Tjenesteydelser - 402886-2019

27/08/2019    S164    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-København: Postbefordring og kurértjeneste

2019/S 164-402886

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, Byens Drift, Affald og Genbrug
64942212
Islands Brygge 37
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Iben Carlsen, ARC I/S
E-mail: ibca@a-r-c.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/112275367.aspx

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/112275367.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
COWI A/S
Jens Chr. Skous Vej 9
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Mette Norengaard
E-mail: meno@cowi.com
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.cowi.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/112275367.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af distribution af bioposer for Københavns Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
64100000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven omfatter distribution af bioposer til husstande i etagebyggeri mv. for Københavns Kommune.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
64110000
64120000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Københavns Kommune.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Borgerne i Københavns Kommune kildesorterer bioaffald og borgerne i Kommunen har fået udleveret en køkkenkurv på ca. 7 liter til bioaffald, som de kan anvende i deres køkken. Køkkenkurven skal bruges sammen med bioposer, som borgerne får udleveret af Kommunen.

Husstande i etagebyggeri (og få husstande i enfamiliehuse/dobbelthuse) skal pt. bestille levering af bioposer via bestillingsmodulet: https://www.kk.dk/bioposer Københavns Kommune modtager ugentligt bestillinger fra ca. 1 000 husstande.

Distributøren skal levere en bestilling indenfor 5 kalenderdage og omdelingen af de bestilte leverancer kan foregå om natten. En levering består pt. af 4 ruller bioposer af 25 stk. emballeret i en plastpose.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2020
Slut: 30/04/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges på uændrede vilkår 2 gange i op til 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den i pkt. II.1.5 og pkt. II.2.6 angivet værdi er anslået og dækker den samlede kontraktperiode inkl. eventuel udnyttelse af option på forlængelse af kontrakten (i alt 5 år).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Distributøren skal være registreret hos Trafikstyrelsen som postvirksomhed med et dækningsområde der som minimum omfatter Københavns Kommune.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal ved udfyldelsen af det elektroniske ESPD afgive de oplysninger, Ordregiver efterspørger som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver opfylder mindstekravene til økonomisk og finansiel kapacitet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiveren skal enten:

(a) have haft et positivt resultat som gennemsnit over de seneste 3 afsluttede regnskabsår, for hvilke der foreligger godkendte eller endeligt vedtagne årsregnskaber, eller

(b) have en soliditetsgrad på mindst 10% ved udgangen af det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt eller endeligt vedtaget årsregnskab.

Tilbudsgiveren skal kunne fremlægge en tilkendegivelse fra bank, andet anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, i hvilken banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet tilkendegiver:

(a) at der inden for rammerne af tilbudsgivers engagement med banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet eller tilbudsgivers eksisterende kreditramme pt. er plads til at stille den i Kontraktens pkt. 12 krævede sikkerhedsstillelse, og/eller

(b) at denne er indstillet på at stille den i Kontraktens pkt.12 krævede sikkerhedsstillelse.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal ved udfyldelsen af det elektroniske ESPD afgive de oplysninger, Ordregiver efterspørger som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver opfylder mindstekravene til teknisk og faglig formåen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have mindst én reference omfattende distribution efter bestilling til en specifik adresse af mindst 50 000 enheder (f.eks. breve, pakker, magasiner eller lignende) fra én eller flere forskellige kunder i en sammenhængende periode på 12 måneder indenfor de sidste 3 år.

Tilbudsgiver skal have et kvalitetssikringssystem, som minimum indeholder oplysninger/procedurebeskrivelser om følgende:

1) Virksomhedens kvalitetspolitik og/eller -mål;

2) Virksomhedens organisation og ansvarsfordeling;

3) Dokumentation og kvalitetssikringsprocedure i forhold til:

(a) Klage fra kunde (Kommunen) over manglende udførelse af opgaver inden for servicemålene og

(b) Klage fra kunde (Kommunen eller anden) ved skader på 3-mands ejendom.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Distributøren skal overholde særlige vilkår om "Arbejdstagernes rettigheder" og "Distributørens samfundsansvar (CSR)". Vilkårene fremgår af Bilag 2 og Bilag 3 til Udkast til kontrakt i Udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 030-067292
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/11/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Norsk, Nordsamisk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/11/2019
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Der vil ikke være adgang til åbning af tilbuddene.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til åbning af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres via Mercell Udbudsportal (www.mercell.com), og deltagelse samt aflevering af tilbud kan alene ske gennem Mercell Udbudsportal. Ved spørgsmål til brugen af Mercell Udbudsportal kan der rettes henvendelse til Mercell support på telefon (+45 63133700) eller på e-mail (danmark@mercell.com). Udbudsmaterialet vil tillige være tilgængeligt på Københavns Kommunes hjemmeside http://kk.dk/udbud

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/08/2019