Suministros - 402855-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Material ortopédico

2018/S 178-402855

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
ul. Stępińska 19/25
Warszawa
00-739
Polonia
Persona de contacto: Szpital Czerniakowski Sp z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa
Teléfono: +48 223186313
Correo electrónico: zp@szpitalczerniakowski.waw.pl
Fax: +48 223186341
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpitalczerniakowski.waw.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.szpitalczerniakowski.waw.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Spółka z o.o.
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup i dostawę implantów do alloplastyk z akcesoriami systemów do rekonstrukcji i operacji rewizyjnych stawu biodrowego i kolanowego na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Número de referencia: 73/2018
II.1.2)Código CPV principal
33141700
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa implantów do alloplastyk z akcesoriami systemów do rekonstrukcji i operacji rewizyjnych stawu biodrowego i kolanowego na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy). Wykonawca w okresie obowiązywania umowy bezpłatnie użyczy kompletnych instrumentariów do wszczepiania i usuwania asortymentu będącego przedmiotem zamówienia. W okresie realizacji Umowy Wykonawca zapewni bezpłatny depozyt implantów stanowiących przedmiot zamówienia, według wskazań Zamawiającego. Wykonawca zapewni na własny koszt szkolenie dla pracowników Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w zakresie stosowania asortymentu będącego przedmiotem zamówienia.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33183000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, POLSKA – Apteka Zakładowa

II.2.4)Descripción del contrato:

1) Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa implantów do alloplastyk z akcesoriami systemów do rekonstrukcji i operacji rewizyjnych stawu biodrowego i kolanowego na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy). 3) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy bezpłatnie użyczy kompletnych instrumentariów do wszczepiania i usuwania asortymentu będącego przedmiotem zamówienia. Instrumentaria znajdować się będą stale w siedzibie Zamawiającego. W razie wystąpienia usterek narzędzi chirurgicznych Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznej, bezpłatnej wymiany elementów wadliwych na sprawne. Instrumentarium powinno zawierać urządzenie pozwalające na precyzyjne określenie prawidłowego położenia panewki podczas operacji przy ułożeniu chorego na boku i na plecach. 4) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy bezpłatnie użyczy Zamawiającemu napęd chirurgiczny kompatybilny z instrumentarium – wiertarka i piła oscylacyjna. 5) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy udostępni Zamawiającemu szablony do planowania przedoperacyjnego. 6) W okresie realizacji Umowy Wykonawca zapewni bezpłatny depozyt implantów stanowiących przedmiot zamówienia, według wskazań Zamawiającego. 7) Wykonawca zapewni na własny koszt szkolenie dla pracowników Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w zakresie stosowania asortymentu będącego przedmiotem zamówienia. 8) W okresie realizacji umowy instrumentarium znajdować się będzie w siedzibie Zamawiającego. W razie wystąpienia usterek w instrumentarium Wykonawca bezpłatnie wymieni elementy wadliwe na sprawne. 9) Zamawiający będzie miał możliwość dowolnego konfigurowania asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia z elementów wyszczególnionych w Formularzu asortymentowo-cenowym przy zachowaniu stałej ceny za poszczególne elementy podstawowe. 10) Zamawiający będzie miał możliwość oddzielnego zakupu poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia po cenach zawartych w Formularzu asortymentowo-cenowym w ramach całkowitej wartości umowy. 11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczb poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, w zakresie wyszczególnionego asortymentu i łącznej wartości zawartej umowy. 12) Zamawiający zastrzega sobie, iż ilości poszczególnych pozycji (asortymentu) przedmiotu zamówienia określone w załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy) mają charakter szacunkowy i mogą być zwiększone lub obniżone w zakresie poszczególnych pozycji. Zamawiający będzie miał możliwość zmiany ilości poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia i zamawiać większe lub mniejsze ilości przedmiotu zamówienia niż określone w poszczególnych pozycjach wyszczególnione w Załączniku nr 3 do SIWZ w zakresie łącznej wartości przedmiotu zamówienia/ całkowitej wartości umowy brutto – zmianę tę Zamawiający pozostawia wyłącznie do swojej decyzji, a Wykonawca oświadcza, iż powyższą okoliczność akceptuje. Zmiany te nie mogą powodować zwiększenia łącznej wartości umowy brutto, na jaką została zawarta. 13) Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 14) Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika. Jeśli oryginalna dokumentacja jest sporządzona w innym języku, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski. 15) W zakresie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, w których w opisie przedmiotu zamówienia użyto zapisów wskazujących na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktu, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/03/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt12-23 ustawy Pzp; nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp. Oświadczenie jest składane w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej także jako „JEDZ”), zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 Dyrektywy 2014/25/UE, z zastrzeżeniem, iż JEDZ od dnia 18.4.2018 r. musi być złożony w formie zgodnej z treścią załącznika nr 8 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia będzie żądał dokumentów o których mowa w § 5 pkt. 1)-6) i 9)-10) oraz odpowiednio w § 7-8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016, poz. 1126). Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj. potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wart. 24 ust. 1 pkt 23 ustawyPzp Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wskazanym powyżej projekcie umowy.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 25/10/2018
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 25/10/2018
Hora local: 11:15
Lugar:

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, pawilon administracyjny, pok. 120 (Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia), POLSKA.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą: 1) Zgodnie z § 13 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016, poz. 1126),w celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą (warunki przedmiotowe): A) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 211 z późn. zm.) oraz Oświadczenia Wykonawcy, ze dysponuje kompletem dokumentów wystawionych przez uprawnione jednostki, wymagane polskimi przepisami prawa (np. znak CE, Deklarację Zgodności, niezbędne świadectwa, atesty, certyfikaty, pozwolenia, zgłoszenia, świadectwa rejestracji wydane przez uprawnione organy np. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Minister Zdrowia), w tym zgodne z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 211 z późn. zm.) oraz że przedmiot zamówienia spełnia wymagania polskich i europejskich norm, oznaczony jest znakiem CE i posiada dopuszczenie do obrotu wymagane prawem z uwzględnieniem ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 211 z późn. zm.), jeżeli nie dotyczy, Wykonawca załączy oświadczenie z adnotacją „Nie dotyczy” oraz Oświadczenia, iż dany asortyment oferowany w ramach przedmiotu zamówienia nie jest wyrobem medycznym, jeśli dotyczy przedmiotu zamówienia; Jednocześnie Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia, na każde żądanie Zamawiającego, odpowiedniego dokumentu, potwierdzającego dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu oraz pozostałych dokumentów wymienionych w pkt 1) - Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia 25.10.2018 roku, do godz. 11:00 wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 PLN. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na dodatkowe dostawy dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów albo zwiększenie bieżących dostaw, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania dyspozycji wynikającej z art. 26 ust. 2 f ustawy Pzp. 1. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. Wraz 1)wypełniony „JEDZ” - Wykonawca, każdy uczestnik Konsorcjum, podmiot udostępniający potencjał na zasadach wynikających z art. 22 a ustawy Pzp wskazany w ofercie przez Wykonawcę - składają własne JEDZ, z zastrzeżeniem, iż JEDZ od dnia 18.4.2018 r. musi być złożony w formie zgodnej z treścią załącznika nr 8 do SIWZ; 2) wypełniony i podpisany Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ; 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo; 4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, 5) Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w rozdz. I ust. 2 pkt 1) niniejszej SIWZ - Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ; 6) dokument potwierdzający wpłatę wadium.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 7. Szczegóły dotyczące odwołań i skarg określa Dział VI - Środki ochrony prawnej, ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polonia

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018