Suministros - 402903-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Bychawa: Gasolina sin plomo

2018/S 178-402903

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie
ul. Antoniego Budnego 5
Bychawa
23-100
Polonia
Persona de contacto: Anna Kaczor
Teléfono: +48 815661393
Correo electrónico: rdw.lublin@zdw.lublin.pl
Fax: +48 815660256
Código NUTS: PL814

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.zdw.lublin.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.zdw.bip.lubelskie.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: samorządowa jednostka budżetowa
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie w 2019 r.

Número de referencia: R4.ST.372.39.2018.ka
II.1.2)Código CPV principal
09132100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zadanie Nr 1 - Dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego Odwodu Drogowego w Bełżycach

Polegające na:

a) tankowaniu benzyny bezołowiowej 95 w ilości do 800 l.

b) tankowaniu oleju napędowego w ilości do 9 000 l.

c) zakupie materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio związanych z zabezpieczeniem sprawności technicznej samochodu (płyn do chłodnic, płyn do spryskiwaczy szyb, żarówki, rękawice ochronne, ściereczki, itp.) – wg potrzeb

b.zadanie Nr 2 - Dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego RDW w Lublinie z/s w Bychawie oraz Obwodu Drogowego w Krzczonowie polegające na:

a) tankowaniu benzyny bezołowiowej 95 w ilości do 2 500 l.

b) tankowaniu oleju napędowego w ilości do 19 000 l.

c) zakupie materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio związanych z zabezpieczeniem sprawności technicznej samochodu (płyn do chłodnic, płyn do spryskiwaczy szyb, żarówki, rękawice ochronne, ściereczki, itp.) – wg potrzeb

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie Nr 1 - Dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego Obwodu Drogowego w Bełżycach

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09134100
09211000
24960000
39831500
09211100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL814
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Stacja paliw powinna znajdować się w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Obwodu Drogowego w Bełżycach (Bełżyce, ul. Żeromskiego 3)

II.2.4)Descripción del contrato:

1) zadanie Nr 1 - Dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego Odwodu Drogowego w Bełżycach

Dostawy polegać będą na:

a) tankowaniu benzyny bezołowiowej 95 w ilości do 800 l.

b) tankowaniu oleju napędowego w ilości do 9 000 l.

c) zakupie materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio związanych z zabezpieczeniem sprawności technicznej samochodu (w szczególności płyn do chłodnic, płyn do spryskiwaczy szyb, żarówki, rękawice ochronne, ściereczki, itp.) – wg potrzeb

2) Warunki dostawy:

a) Tankowanie pojazdów i zakup materiałów eksploatacyjnych - bezgotówkowe w stacji paliw Wykonawcy.

b) Stacja paliw powinna znajdować się w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Obwodu Drogowego w Bełżycach (Bełżyce, ul. Żeromskiego 3).

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmierzenia odległości poprzez kontrolny przejazd samochodem służbowym i odczytanie stanów licznika kilometrów.

c) Wydawanie kierowcy po każdym tankowaniu dokumentu potwierdzającego fakt pobrania paliw do samochodu służbowego lub materiałów eksploatacyjnych zawierającego numer karty drogowej lub raportu dziennego, godzinę, datę wykonania w/w z potwierdzeniem wykonania tankowania bądź zakupu w karcie drogowej / raporcie dziennym (ilość, pieczęć, podpis).

d) Wykonawca zobowiązuje się, że stacja paliw będzie dostępna dla Zamawiającego we wszystkie dni w godz. co najmniej od 7:00 do 15:00 z możliwością tankowania, w razie potrzeby całodobowo (dotyczy akcji zimowego utrzymania dróg)

e) Zapewnienie, że fakturowana cena paliwa i ceny za pozostałe zakupione materiały eksploatacyjne będą zgodne z cenami obowiązującymi u Wykonawcy w momencie dokonywania zakupu z uwzględnieniem zaoferowanego upustu.

3) Wystawianie zbiorczych faktur VAT, regulujących należności za zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych nie częściej niż dwa razy w miesiącu.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamawianych ilości paliw odpowiednio do potrzeb oraz zmiany ilości asortymentu w obrębie całkowitej kwoty zamówienia.

5) Paliwa muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680 t.j.).

6) Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy). Zamawiający dopuszcza dostawy paliw płynnych spełniających wymagania wg innych niż wskazane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015.1680 t.j.). (SIWZ) norm, przy czym parametry w nich zawarte muszą co najmniej spełniać wymagania określone w normach wskazanych przez Zamawiającego a zawartych w w/w rozporządzeniu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 000,00 PLN słownie złotych: jeden tysiąc 00/100.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie Nr 2 - Dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego RDW w Lublinie z/s w Bychawie oraz Obwodu Drogowego w Krzczonowie

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09134100
09211000
24960000
39831500
09211100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL814
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Stacja paliw powinna znajdować się w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich (Bychawa ul. Budnego 5)

II.2.4)Descripción del contrato:

Zadanie Nr 2 - Dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego RDW w Lublinie z/s w Bychawie oraz Obwodu Drogowego w Krzczonowie

Dostawy polegać będą na:

a) tankowaniu benzyny bezołowiowej 95 w ilości do 2 500 l.

b) tankowaniu oleju napędowego w ilości do 19 000 l.

c) zakupie materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio związanych z zabezpieczeniem sprawności technicznej samochodu (w szczególności płyn do chłodnic, płyn do spryskiwaczy szyb, żarówki, rękawice ochronne, ściereczki, itp.) – wg potrzeb

2) Warunki dostawy:

a) Tankowanie pojazdów i zakup materiałów eksploatacyjnych - bezgotówkowe w stacji paliw Wykonawcy.

b) Stacja paliw powinna znajdować się w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Rejonu Dróg Wojewódzkich (Bychawa ul. Budnego 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmierzenia odległości poprzez kontrolny przejazd samochodem służbowym i odczytanie stanów licznika kilometrów.

c) Wydawanie kierowcy po każdym tankowaniu dokumentu potwierdzającego fakt pobrania paliw do samochodu służbowego lub materiałów eksploatacyjnych zawierającego numer karty drogowej lub raportu dziennego, godzinę, datę wykonania w/w z potwierdzeniem wykonania tankowania bądź zakupu w karcie drogowej / raporcie dziennym (ilość, pieczęć, podpis).

d) Wykonawca zobowiązuje się, że stacja paliw będzie dostępna dla Zamawiającego we wszystkie dni w godz. co najmniej od 7:00 do 15:00 z możliwością tankowania, w razie potrzeby całodobowo (dotyczy akcji zimowego utrzymania dróg)

e) Zapewnienie, że fakturowana cena paliwa i ceny za pozostałe zakupione materiały eksploatacyjne będą zgodne z cenami obowiązującymi u Wykonawcy w momencie dokonywania zakupu z uwzględnieniem zaoferowanego upustu.

3) Wystawianie zbiorczych faktur VAT, regulujących należności za zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych nie częściej niż dwa razy w miesiącu.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamawianych ilości paliw odpowiednio do potrzeb oraz zmiany ilości asortymentu w obrębie całkowitej kwoty zamówienia.

5) Paliwa muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680 t.j.).

6) Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy). Zamawiający dopuszcza dostawy paliw płynnych spełniających wymagania wg innych niż wskazane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015.1680 t.j.) (SIWZ) norm, przy czym parametry w nich zawarte muszą co najmniej spełniać wymagania określone w normach wskazanych przez Zamawiającego a zawartych w w/w rozporządzeniu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2 000,00 PLN słownie złotych: dwa tysiące 00/100

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału:

— Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej w oparciu o przedłożone dokumenty. Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada ważną koncesję na obrót paliwami płynnymi, wydaną zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2017 r. poz. 220 t.j. z późn. zm.)

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek:

a) może być spełniony łącznie, w przypadku jeżeli drugi Wykonawca będzie realizował sprzedaż materiałów eksploatacyjnych

b) musi być spełniony przez wszystkich wykonawców w przypadku jeżeli Wykonawcy będą realizować dostawy na paliwa.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23) ustawy Pzp.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi co najmniej jedna z poniższych przesłanek:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono,

Z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert prześle na adres e-mail: JEDZ@zdw.lublin.pl aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, dalej JEDZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W treści przesłanej wiadomości należy wpisać: JEDZ do postępowania na: „Dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu służbowego RDW w Lublinie z/s w Bychawie O.D. oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację Wykonawcy.

Wykonawca w przypadku ubiegania się o więcej niż jedno zadanie zobowiązany jest do wypełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia dla każdego zadania oddzielnie.

Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. Specyfikacja połączenia – wymagania sprzętowe dla wykonawcy: przeglądarka internetowa Internet Explorer 11 lub Firefox ver. 46 i późniejsze lub opera ver. 37 i późniejsze, oprogramowanie Java ver. 1,8, podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu dla osoby upoważnionej do składania JEDZ.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt., xml. Wykonawca może przygotować JEDZ w każdym innym formacie określonym treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.4.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 526).

b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.

d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.

Uwaga: Zamawiający informuje, że stosowanie narzędzi komercyjnych może skutkować brakiem możliwości otwarcia pliku przez Zamawiającego z powodu konieczności nabycia licencji komercyjnej programu.

e) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

f) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany w pkt 1. adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

g) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.

h) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

3. Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty:

a) dowód wniesienia wadium.

b) ofertę przetargową (z ceną netto i z podatkiem VAT) sporządzoną dla każdego Zadania oddzielnie (wzór - zał. A1, A2).

c) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli nie wynika ono ze złożonych w formie elektronicznej JEDZ.

d) w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, jeżeli nie wynika ono ze złożonych w formie elektronicznej JEDZ.

e) w przypadku, gdy JEDZ w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał: ważnej koncesji na obrót paliwami płynnymi o której mowa w pkt. VI.2. niniejszej SIWZ

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

e) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, przekazane zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, dotyczących:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

f) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

a. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a), składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. b), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

g) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. f), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby –wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

h) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w lit. a), składa dokument, o którym mowa w lit. f), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) dokumenty i oświadczenia określone w lit a)-h) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Zamawiający przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące przedmiotowego zamówienia, które zostało opublikowane w dniu 7.2.2018 r. pod nr 2018/S 026-056109 i zostało zamieszczone w profilu nabywcy w dniu 7.2.2018 r.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 026-056109
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 01/10/2018
Hora local: 11:45
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 29/11/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 01/10/2018
Hora local: 12:00
Lugar:

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie, ul. A. Budnego 5, w pokoju nr 5 do dnia 1.10.2018 r. do godz. 11:45.

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie, ul. A. Budnego 5 w dniu 1.10.2018 r. o godz. 12:00 w pokoju nr 4.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania art. 24 aa. ustawy pzp, tj. najpierw dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.Klauzula Informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZDW w Lublinie, ul. Turystyczna 7A, 20-207 Lublin.

2) z inspektorem danych osobowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie można skontaktować się za pomocą e-maila: iod@zdw.lublin.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Dostawy paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie w 2019 r.

Prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

O udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587801
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Departament Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018