Suministros - 402949-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Plovdiv: Servicios de eventos

2018/S 178-402949

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Obshtina Plovdiv
000471504
pl. „Stefan Stambolov“ No. 1
Plovdiv
4000
Bulgaria
Persona de contacto: Adelina Hasova
Teléfono: +359 32656752
Correo electrónico: zop@plovdiv.bg
Fax: +359 32660571
Código NUTS: BG421

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.plovdiv.bg

Dirección del perfil de comprador: http://op.plovdiv.bg

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Образователна инфраструктура — изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“

Número de referencia: 20180425pqjY6465473
II.1.2)Código CPV principal
79952000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Дейностите, предмет на поръчката, включват изпълнение на мерки за информация и комуникация чрез извършване на доставки и услуги, разпределени в обособени позиции, както следва:

— обособена позиция № 1 „Услуги, свързани с организиране на събития“ (ОП 1),

— обособена позиция № 2 „Осигуряване и монтиране на временни билбордове и постоянни обяснителни табели“ (ОП 2),

— обособена позиция № 3 „Доставка на брандирани промоционални материали“ (ОП 3)

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 19 190.00 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Услуги, свързани с организиране на събития

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79952000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG421
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. Пловдив

II.2.4)Descripción del contrato:

Предметът на поръчката включва изпълнение на мерки за информация и комуникация в пълно съответствие с Единен на наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014—2020 г.

Дейностите, предмет на възлагане, включват организиране и провеждане на 12 (дванадесет) официални церемонии за 6 обекта по проекта (по една церемония „първа копка“ и „рязане на лента“ за всеки обект), както и 2 (две) публични събития (в началото и в края на проекта).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“, по ОПРР 2014-2020

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Осигуряване и монтиране на временни билбордове и постоянни обяснителни табели

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45223110
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG421
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. Пловдив

II.2.4)Descripción del contrato:

Предметът на поръчката включва изпълнение на мерки за информация и комуникация в пълно съответствие с Единен на наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014—2020 г.

Дейностите, предмет на възлагане, включват осигуряване (чрез изработка и доставка чрез наем или по друг начин по преценка на изпълнителя) и монтиране на 6 (шест) временни билборда и 6 (шест) постоянни обяснителни табели за 6 обекта по проекта. Преди поставяне на постоянните обяснителни табели се извършва и демонтаж на временните билбордове.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“, по ОПРР 2014-2020

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на брандирани промоционални материали

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30192121
30234600
39221120
22459100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG421
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. Пловдив

II.2.4)Descripción del contrato:

Предметът на поръчката включва изпълнение на мерки за информация и комуникация в пълно съответствие с Единен на наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014—2020 г.

Дейностите, предмет на възлагане, включват доставка на брандирани промоционални материали, както следва:

— химикалки (300 бр.),

— флаш памети (300 бр.),

— термочаши (300 бр.),

— калкулатори (300 бр.),

— стикери (300 бр.).

Доставката включва и брандирането на материалите.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“, по ОПРР 2014-2020

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 086-192908
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 18ДГ835
Lote nº: 1
Denominación:

Услуги, свързани с организиране на събития

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
11/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 4
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Издателска къща АБ“ ЕООД
833034039
ул. „Отец Паисий“ № 58, ет. 3, ап. 7
Стара Загора
6000
Bulgaria
Teléfono: +359 42259151
Correo electrónico: ab_publishing@abv.bg
Fax: +359 42259151
Código NUTS: BG344
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 6 000.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 3 200.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 18ДГ836
Lote nº: 2
Denominación:

Осигуряване и монтиране на временни билбордове и постоянни обяснителни табели

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
11/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 4
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Издателска къща АБ“ ЕООД
833034039
ул. „Отец Паисий“ № 58, ет. 3, ап. 7
Стара Загора
6000
Bulgaria
Teléfono: +359 42259151
Correo electrónico: ab_publishing@abv.bg
Fax: +359 42259151
Código NUTS: BG344
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 12 000.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 8 700.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 18ДГ837
Lote nº: 3
Denominación:

Доставка на брандирани промоционални материали

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
11/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 8
Número de ofertas recibidas de PYME: 8
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Ламбаджиев Стандарт“ ООД
130862812
ул. „Райко Алексиев“, бл. 95, вх. В
София
1113
Bulgaria
Teléfono: +359 24484100
Correo electrónico: lambadjiev.standard@gmail.com
Fax: +359 24484100
Código NUTS: BG411
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 12 000.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 7 290.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29884070

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Настоящото обявление не подлежи не обжалване.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/09/2018