Услуги - 402907-2016

16/11/2016    S221    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Мездра: Строителен надзор по време на строителството

2016/S 221-402907

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Мездра
000193371
ул. „Христо Ботев“ № 27
Мездра
3100
България
Лице за контакт: инж. Розалина Георгиева
Телефон: +359 91092116
Електронна поща: mezdra@mail.bg
Факс: +359 91092523
код NUTS: BG313

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://mezdra.bg/

Адрес на профила на купувача: http://mezdra.bg/?page_id=4693

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://mezdra.bg/?page_id=4693
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на оценка за съответствие на работните проекти и упражняване на строителен надзор върху СМР на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Мездра, одобрени по НПЕЕМЖС.

II.1.2)Основен CPV код
71521000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Извършване на оценка за съответствие на работните проекти и упражняване на строителен надзор върху СМР на многофамилни жилищни сгради (МЖС) на територията на гр. Мездра, одобрени по НПЕЕМЖС по обособени позиции (ОП):

ОП-1: МЖС в гр. Мездра, ул. „Петко Каравелов“ № 1, бл. 2, вх. А, вх.Б, вх. В;

ОП-2: МЖС в гр. Мездра, ул. „Пейо Яворов“ № 6, бл. 5, вх. А, вх. Б, вх. В;

ОП-3: МЖС в гр. Мездра, ул. „Патриарх Евтимий“ № 33, бл. 6, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г, вх. Д;

ОП-4: МЖС в гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 66-68, бл. Леденик-1- ОПС, вх. А, вх. Б;

ОП-5: МЖС в гр. Мездра, бл. Леденик 2, ул. „Христо Ботев“ № 80-84, вх. А, вх. Б;

ОП-6: МЖС в гр. Мездра, бл. Леденик-4, ул. „Индустриална“ № 17-21, вх. А, вх. Б.

Поръчката обхваща следните услуги:

1. Оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите на фаза работен проект;

2. Изпълнение на функциите на строителен надзор по смисъла на ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба в България.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 65 131.90 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 6
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

МЖС в гр. Мездра, ул. „Петко Каравелов“ № 1, бл. 2, вх. А, вх. Б, вх. В

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000
71324000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313
Основно място на изпълнение:

Гр. Мездра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката обхваща следните услуги:

1. Оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите на фаза работен проект, включително и оценка на разработената проектна част „Енергийна ефективност“, за съответствие с изискванията на законодателството по енергийна ефективност, включващо систематичен преглед и проверка на проектните стойности на техническите показатели за разход на енергия на всяка сграда, в съответствие с приложимите изисквания на нормативните актове и технически спецификации;

2. Изпълнение на функциите на строителен надзор по смисъла на ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба в България.

РЗП на сградата — 4 046,67 кв. м.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10 521.34 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 7
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

МЖС в гр. Мездра, ул. „Пейо Яворов“ № 6, бл. 5, вх. А, вх. Б, вх. В

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000
71324000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313
Основно място на изпълнение:

Гр. Мездра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката обхваща следните услуги:

1. Оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите на фаза работен проект, включително и оценка на разработената проектна част „Енергийна ефективност“, за съответствие с изискванията на законодателството по енергийна ефективност, включващо систематичен преглед и проверка на проектните стойности на техническите показатели за разход на енергия на всяка сграда, в съответствие с приложимите изисквания на нормативните актове и технически спецификации;

2. Изпълнение на функциите на строителен надзор по смисъла на ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба в България.

РЗП на сградата — 4 099,16 кв. м.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10 657.82 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 7
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

МЖС в гр. Мездра, ул. „Патриарх Евтимий“ № 33, бл. 6, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г, вх. Д

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000
71324000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313
Основно място на изпълнение:

Гр. Мездра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката обхваща следните услуги:

1. Оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите на фаза работен проект, включително и оценка на разработената проектна част „Енергийна ефективност“, за съответствие с изискванията на законодателството по енергийна ефективност, включващо систематичен преглед и проверка на проектните стойности на техническите показатели за разход на енергия на всяка сграда, в съответствие с приложимите изисквания на нормативните актове и технически спецификации;

2. Изпълнение на функциите на строителен надзор по смисъла на ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба в България.

РЗП на сградата — 6 081 кв. м.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 15 810.60 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 7
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

МЖС в гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 66-68, бл. Леденик-1- ОПС, вх. А, вх. Б

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000
71324000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313
Основно място на изпълнение:

Гр. Мездра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката обхваща следните услуги:

1. Оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите на фаза работен проект, включително и оценка на разработената проектна част „Енергийна ефективност“, за съответствие с изискванията на законодателството по енергийна ефективност, включващо систематичен преглед и проверка на проектните стойности на техническите показатели за разход на енергия на всяка сграда, в съответствие с приложимите изисквания на нормативните актове и технически спецификации;

2. Изпълнение на функциите на строителен надзор по смисъла на ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба в България.

РЗП на сградата — 3 579,45 кв. м.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 9 306.57 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 7
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

МЖС в гр. Мездра, бл. Леденик 2, ул. „Христо Ботев“ № 80-84, вх. А, вх. Б

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000
71324000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313
Основно място на изпълнение:

Гр. Мездра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката обхваща следните услуги:

1. Оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите на фаза работен проект, включително и оценка на разработената проектна част „Енергийна ефективност“, за съответствие с изискванията на законодателството по енергийна ефективност, включващо систематичен преглед и проверка на проектните стойности на техническите показатели за разход на енергия на всяка сграда, в съответствие с приложимите изисквания на нормативните актове и технически спецификации;

2. Изпълнение на функциите на строителен надзор по смисъла на ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба в България.

РЗП на сградата — 3 985,05 кв. м.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10 361.13 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 7
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

МЖС в гр. Мездра, бл. Леденик-4, ул. „Индустриална“ № 17-21, вх. А, вх. Б

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000
71324000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313
Основно място на изпълнение:

Гр. Мездра.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката обхваща следните услуги:

1. Оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите на фаза работен проект, включително и оценка на разработената проектна част „Енергийна ефективност“, за съответствие с изискванията на законодателството по енергийна ефективност, включващо систематичен преглед и проверка на проектните стойности на техническите показатели за разход на енергия на всяка сграда, в съответствие с приложимите изисквания на нормативните актове и технически спецификации;

2. Изпълнение на функциите на строителен надзор по смисъла на ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба в България

РЗП на сградата — 3 259,40 кв. м.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 474.44 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 7
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участниците трябва да притежават валиден Лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (съобразно изискванията на ЗУТ, в редакция до ДВ бр. 82 от 26.10.2012 година) или или валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), съобразно изискванията на Наредба № РД-0220-25 от 3.12.2012 година за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор или еквивалент за чуждестранни участници.

2. За изготвянето на оценка за съответствие по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ на работните проекти, участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на Закона за енергийната ефективност и да са вписани в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 от същия закон, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

При подаване на оферта участниците попълват тази информация в част ІV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП), без да трябва да я попълват в друг раздел в ЕЕДОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците трябва да имат застраховка „Професионална отговорност“, съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ или еквивалентна застраховка за професионална отговорност, или гаранция в друга държава — членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

При подаване на оферта участниците попълват тази информация само в Част ІV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Застраховката „Професионална отговорност“ да е с общ лимит на отговорността, покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж, предмет на поръчката (Четвърта категория).

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Неприложимо.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 19/12/2016
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 20/12/2016
Местно време: 10:00
Място:

Сградата на Община Мездра на адрес, гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 27, Малката заседателна зала на четвърти етаж.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 5 (пет) на сто от стойността на договора без ДДС. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор.

Отстраняване от участие:

1. Комисията предлага за отстраняване участник, който не отговаря на изискванията за лично състояние по чл. 54 от ЗОП;

2. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, или в документацията;

3. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

4. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 — 5 от ЗОП;

5. Участници, които са свързани лица.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалби могат да бъдат подавани в 10-дневен срок от настъпване на някое от обстоятелствата, посочени в чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/11/2016