Varer - 402934-2020

28/08/2020    S167

Danmark-Aalborg: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje

2020/S 167-402934

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune
CVR-nummer: 29189420
Postadresse: Rantzausgade 4, 2. sal
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Vive Andersen
E-mail: lva@aalborg.dk
Telefon: +45 99314568
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.aalborg.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Brønderslev Kommune
Postadresse: Ny Rådhusplads 1
By: Brønderslev
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9700
Land: Danmark
E-mail: Jorn.Lind@99454545.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bronderslev.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Læsø Kommune
Postadresse: Doktorvejen 2
By: Læsø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9940
Land: Danmark
E-mail: nod@laesoe.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.laesoe.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/811
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/811
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EU-udbud af rammeaftale på køb af kompressionsprodukter

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

EU-udbud vedrørende anskaffelse af kompressionsprodukter til Aalborg, Brønderslev og Læsø Kommuner. Udbuddet er delt op i 2 delaftaler:

- Delaftale 1 på kompressionsstrømper ekskl. måltagning.

- Delaftale 2 på kompressionærmer og -handsker inkl. måltagning.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 16 600 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kompressionsstrømper ekskl. måltagninger

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
18310000 Underbeklædning
18315000 Strømper
18316000 Strømpebenklæder
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
33141700 Ortopædiske artikler
33183000 Ortopædiske hjælpemidler
33196100 Hjælpemidler til ældre
33700000 Produkter til personlig pleje
33180000 Funktionsstøtte
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg, Brønderslev og Læsø Kommuner

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af kompressionsstrømper ekskl. måltagning til Aalborg, Brønderslev og Læsø Kommuner. Kommunerne tager selv mål til kompressionsstrømperne, men leverandøren skal være behjælpelig med måltagning i komplicerede tilfælde. De udbudte kontrakter for delaftalen er rammeaftaler, som forudsættes indgået med én leverandør jf. udbudslovens § 97. De ordregivende kommuner vil hver især indgå en selvstændig rammeaftale med den vindende tilbudsgiver. Det bemærkes, at Brønderslev Kommunes deltagelse i delaftalen er under forbehold.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Sortimentsbredde / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 50
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 13 800 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/12/2020
Slut: 30/11/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftaleperioden kan af ordregiver forlænges på uændrede vilkår i op til 2 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kompressionsærmer og -handsker inkl. måltagning

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
18315000 Strømper
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
33141700 Ortopædiske artikler
33183000 Ortopædiske hjælpemidler
33196100 Hjælpemidler til ældre
33700000 Produkter til personlig pleje
33180000 Funktionsstøtte
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg, Brønderslev og Læsø Kommuner

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af kompressionsærmer og -handsker inkl. måltagning til Aalborg, Brønderslev og Læsø Kommuner. Leverandøren skal herved forestå måltagning og udlevering af kompresionsærme eller -handske til borgere med bevilling. De udbudte kontrakter for delaftalen er rammeaftaler, som forudsættes indgået med én leverandør jf. udbudslovens § 97. De ordregivende kommuner vil hver især indgå en selvstændig rammeaftale med den vindende tilbudsgiver.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Betjening af borger / Vægtning: 35
Pris - Vægtning: 65
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 800 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/12/2020
Slut: 30/11/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftaleperioden kan af ordregiver forlænges på uændrede vilkår i op til 2 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse nøgletal i form af tilbudsgivers egenkapital for det seneste afsluttede regnskabsår. Det er et mindstekrav, at egenkapitalen er positiv.

Oplysning om tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring. Det er et mindstekrav, at tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring (produkt- og ansvarsforsikring) er på minimum 10 mio. DKK.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Se ovenstående.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For den enkelte delaftale, skal tilbudsgiver oplyse de 2 betydeligste sammenlignelige leverancer, der er udført i løbet af de sidste tre (3) år, med beskrivelse af leverancerne, tidspunkt for leverancen og hvor mange bevillinger tilbudsgiver har håndteret på den enkelte reference. Herudover angives kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller mailadresse.

Ved sammenlignelige leverancer forstås, at tilbudsgiver skal være i besiddelse af de fornødne faglige forudsætninger og have erfaring med lignende opgaver. Med lignende opgaver forstås:

- Delaftale 1: Levering af kompressionsstrømper og oplæring i at tage mål.

- Delaftale 2: Levering af kompressionsærmer og -handsker samt opmåling hertil.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Se ovenstående

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Indkøb af kompressionsprodukter er omfattet af køb og levering af personlige hjælpemidler i henhold til servicelovens § 112, hvilket bl.a. betyder, at borgeren kan benytte sig af ”frit leverandørvalg”. Hermed kan borgeren benytte en anden leverandør end den, som ordregiver har valgt. Borgeren skal i dette tilfælde selv indkøbe sine personlige hjælpemidler, og vil få udgifterne, svarende til den pris ordregiver kunne erhverve det pågældende produkt til, refunderet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/10/2020
Tidspunkt: 12:01
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Maj 2024

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136, vil de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 5 blive anvendt.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/08/2020