Servizi - 402894-2019

27/08/2019    S164

Danimarca-Slagelse: Protezione ambientale

2019/S 164-402894

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Miljøstyrelsen
Numero di identificazione nazionale: 25798376
Indirizzo postale: Antvorskov Allé 139
Città: Slagelse
Codice NUTS: DK01 Hovedstaden
Codice postale: 4200
Paese: Danimarca
Persona di contatto: Helle Kruse
E-mail: hekru@mst.dk
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.mst.dk
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://tender.konnect.dk/invite/513
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://tender.konnect.dk/invite/513
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5)Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Rammeaftale vedr. Miljøstyrelsens Kontrolanalyse af bekæmpelsesmidler

II.1.2)Codice CPV principale
90720000 Protezione ambientale
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Formålet med udbuddet er at indgå en rammeaftale om kontrolanalyse af bekæmpelsesmidler, så Miljøstyrelsen kan opfylde Kemikalielovens krav om tilsyn og kontrol med bekæmpelsesmidler. Bekæmpelsesmidler omfatter i denne sammenhæng både pesticider og biocider, og vil i det efterfølgende materiale blive benævnt som bekæmpelsesmidler med mindre andet er angivet.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 20 400 000.00 DKK
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90720000 Protezione ambientale
90721500 Servizi di protezione dalle sostanze tossiche
90740000 Servizi di individuazione e monitoraggio delle sostanze inquinanti e di bonifica
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DK0 DANMARK
Luogo principale di esecuzione:

Danmark

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Nærværende rammeaftale omfatter følgende delopgaver:

1) Årlige kontrolanalyser af aktiv stoffer, urenheder og hjælpestoffer i bekæmpelsesmidler;

2) Ad hoc analyser for identifikation af indholdet af aktiv stoffer, urenheder og hjælpestoffer i mulige ulovlige bekæmpelsesmidler;

3) Ad hoc vurderinger af aktivstoffers specifikationer hhv. pesticider og biocider;

4) 2 årlig rapporteringer (på hhv. pesticider og biocider) til Miljøstyrelsen af analysekontrollen af indholdsstoffer i bekæmpelsesmidler;

5) Årlig rapportering til EU om analysekontrol med pesticider;

6) 3 årlige statusmøder samt deltagelse i EU møder m.m. samt generel rådgivning.

Der er tale om en rammeaftale, som Ordregiver kan trække på efter behov inden for en fastlagt økonomisk ramme. Det forventede træk på rammeaftalen fremgår af kravspecifikationens afsnit 2. Den anførte volumen skal udelukkende opfattes som vejledende/forventet. De konkrete opgaver vil variere fra år til år, og kontakten udbydes derfor som en rammeaftale, der fastlægger vilkårene for udførelsen af de opgaver, som løbende skal udføres.

Der er afsat følgende midler til gennemførelse af opgaver på rammeaftalen:

— 2 000 000 DKK årligt til analyser og afrapportering (pesticid),

— 500 000 DKK årligt til analyser og afrapportering (biocid),

— Op til 1 600 000 DKK til ad hoc vurderinger af aktivstoffers specifikationer.

Det bemærkes, at beregningen af den samlede pris for håndtering af konkrete opgaver skal baseres på de timepriser, som afgives ved tilbudsafgivelsen.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Kvaliteten af den tilbudte løsning (koncept for opgaveløsning) / Ponderazione: 50
Criterio di qualità - Nome: Faglige kompetencer / Ponderazione: 30
Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 20 400 000.00 DKK
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

Mulighed for forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Der er tilknyttet en økonomisk option på 1 000 000 DKK årligt i tilfælde af at der afsættes yderligere midler til kontrolopgaver inden for rammeaftalens anvendelsesområde.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

1) Tilbudsgivers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår;

2) Tilbudsgivers gennemsnitlige årsomsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår;

3) Relevant erhvervsansvarsforsikring.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Som mindstekrav for tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen kræves:

— En samlet årlig omsætning på mindst 5 000 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår,

— En erhvervsansvarsforsikring med en minimumsdækning på 10 000 000 DKK.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

1) En liste med de 5 betydeligste leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte rammeaftale, der er udført inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen), med angivelse af beløb, datoer og modtagere, såvel offentlige som private.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Ordregivers mindstekrav til den økonomiske aktørs tekniske og faglige formåen er minimum 2 relevante referencer fra leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte rammeaftale inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen).

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 01/10/2019
Ora locale: 12:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Danese
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 3 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 01/10/2019
Ora locale: 12:00
Luogo:

Slagelse

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Der vil ikke være mulighed for deltagelse i åbning af tilbud.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Klagenævnet for Udbud
Indirizzo postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Città: Viborg
Codice postale: 8800
Paese: Danimarca
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Tel.: +45 72405600
Indirizzo Internet: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Indirizzo postale: Carl Jacobsens Vej 35
Città: Valby
Codice postale: 2500
Paese: Danimarca
E-mail: kfst@kfst.dk
Tel.: +45 41715000
Indirizzo Internet: http://www.kfst.dk
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
23/08/2019