Services - 402938-2016

16/11/2016    S221    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Bulgaria-Kazanlak: Special-purpose road passenger-transport services

2016/S 221-402938

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Obshtina Kazanlak
000817778
bul. „Rozova dolina“ No. 6
Kazanlak
6100
Bulgaria
Contact person: Koljo Baykov - st. yuriskonsult
Telephone: +359 43198233
E-mail: stroi_komplekt@abv.bg
Fax: +359 43198265
NUTS code: BG344

Internet address(es):

Main address: www.kazanlak.bg

Address of the buyer profile: http://www.kazanlak.bg/cat-201.html

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.kazanlak.bg/page-6870.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Избор на оператор за възлагане на задължението за извършване на обществена услуга за обществен превоз на пътници по линиите от утвърдените общинска и областна транспортни схеми, квота на община Казанлък.

II.1.2)Main CPV code
60130000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Предмета на поръчката включва възлагане на услуга по обществен превоз на пътници, в т.ч.:

1. 35 автобусни линии от общинската транспортна схема, от които 5 вътрешноградски; и на

2. 8 автобусни линии от областната транспортна схема.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 5 394 760.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
60130000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG344
Main site or place of performance:

Област Стара Загора.

II.2.4)Description of the procurement:

Автобусни линии от общинската транспортна схема:

1. Вътрешноградска автобусна линия № 1;

2. Вътрешноградска автобусна линия № 10;

3. Вътрешноградска автобусна линия № 11;

4. Вътрешноградска автобусна линия № 12;

5. Вътрешноградска автобусна линия № 13;

6. Вътрешноградска автобусна линия № 13-ф;

7. Междуселищна автобусна линия „Казанлък- Копринка“;

8. Междуселищна автобусна линия „Казанлък- яз. Копринка“;

9. Междуселищна автобусна линия „Казанлък-Копринка“ през фабриките;

10. Междуселищна автобусна линия „Арсенал“- Копринка;

11. Междуселищна автобусна линия „Казанлък- с. Черганово“;

12. Междуселищна автобусна линия „Казанлък-Черганово“ до фабриките;

13. Междуселищна автобусна линия „Арсенал- Черганово“;

14. Междуселищна автобусна линия „Бузовград-Казанлък-Крън-Енина“;

15. Междуселищна автобусна линия „Бузовград-Казанлък-Енина-Крън“;

16. Междуселищна автобусна линия „Казанлък-Арсенал-Крън“;

17. Междуселищна автобусна линия „Казанлък-индустр. зона-Енина-Крън“;

18. Междуселищна автобусна линия „Бузовград-фабриките-Енина-Крън“;

19. Междуселищна автобусна линия „Казанлък-Шипка“;

20. Междуселищна автобусна линия „Хаджидимитрово-Арсенал“;

21. Междуселищна автобусна линия „Шипка-Арсенал“;

22. Междуселищна автобусна линия „Шейново-Арсенал“;

23. Междуселищна автобусна линия „Казанлък-фабриките-Шипка“;

24. Междуселищна автобусна линия „Казанлък-Ръжена“;

25. Междуселищна автобусна линия „Казанлък-бани Овощник-Ръжена“;

26. Междуселищна автобусна линия „Казанлък-Капрони-Ръжена“;

27. Междуселищна автобусна линия „Казанлък-фабриките-Ръжена“;

28. Междуселищна автобусна линия „Казанлък-ТПК-Ръжена“;

29. Междуселищна автобусна линия „Казанлък-Горно Черковище“;

30. Междуселищна автобусна линия „Казанлък-Капрони-Горно Черковище“;

31. Междуселищна автобусна линия „Казанлък-Средногорово“;

32. Междуселищна автобусна линия „Казанлък-Горно Изворово“;

33. Междуселищна автобусна линия „Казанлък-Арсенал-Горно Изворово“;

34. Междуселищна автобусна линия „Казанлък-Г. Дряново-Ясеново- Казанлък“

35. Междуселищна автобусна линия „Казанлък-Арсенал-Ясеново“;

Автобусни линии от областната транспортна схема:

36. Междуселищна автобусна линия „Стара Загора — Мъглиж — Казанлък“;

37. Междуселищна автобусна линия „Казанлък — Юлиево“;

38. Междуселищна автобусна линия „Казанлък — Ягода“;

39. Междуселищна автобусна линия „Казанлък — Радунци“;

40. Междуселищна автобусна линия „Казанлък — Осетеново“;

41. Междуселищна автобусна линия „Казанлък — Павел Баня“;

42. Междуселищна автобусна линия „Казанлък — Конаре“;

43. Междуселищна автобусна линия „Казанлък — Стара Загора, през Ръжена“.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 394 760.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: Участниците следва да са лицензирани за извършване на превоз на пътници на територията на Република България. Участниците посочват информацията относно лиценза за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или относно лиценза за извършване на международен превоз на пътници — лиценз на Общността, в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, т. 1 от ЕЕДОП.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не определя критерии за подбор, които се отнасят до икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участниците следва да притежават опит в изпълнението на дейности с предмет и обем идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка;

2. Участниците следва да разполагат с необходимото техническо оборудване или еквивалентно за изпълнение на предмета на поръчката;

3. Изисквания към автобусите относно техническа изправност;

4. Изисквания за гаражна и сервизна площ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Участникът трябва да докаже наличието на една изпълнена услуга, идентична или сходна с предмета на поръчката общо за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. Под идентична или сходна с предмета на поръчката се счита услуга за обществен превоз на пътници с автобусен транспорт.

2. Необходими автобуси — общо 54 броя; Минимум 2 бр. от общия брой автобуси да бъдат клас A (по чл. 149 от ЗДвП); Минимум 8 бр. от общия брой автобуси да бъдат клас В (по чл. 149 от ЗДвП), наличие на багажно отделение с достатъчна вместимост и с достъп отвън, конструирани за превоз само на седящи пътници, с не по-малко от 14+1 места. Минимум 10 бр. от общия брой автобуси да бъдат клас I (по чл. 149 от ЗДвП); Минимум 15 бр. от общия брой автобуси да бъдат клас II (по чл. 149 от ЗДвП); Максимум 19 бр. от общия брой автобуси да бъдат клас III (по чл. 149 от ЗДвП).

Всички превозни средства трябва да отговарят на екологични норми Евро IV, Евро V или Евро VI за вредни емисии в изгорелите газове.

3. Да отговарят на изискванията за техническа изправност, посочени в Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

4. Само избраният за изпълнител участник следва да докаже със съответните документи, че при подписване на договора, е осигурил и разполага със собствена или наета гаражна и сервизна площ на територията на община Казанлък за всеки автобус, с който ще осъществява обществен превоз на пътници. Гаражната площ трябва да е съгласно чл. 55 от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. на МРРБ. Гаражната площ не може да бъде по-малка от площта заемана от общият брой на автобусите, предложени от участника /50 кв. м. на автобус/.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Специфични условия: Избрания изпълнител е длъжен в срок от 2 месеца от сключване на договора на всяка от спирките от съответната автобусна линия да оповести чрез информационни табели, съдържащи графична и текстова информация часовете на тръгване/преминаване/пристигане на автобус в зависимост от разписанието (делнични/празнични/почивни дни). На табелата се посочва и телефон за сигнали и връзка с Превозвача и с Възложителя в случай на нарушение на разписанието. Визията, носителя и съдържанието на информационната табела се съгласува предварително с Възложителя. В случай, че през определена спирка преминава повече от 1 автобусна линия, обслужвана от този Превозвач, 1 информационна табела може да съчетава информацията за няколко линии. Информационните табели трябва да се поддържат в изрядно състояние и да бъдат четливи по време на цялото изпълнение на договора. Продължава в р-л VI.3).

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/12/2016
Local time: 17:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/12/2016
Local time: 10:30
Place:

Сградата на Общинска администрация-Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, ет. 1, заседателна зала № 6.

Information about authorised persons and opening procedure:

На отварянето могат да присъстват всички лица съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

Допълнение към IV.2.2): Оферите се представят в Сградата на Общинска администрация-Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, Партер, деловодство.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Продължение от р-л III.2.2): В инвестиционната програма на Община Казанлък за кандидатстването по различни оперативни програми е заложено придобиване на нови транспортни средства от ново поколение /подвижен състав/. В периода 2017-2020 г. ще се придобият 6-13 бр. нови транспортни средства. Поради горните обстоятелства, след придобиване на собствени транспортни средства Възложителя може да ги предостави на изпълнителя срещу заплащане на наем при спазване на задълженията си по договора със съответната Оперативна програма или донорска институция. Това ще се извърши чрез изрично писмено уведомление, като ако приеме, изпълнителят ще е длъжен да спазва всяко от следните условия:

— да използва транспортните средства само по вътрешноградските линии от транспортната схема на община Казанлък;

— транспортните средства да се ползват само за обществен превоз на пътници;

— ценообразуването за превоза, извършен с тези превозни средства да е идентично с това за превоза, извършен с останалите превозни средства на Изпълнителя;

— да поддържа и експлоатира транспортните средства с грижата на добър търговец;

— след изтичане срока на настоящия договор да върне транспортните средства на Възложителя в добро техническо и визуално състояние, като се отчете нормалното им изхабяване.

Ако изпълнителя откаже да приеме предоставените транспортни средства или не се постигне договореност по смисъла на горния абзац, Възложителя си запазва правото да прекрати изцяло Договора само на това основание с 6 /шест/ месечно предизвестие. В срока на предизвестието изпълнителя ще е длъжен да продължи изпълнението на услугата по обществен превоз при условията на тази поръчка. Алтернативно, Възложителя може поетапно да прекратява частично договора, като от предмета на възлагане отпаднат част или всички вътрешноградски линии. Прекратяването ще се извърши с 6 /шест/ месечно предизвестие. В срока на предизвестието изпълнителя ще е длъжен да продължи изпълнението на тази част от услугата по обществен превоз при условията на тази поръчка. Горното условие е отразено в чл. 9, 10 и 11 от проекта на договор за обществена поръчка и е основание за изменението му по реда на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП в случай, че визираните по-горе обстоятелства настъпят.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

—изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;

—получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/11/2016