 r. poz. 220 t.j. z późn. zm.)

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1) Warunki dostawy:

a) Tankowanie pojazdów i zakup materiałów eksploatacyjnych - bezgotówkowe w stacji paliw Wykonawcy.

b) Stacja paliw powinna znajdować się w odległości nie większej niż:

— zadanie nr 1 – stacja paliw na terenie miasta Biłgoraja

— zadanie nr 2 – stacja paliw na terenie miasta Józefowa

— zadanie nr 3 – stacja paliw na terenie miasta Zamościa

c) Wydawanie kierowcy po każdym tankowaniu dokumentu potwierdzającego fakt pobrania paliw do samochodu służbowego lub materiałów eksploatacyjnych.

d) Stacja paliw będzie dostępna dla Zamawiającego co najmniej w dni nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy w godz. co najmniej od 7:00 do 15:00

e) Zapewnienie, że fakturowana cena paliwa i ceny za pozostałe zakupione materiały eksploatacyjne będą zgodne z cenami obowiązującymi u Wykonawcy w momencie dokonywania zakupu z uwzględnieniem zaoferowanego upustu.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 026-056109
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/09/2018
Hora local: 09:50
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/09/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu, ul. Stefana Batorego 2,

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018