Suministros - 402947-2020

Submission deadline has been amended by:  450231-2020
28/08/2020    S167

Polonia-Varsovia: Equipo de videoconferencia

2020/S 167-402947

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Komenda Główna Straży Granicznej
Dirección postal: Al. Niepodległości 100
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-514
País: Polonia
Correo electrónico: zp.bf.kg@strazgraniczna.pl
Teléfono: +48 225004707
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.strazgraniczna.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://portal.smartpzp.pl/kgsg
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://portal.smartpzp.pl/kgsg
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizacja systemu telekomunikacyjnego – modernizacja systemu wideokonferencji

Número de referencia: 36/BF/BŁiI/20
II.1.2)Código CPV principal
32232000 Equipo de videoconferencia
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu wideokonferencji poprzez doposażenie w dodatkowe urządzenia oraz zwiększenie ilości licencji.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zestawy do wideokonferencji i do zdalnych prezentacji

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32232000 Equipo de videoconferencia
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Jednostki organizacyjne Straży Granicznej. Adresy dostępne na stronie internetowej https://www.strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/struktura-sg.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu wideokonferencji poprzez doposażenie w dodatkowe urządzenia.

Zamówienie podstawowe:

— zestaw do wideokonferencji typ 1 – 3 kpl.,

— zestaw do wideokonferencji typ 2 – 15 kpl.,

— zestaw do zdalnych prezentacji – 8 kpl.

Zamówienie objęte prawem opcji

— zestaw do wideokonferencji typ 1 – do 3 kpl.,

— zestaw do wideokonferencji typ 2 – do 15 kpl.,

— zestaw do zdalnych prezentacji – do 8 kpl.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 15/12/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

— zestaw do wideokonferencji typ 1 – do 3 kpl.,

— zestaw do wideokonferencji typ 2 – do 15 kpl.,

— zestaw do zdalnych prezentacji – do 8 kpl.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Licencje do systemu wideokonferencji

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wykonawca zapewni uprawnienia do pobierania kluczy licencyjnych na stronie internetowej producenta produktów.

II.2.4)Descripción del contrato:

Zamówienie podstawowe:

— licencje do systemu wideokonferencji dla 10 użytkowników – 1 kpl.

Zamówienie objęte prawem opcji:

— licencje do systemu wideokonferencji dla 10 użytkowników – 1 kpl.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 15/12/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Licencje do systemu wideokonferencji dla 10 użytkowników – 1 kpl.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie konkretyzuje przedmiotowego warunku.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie konkretyzuje przedmiotowego warunku.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie konkretyzuje przedmiotowego warunku.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Przewiduje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres tych zmian określono w § 11 projektu umowy, stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 29/09/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 27/11/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 29/09/2020
Hora local: 11:15
Lugar:

KGSG Biuro Finansów – Zamówienia Publiczne, 00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38, budynek nr 5, POLSKA.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Uprawnieni członkowie komisji otworzą oferty za pośrednictwem platformy SmartPZP, dostępnej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/kgsg

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, zwanego dalej JEDZ.

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia nw. dokumentów:

— w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

4. Ponadto Wykonawca musi złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

5) Ofertę oraz oświadczenie w formie JEDZ, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy.

6. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zmianami opublikowanymi w Dz.U. z 2018 r. poz. 1993 i w Dz.U. z 2019 r. poz. 2447), tj. dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 3a–3e i w pkt 4 składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

7. Wykonawcy spoza terytorium RP oraz Wykonawcy mający siedzibę na terytorium RP w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP składają dokumenty zgodnie z rozporządzeniami wskazanymi w pkt 6 powyżej.

8. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty w wysokości:

a) w zakresie części I – 7 000,00 PLN (siedem tysięcy 00/100 zł);

b) w zakresie części II – 1 000,00 PLN (jeden tysiąc 00/100 zł).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
24/08/2020