Suministros - 402806-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Wałcz: Aparatos de distribución y control de electricidad

2018/S 178-402806

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu
ul. Ciasna 7
Wałcz
78-601
Polonia
Persona de contacto: Anetta Gumińska
Teléfono: +48 261472184
Correo electrónico: 1rblog.szp@ron.mil.pl
Fax: +48 261472184
Código NUTS: PL42

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.1rblog.wp.mil.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.1rblog.wp.mil.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Jednostka Budżetowa Sektora Finansów Publicznych
I.5)Principal actividad
Defensa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa zestawów do rozbudowy linii energetycznych

Número de referencia: 86/2018
II.1.2)Código CPV principal
31200000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę zestawów do rozbudowy linii energetycznych zgodnie z „Wymaganiami Eksploatacyjno-Technicznymi” stanowiącymi załącznik nr 6 do SIWZ, w ilościach i asortymencie przedstawionym w tabeli ujętej w Rozdziale III SIWZ, przy czym ilości ujęte w opcji w tabeli, w Rozdziale III, w kolumnie „ilość w opcji” mogą być wykorzystane po realizacji ilości podstawowych ujętych w tabeli, w Rozdziale III, w kolumnie „ilość podstawowa”.

2. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający poinformuje Wykonawcę (pisemnie lub mailem lub faxem) w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa zestawów do rozbudowy linii energetycznych

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31200000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do rozbudowy linii energetycznych w ilości 4 kpl., z czego 3 kpl. w ramach zamówienia podstawowego oraz 1 kpl. w ramach prawa opcji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/11/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. Dostawa zestawów do rozbudowy linii energetycznych w ilości 4 kpl., z czego 3 kpl. w ramach zamówienia podstawowego oraz 1 kpl. w ramach prawa opcji.

2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy Pzp) polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia określonego co do asortymentu i ilości w SIWZ w tabeli, kolumna „ilość podstawowa” – gwarantowanego Wykonawcy, maksymalnie o ilości wskazane w SIWZ w tabeli kolumna „ilość w opcji”.

3. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający poinformuje Wykonawcę (pisemnie lub mailem lub faxem) w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa zestawów do rozbudowy linii energetycznych

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
31200000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do rozbudowy linii energetycznych w ilości 3 kpl., z czego 2 kpl. w ramach zamówienia podstawowego oraz 1 kpl. w ramach prawa opcji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/11/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. Dostawa zestawów do rozbudowy linii energetycznych w ilości 3 kpl., z czego 2 kpl. w ramach zamówienia podstawowego oraz 1 kpl. w ramach prawa opcji.

2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy Pzp) polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia określonego co do asortymentu i ilości w SIWZ w tabeli, kolumna „ilość podstawowa” – gwarantowanego Wykonawcy, maksymalnie o ilości wskazane w SIWZ w tabeli kolumna „ilość w opcji”.

3. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający poinformuje Wykonawcę (pisemnie lub mailem lub faxem) w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie formułuje wymogu w zakresie wyżej opisanego warunku.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej:

— zadanie nr 1 – 411 461,00 PLN,

— zadanie nr 2 – 308 596,00 PLN.

Uwaga:

1. W przypadku kiedy Wykonawca składa ofertę na kilka zadań winien zsumować wartość poszczególnych zadań i wykazać wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową dla ich zsumowanej wartości i tak np.: jeżeli Wykonawca składa ofertę na zadanie od 1 do 2 wysokość środków finansowych lub zdolność kredytowa winna opiewać na wartość 720 057,00 PLN.

2. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału

W postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu wystawienia dokumentu. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy szaf kablowych i/lub rozdzielnic i/lub przewodów elektrycznych i/lub gniazd kablowych i/lub zespołów spalinowo-elektrycznych i/lub stacji zasilania, których suma odpowiada co najmniej wartościom podanym poniżej:

— zadanie nr 1 – 1 645 843,00 PLN,

— zadanie nr 2 – 1 234 382,00 PLN

oraz wykonał te dostawy w sposób należyty.

Uwaga:

Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału

W postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu wykonania dostawy. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Celem realizacji zadania jest dostawa Zestawów do Rozbudowy Linii Energetycznych. Konieczność realizacji zadania wynika z potrzeby doposażenia Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Zestaw do Rozbudowy Linii Energetycznych jest to sprzęt nowej generacji służący miedzy innymi do rozbudowy polowej sieci energetycznej umożliwiającej zasilanie różnego rodzaju odbiorników z Kontenerowej Elektrowni Polowej (KEP) oraz innych elektrycznych źródeł zasilania (EŹZ) będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych. Ponadto Zestawy będą rozwijane

W warunkach polowych w różnych warunkach klimatycznych przez Jednostki Wojskowe do zabezpieczenia w zasilanie odbiorników energii elektrycznej w sprzęcie wojskowym i powszechnego użytku w trakcie realizacji zadań w warunkach polowych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, reagowaniu kryzysowym oraz zabezpieczające inne przedsięwzięcia realizowane przez Siły Zbrojne. Zestaw wyposażony jest w kontener w którym znajdują się miedzy innymi: podzespoły oraz elementy do przesył

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 01/10/2018
Hora local: 09:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 01/10/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

1 RBLog, ul. Ciasna 7, 78-600 Wałcz, budynek nr 1, pok. 109.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp

2. Zamawiający żąda wniesienia wadium na cały przedmiot zamówienia, w wysokości 78 055,00 PLN.

3. Zamawiający żąda na poszczególne zadania, wadium w kwotach:

— zadanie nr 1 - 44 603,00 PLN,

— zadanie nr 2 - 33 452,00 PLN.

4. Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje dotyczące złożenia oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostały szczegółowo określone w SIWZ.

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie (w formie oryginału) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie podmiotu trzeciego winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia odpowiedniego zasobu i wskazać: – zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

– sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

– zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada,czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018