Suministros - 402925-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Białystok: Equipamiento médico

2018/S 178-402925

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
ul. Jerzego Waszyngtona 17
Białystok
15-274
Polonia
Persona de contacto: Iwona Kisiel
Teléfono: +48 857450595
Correo electrónico: zp@udsk.pl
Fax: +48 857450595
Código NUTS: PL841

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://udsk.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://udsk.pl/zp/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa Systemu VNG/ENG z kalorymetrem powietrznym, Systemu diagnostyki zawrotów głowy, Lasera CO2 do zabiegów laryngologicznych

Número de referencia: PN-38/18/10
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa Systemu VNG/ENG z kalorymetrem powietrznym, Systemu diagnostyki zawrotów głowy, Lasera CO2 do zabiegów laryngologicznych

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:

Część I - System VNG/ENG z kalorymetrem powietrznym - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Część II - System diagnostyki zawrotów głowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Część III - Laser CO2 do zabiegów laryngologicznych - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Szkolenie personelu medycznego w zakresie objętym instrukcją użytkowania

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 924 589.60 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

System VNG/ENG z kalorymetrem powietrznym

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33124100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PT
Código NUTS: PL841
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Descripción del contrato:

System VNG/ENG z kalorymetrem powietrznym - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

1. System modułowy pracujący w oparciu o komputer

2. Kompleksowy pakiet badań służących do diagnozowania wielu różnych zaburzeń związanych z brakiem równowagi czy zawrotami głowy, umożliwiając opiekę nad pacjentem od postawienia diagnozy po leczenie

3. Podczas badania ruchy gałek ocznych są zapisywane i mierzone bezpośrednio

4. System VNG obuoczny i ENG czterokanałowy

5. System rejestruje i analizuje wyniki minimum dla następujących testów:

Oczopląs spontaniczny

Próby kaloryczne

Próby położeniowe

Próby optokinetyczne (6 celów)

Próba wodzenia

Oczopląs spojrzeniowy

Oczopląs fiksacyjny

Próba Dix-Hallpike’a

Próby sakadowe

6. System wyposażony w układ kalibracji, nie wymagający rekalibrowania w trakcie użytkowania

7. Urządzenie przygotowane do współpracy ze stymulatorem kalorymetrycznym powietrznym i wodnym

8. Częstotliwość zbierania próbek max. 70 Hz dla wszystkich testów

9. Rozdzielczość badania: max. 0,4o w pionie i w poziomie

10. Moduł ENG czterokanałowy – kompatybilny z urządzeniem główny

11. Opcje zapisywania wyników badania VNG:

— dla sprzężonych ruchów gałek ocznych zapisywana jest średnia ruchów lewej i prawej gałki ocznej

— dla chaotycznych ruchów gałek ocznych równocześnie zapisywane są niezależne ruchy każdej z gałek ocznych

— w szczególnych przypadkach zapisywane są ruchy gałek ocznych dla jednego oka

12. Oprogramowanie

13. Możliwość nagrywania i odtwarzania ruchu gałek ocznych jedno lub obuocznie

14. Komponowanie raportów i ich wydruków według układu użytkownika

15. Tworzenie bazy danych pacjentów z danymi pomiarowymi

16. Możliwość czasowej lub stałej zmiany parametrów testów, a także jasności i kontrastu wyświetlanego obrazu.

17. Oprogramowanie posiadające wspólną bazę danych dla badań ENG, VNG,

18. Moduł oprogramowania wspomagający interpretację wyników

19. Możliwość ustalenia własnych wartości odcięcia dla różnych parametrów badań kalorymetrycznych i statycznych badań pozycyjnych

20. Możliwość wygenerowania szczegółowych, spersonalizowanych raportów

21. Wyposażenie

22. Listwa świetlna montowana na statywie lub naściennie posiadająca ultradźwiękowy system pomiaru odległości pacjenta od listwy (Miernik odległości pomagający upewnić się, że pacjent znajduje się zawsze w odpowiedniej odległości od bodźca i pozwalający klinicyście uzyskać dane dotyczące położenia pacjenta w czasie rzeczywistym) lub projektor ścienny

23. Videogoogle wyposażone w 2 kamery z chipem rejestracji ¼’ umożliwiające rejestrację obrazu o rozdzielczości min. 320 x 240

24. Videogoogle wyposażone w klapkę umożliwiającą przeprowadzenie badań w zaciemnieniu – z fiksacją i bez, o zakres widzenia w poziomie min. +/-55o i w pionie min. +/-30o; z niezależnymi regulatorami ustawienia kamer w tych płaszczyznach.

25. Videogoogle (z odchylaną klapką) o masie całkowitej maks. 400 g oznaczone symbolem CE według dyrektywy 93/42/EEC.

26. Możliwość integracji z dedykowanym kalorymetrem powietrznym

27. Kalorymetr wodny

28. Urządzenie wyposażone w przełącznik nożny do rozpoczęcia podawana bodźca

29. Urządzenie wyposażone w system ciągłej cyrkulacji wody w celu wyeliminowania konieczności czyszczenia systemu przed użyciem

30. Czas podawania wody ustawiany w przedziale od 0-99 s, z automatycznym wyłączaniem bodźca stymulującego po upływie zadanego czasu stymulacji połączone z sygnałem dźwiękowym

31. Rączka do podawania bodźca wyposażona w źródło światła w celu oświetlenia przewodu słuchowego

32. Możliwość ustawienia zakresu temperatur: od 25 o do 50 o C ± 1oC z systemem odcięcia podgrzewania przy przekroczeniu maksymalnej wartości temperatury

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: parametry techniczne / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: warunki gwarancji / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 255 826.33 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 42
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Postępowanie jest prowadzone w ramach projektu pn. „Poprawa kompleksowej opieki nad dzieckiem w Uniwersyteckim Dziecięcy Szpitalu Klinicznym w Białymstoku” nr POIS.09.02.00-00-0092/17 w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

II.2.14)Información adicional

1. Kwota wadium wynosi: 7 674,00 PLN

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form:

3.1 pieniądzu,

3.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pien...

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

System diagnostyki zawrotów głowy

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33124110
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PT
Código NUTS: PL841
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Descripción del contrato:

System diagnostyki zawrotów głowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ

1. Urządzenie wspomagające diagnostykę zawrotów głowy metodą HIT

2. Możliwość szybkiej oceny funkcjonowania bocznych, tylnych i przednich kanałów półkolistych

3. Pomiar odruchu przedsionkowo-ocznego

4. Wbudowany system kalibracji zbierający dane max co 500 ms

5. System umożliwiający kalibrację z 3 punktami kalibracyjnymi

6. Badanie z zastosowaniem ruchów głowy w zakresie do 20o

7. Urządzenie posiada wbudowaną ultra-czułą i szybką kamerę USB (min. 250 Hz)

8. Rejestracja ruchów gałek ocznych, rozpoznawanie sakkad jawnych i ukrytych

9. Prosta i precyzyjna kalibracja urządzenia przy pomocy dwóch wskaźników laserowych wbudowanych w okulary

10. Zestaw w pełni funkcjonalny, nie wymaga dodatkowych akcesoriów

11. Małe, kompaktowe urządzenie, umożliwiające przeprowadzenie badań przy łóżku pacjenta

12. W zestawie dostępne jednorazowe nakładki mocujące gogle, spełniające standardy szpitalne w zakresie zapobiegania zakażeniom krzyżowym – min 20 sztuk

13. Śledzenie ruchów oka – rozdzielczość okna min. 100 x 100 pikseli

14. Urządzenie zgodne z normami: IEC 60601-1, IEC 62471, IEC 60825-1

15. Moc maksymalna lasera – 0,9 mW; długość fali: maksymalnie 660 nm

16. Waga okularów z kamerą 60 g

17. Okulary dostosowane do pracy ciągłej

18. Wydajne oprogramowanie analityczne

19. Możliwość eksportowania danych w wielu formatach, m. in. do PDF, możliwość udostępniania danych innym osobom

20. Wbudowany moduł umożliwiający wyświetlanie krzywych norm wykresów oraz monitorowanie liczby prawidłowo wykonanych impulsów

21. Wbudowane algorytmy powalające na odrzucenie nieprecyzyjnych danych i analizę tylko prawidłowych danych, automatyczne pomijanie nieprawidłowych ruchów głowy

22. Analiza dwuwymiarowa i trójwymiarowa wykresów wyników pomiarów oraz danych normatywnych umożliwiająca identyfikację sakkad jawnych i ukrytych

23. Śledzenie ruchu gałek ocznych w czasie rzeczywistym

24. System wyposażony w następujące moduły:

• Moduł video Frenzel

• Moduł badań spojrzeniowych (Gaze)

• Moduł badań położeniowych (dynamiczne w tym Dix-Hallpike, Hallpike-Stenger, Pozycja boczna leżąca (Side-Lying) i Przewracanie (Roll) oraz zmiana położenia - Repositiong)

• Moduł badań okoruchowych (VOR i naprzemienne zasłanianie oczu oraz sakady)

• Moduł badań HIT (lateral, RALP, LARP)

• Paradygmat ruchu impulsowego tłumienia SHIMP

25. System analizujący położenie gałki ocznej i obliczający prędkość fazy wolnej (Slow Phase Velocity) – dane prezentowane w formie wykresu

26. Informacje o prawidłowym położeniu głowy podczas badania RALP/LARP wyświetlane za pomocą modułu 3D

27. Przy testach pozycyjnych wyświetlanie informacji dot. typu badania, kalibracji, danych operatora, czasu badania, czasu rozpoczęcia analizy

28. Możliwość wykonania badania u osób z oczopląsem spontanicznym, moduł wspomagający diagnostykę oczopląsu spontanicznego

29. Rejestracja wideo ruchów oka, możliwość udostępnienia materiałów video innym osobom

30. Szybkość nagrywania video oka min. 30 klatek, 60 klatek, 120 klatek

31. Możliwość zmiany prędkości nagrywania i odtwarzania – analiza materiału w zwolnionym tempie

32. Oprogramowanie umożliwia porównanie danych z wielu badań w celu monitorowania postępów, weryfikacji skuteczności rehabilitacji

Możliwość wprowadzenia danych pacjenta przed lub po zakończeniu badania

33. Możliwość budowania bazy bibliotek sformułowań standardowych, m.in. objawy, obserwacje z badania, wyniki badań

34. W zestawie:

— oprogramowanie

— videogoogle

— zestaw komputerowy zgodny z wymaganiami producenta oferowanego oprogramowania

— drukarka kolorowa laserowa

— wózek do umieszczenia systemu vHIT

Zestaw jednorazowych nakładek na videoggole – min. 20 sztuk

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: parametry techniczne / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: warunki gwarancji / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 127 593.10 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 42
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Postępowanie jest prowadzone w ramach projektu pn. „Poprawa kompleksowej opieki nad dzieckiem w Uniwersyteckim Dziecięcy Szpitalu Klinicznym w Białymstoku” nr POIS.09.02.00-00-0092/17 w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

II.2.14)Información adicional

1. Kwota wadium wynosi: 3 827,00 PLN

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form:

3.1 pieniądzu,

3.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pien

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Laser CO2 do zabiegów laryngologicznych

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33169100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL841
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Descripción del contrato:

Laser CO2 do zabiegów laryngologicznych - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

1 Laser CO2 z zamkniętym rezonatorem wzbudzany DC

2 Zastosowanie w:

— tonsillektomia,

— bezdech,

— stapedektomia,

— chirurgia nosa,

— chirurgia krtani,

— myringotomia.

3 Moc 30 W

4 Długość fali: 10,6 μm, podczerwień

5 Tryby pracy: Ciągły (CW), Impuls Pojedynczy, Impuls powtarzalny, Super Pulse

6 Funkcja automatycznego doboru parametrów pracy lasera w zależności od wybranej specjalizacji, procedury operacyjnej i oprzyrządowania operacyjnego

7 Sterowanie: kolorowy panel dotykowy wysokiej rozdzielczości z możliwością odchylenia od obudowy urządzenia

8 Urządzenie wyposażone w oprogramowanie z demonstracją przedstawiającą podłączenie i możliwości wykorzystania oprzyrządowania operacyjnego w zależności od wybranej procedury operacyjnej

9 Dostęp do konfiguracji poszczególnych użytkowników chroniony hasłem

10 Wiązka celownika:

— czerwona dioda laserowa 5mW,

— długość fali wiązki: 635 nm,

— regulowana intensywność świecenia,

— tryby pracy: świecenie ciągłe i migotanie

11 Sygnalizacja pracującego lasera:

— świetlna,

— dźwiękowa

12 Budowa urządzenia:

— kompaktowa,

— lekkie, sprężynowe ramię z włókna węglowego

— możliwość obrotu o 360○

13 Pamięć ustawień parametrów: min. 100

14 Chłodzenie: własne, obieg zamknięty

15 Parametry zasilania: 220V, 50/60 Hz, 10A,

16 Wyposażenie urządzenia:

— włącznik nożny,

— okulary ochronne 5 sztuk,

— znaki ostrzegawcze.

17 Wyposażenie operacyjne:

— skaner do wykonywania cięć w linii prostej, po łuku i do odparowywania warstwy tkanki,

— Mikromanipulator kompatybilny z posiadanym mikroskopem

— Możliwość obrotu kształtu skanera o 360 stopni przy pomocy joysticka mikromanipulatora

18 Zestaw końcówek do nosa:

— końcówka prosta

— końcówka z lustrem odbijającym 90 st. dla praworęcznych

— końcówka z lustrem odbijającym 90 st. dla leworęcznych

— końcówka prosta z możliwością podłączenia ewakuacji dymu

— końcówka z lustrem odbijającym 90 st. dla praworęcznych z możliwością podłączenia ewakuacji dymu

— końcówka z lustrem odbijającym 90 st. dla leworęcznych z możliwością podłączenia ewakuacji dymu

— końcówka zakrzywiona pod kątem 20 st

— końcówka zakrzywiona pod kątem 20 st z możliwością podłączenia ewakuacji dymu

19 Zestaw końcówek do gardła i krtani:

— końcówka prosta

— 3x przedłużacz do końcówki prostej

— 3x końcówki z zabezpieczeniem tylnej ściany nosogardła (backstop)

— 3x końcówka do małżowin nosowych

— 3x końcówka do tonsillektomii

— końcówka z lustrem odbijającym 90 st.

20 2 końcówki do pracy z wolnej ręki- ogniskowa 125 mm z lustrami kątowymi 90 i 120 stopni

21 Urządzenie wyposażone w oddzielny port z możliwością podłączenia wielorazowego giętkiego światłowodu CO2 o długości min 2 metry i średnicy plamki na wyjściu min 295 um

22 Wizualne oznakowanie, jednoznacznie wskazujące na wybrany tryb dostarczania wiązki: sztywne ramię/ światłowód

23 Światłowód wielorazowy CO2 o długości min. 2 metry z zestawem do jego odnawiania oraz pojemnikiem do sterylizacji

24 Zestaw końcówek do światłowodu do zastosowania w trudnodostępnych miejscach:

Końcówka prosta i zakrzywiona – długość max 60 mm

Końcówka zakrzywiona - długość max 140 mm

Końcówka zakrzywiona - długość max 180 mm

Końcówka zakrzywiona - długość max 240 mm

25 Ewakuator dymu

Lampa nagłowna z białą diodą LED (1 sztuka) o wysokiej mocy, barwa światła 5 500 K, moc 2 W, punkt świetlny z możliwością skupienia w zakresie średnicy od 25 do 55 mm w odległości 25 cm od oka; regulacja obwodu głowy w zakresie min. 50-64 cm, regulacja poziomu w zakresie min. 92 -115 mm, waga z emiterem: max 200 g

Akumulator do lampy nagłownej (2 sztuki): max 120 minut czasu ładowania po całkowitym rozładowaniu; automatyczne przejście akumulatora na ładowanie kompensacyjne; 5 diod LED informujących o stanie naładowania po naciśnięciu przycisku i podczas procesu ładowania; akumulator litowo-jonowy o napięciu znamionowym 3,7 V i pojemności min. 1 900 mAh; możliwe co najmni...

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: parametry techniczne / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: warunki gwarancji / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 541 170.17 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 42
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Postępowanie jest prowadzone w ramach projektu pn. „Poprawa kompleksowej opieki nad dzieckiem w Uniwersyteckim Dziecięcy Szpitalu Klinicznym w Białymstoku” nr POIS.09.02.00-00-0092/17 w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

II.2.14)Información adicional

1. Kwota wadium wynosi: 16 235,00 PLN

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form:

3.1 pieniądzu,

3.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pien

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie § 16 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wzór umowy

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 06/11/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 06/11/2018
Hora local: 11:00
Lugar:

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok, Sekcja zamówień publicznych, pok. 60007, POLSKA.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 6 niniejszego paragrafu SIWZ.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 3.

5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – warunek wymieniony w pkt 6.3 musi spełniać w całości przynajmniej jeden z Wykonawców składających wspólną ofertę. Brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w pkt 2 musi wykazać każdy z Wykonawców z osobna.

7. Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu zostanie dokonana na podstawie przedstawionych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów o których mowa w § 6.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800/03

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

2. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych, niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800/03

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018