Tjenesteydelser - 402898-2019

27/08/2019    S164    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-Kgs. Lyngby: Programpakker og informationssystemer

2019/S 164-402898

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Lyngby-Taarbæk Kommune
11 71 53 11
Lyngby Torv 17
Kgs. Lyngby
2800
Danmark
Kontaktperson: Mette Ohm
E-mail: metoh@ltk.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7bfebc90-fce3-422b-9a57-16bea2a5ee20/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7bfebc90-fce3-422b-9a57-16bea2a5ee20/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7bfebc90-fce3-422b-9a57-16bea2a5ee20/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7bfebc90-fce3-422b-9a57-16bea2a5ee20/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud med forhandling af kontrakt om levering af ERP-løsning til Lyngby-Taarbæk Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
48000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud af kontrakt om levering af ERP-løsning til Lyngby-Taarbæk Kommune gennemføres som et udbud med forhandling i henhold til afsnit II i lov nr. 1564 af 15.12.2015, ”Udbudsloven”.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Lyngby-Taarbæk Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud vedrører kontrakt om levering af ERP-løsning til Lyngby-Taarbæk Kommune (herefter ”Ordregiver”).

ERP-løsningen skal implementeres og være driftsklar til overdragelse senest 1.1.2021. Løsningen skal være i drift hos Ordregiver indtil 31.12.2026, med option på forlængelse i op til 4 x 12 måneder.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opfyldelse af krav og ønsker, jf. kravspecifikationen og databehandleraftale / Vægtning: 24,75
Kvalitetskriterium - Navn: Drift og vedligeholdelse, herunder service og support / Vægtning: 22
Kvalitetskriterium - Navn: Implementering, herunder uddannelse, og exit håndtering / Vægtning: 8,25
Pris - Vægtning: 45
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse á 4 x 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

- Er antallet af disse ansøgere højst 3, vil de alle blive prækvalificeret. Ordregiver forbeholder sig dog at annullere udbudsproceduren, såfremt det skønnes, at antallet af prækvalificerede er for lavt til at sikre tilstrækkelig konkurrence om kontrakten,

- Er antallet større end 3 vil Ordregiver prækvalificere de 3, der vurderes bedst egnede på baggrund af:

- - Ansøgers referencer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ressourcestyringsystem, integration med Tamigo, Testmiljø, Projektstyring, Rekruttering, Udvikling og Uddannelse.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at ansøger har haft en gennemsnitlig årlig nettoomsætning inden for levering af ERP-løsninger til offentlige myndigheder eller virksomheder, der er underlagt lignende regler, på minimum 20 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Hvis en ansøgning baseres på nettoomsætning fra flere økonomiske aktører, der leverer delsystemer til en samlet ERP-løsning, summeres nettoomsætningerne for delsystemerne. Ansøgere, der har eksisteret i kortere tid, skal have en nettoomsætning tilsvarende ovennævnte i den periode, ansøger har eksisteret.

Det er et minimumskrav, at ansøger har haft en positiv egenkapital de seneste 3 år afsluttede regnskabsår, eller for ansøger, der har eksisteret kortere tid, en positiv egenkapital i den periode, ansøger har eksisteret.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgers referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at ansøger har erfaring med levering af ERP-løsning til offentlige myndigheder eller virksomheder, der er underlagt lignende regler.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/09/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/08/2019