Tjenesteydelser - 402863-2019

27/08/2019    S164    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Greve: Skades- eller tabsforsikring

2019/S 164-402863

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: RTM Insurance Brokers A/S
CVR-nummer: 18746549
Postadresse: Greve Centervej 90
By: Greve
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2670
Land: Danmark
Kontaktperson: Jens Madsen
E-mail: jm@rtm.dk
Telefon: +45 43575109

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/111897853.aspx

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/111897853.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/111897853.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af forsikringer for Danmarks Nationalbank

II.1.2)Hoved-CPV-kode
66515000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Danmarks Nationalbank udbyder hermed følgende forsikringer, fordelt over følgende 3 delaftaler:

- Delaftale 1 - All Risks Property Bygning/Løsøre og Fritidshus,

- Delaftale 2 - All Risks Entrepriseforsikring for til/ombygning,

- Delaftale 3 - Projektansvarsforsikring for til/ombygning.

Nationalbankens bygning i Havnegade i København skal gennemgå en større og nødvendig renovering frem til 2023.

Bygningen er fredet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 600 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1 - Property

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
66515200
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nationalbankens bygning i Havnegade i København skal gennemgå en større og nødvendig renovering. Byggeperioden ventes at løbe frem til 2023. Størstedelen af bankens medarbejdere vil derfor flytte til en anden adresse i den periode. Der ønskes tilbud på Bygnings- og Løsøreforsikringen, samt Fritidshusforsikringen med Indbo.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Terror - Option,

- Borgerlige Uroligheder - Option.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2 - All Risks Entrepriseforsikring

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
66513200
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nationalbankens bygning i Havnegade i København skal gennemgå en større og nødvendig renovering. Byggeperioden ventes at løbe over flere år. Der ønskes tilbud på All Risks Entrepriseforsikring for til/ombygninger, som planlægges iværksat i løbet af 2020 og frem. Det forventes at til/ombygningerne er tilendebragt i 2023, hvor forsikringen således skal ophøre (dog med afhjælpningsperiode).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 700 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Leg3 - Option,

- Terror - Option,

- Borgerlige Uroligheder - Option.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 3 - Projektansvarsforsikring

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
66516000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nationalbankens bygning i Havnegade i København skal gennemgå en større og nødvendig renovering. Byggeperioden ventes at løbe over flere år. Der ønskes tilbud på Projektansvarsforsikring for til/ombygninger, som planlægges iværksat i løbet af 2020 og frem. Det forventes at til/ombygningerne er tilendebragt i 2023, hvor forsikringen således skal ophøre (dog med afløbsperiode).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 900 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal besvare ESPD'et som et foreløbigt bevis.

Tilbudsgiver skal i ESPD'et erklære, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i

Udbudslovens § § 135 og 136.

Tilbudsgiver skal videre i ESPD'et erklære, at tilbudsgiver er godkendt af Finanstilsynet, jf. lov om finansiel virksomhed (LBK nr. 457 af 24.4.2019) til at drive forsikringsvirksomhed.

Tilbudsgiver skal videre i ESPD'et erklære, at tilbudsgiver har koncession/godkendelse af Finanstilsynet til at drive forsikringsvirksomhed.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal ved udfyldelse af ESPD tilkendegive, at de opfylder Solvens II kravene, herunder, men ikke begrænset til: Solvency Capital Requirement (SCR) Minimum Capital Requirement (MCR).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav for deltagelse, at tilbudsgiver opfylder Solvens II kravene, herunder, men ikke begrænset til: Solvency Capital Requirement (SCR) Minimum Capital Requirement (MCR).

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Lov om finansiel virksomhed og Forsikringsaftaleloven.

III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten stiller blandt andet krav om overholdelse af tavshedspligt under strafansvar samt persondatalovgivningen og databeskyttelsesloven.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/10/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/10/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Delaftale 1 udløber 31.12.2021. Benyttes første option på 1 x 12 måneder, genudbydes Delaftale 1 op til 31.12.2022. Benyttes anden option på yderligere 1 x 12 måneders forlængelse, genudbydes Delaftale 1 op til 31.12.2023. Delaftale 2 og Delaftale 3 er korttidsforsikringer og vil således ikke blive genudbudt.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiveren er til enhver tid forpligtet til og bærer selv ansvaret for at overvåge, holde øje med og sikre sig, at spørgsmål/svar, publikationer af nye versioner af bilag eller andre ændringer, som har indflydelse på tilbudsgiverens tilbud kommer til tilbudsgiverens kundskab. Ordregiver og/eller ordregivers forsikringsmægler RTM A/S påtager sig i intet tilfælde ansvaret herfor.

Tilbudsgiveren er ansvarlig for at tilbudsprocessen er afsluttet inden tidsfristens udløb. Det er muligt for tilbudsgiveren at revidere sit tilbud indtil sidste sekund inden tidsfristen. Ordregiver har ingen mulighed for at tilgå tilbudsgiverens tilbud før efter tidsfristens udløb.

Tilbudsgiveren er underlagt reglerne om tavshedspligt under strafansvar og er forpligtet til at slette og/eller destruere ordregivers materiale og dokumenter på forlangende.

Mercells udbudsportal og kommunikationsmodul logger IP-adresser på alle downloads af dokumenterne, samt de tilbudsgivere, som udbeder sig dokumentkoder og modtager disse.

Der vil være mulighed for at besigtige Nationalbankens ejendom beliggende Havnegade 5, 1093 København K.

Vi henviser dog i første omgang til RTM risikorapport.

En evt. besigtigelse skal finde sted senest den 11.9.2019. Et ønske om besigtigelse, skal afgives senest 2.9.2019 kl. 12:00, hvorefter nærmere dato om besigtigelse fastsættes.

Tilbudsgivere, der ønsker at deltage i besigtigelsen, skal tilmelde sig med angivelse af firmatilknytning og antal deltagere.

Ordregiver kan reducere antallet af deltagere pr. firma.

Ved fremmøde hos Nationalbanken skal deltagerne oplyse deres fulde navn, det tilknyttede forsikringsselskab og stilling, samt medbringe gyldigt billed-ID (kørekørt, pas).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/08/2019