Suministros - 402974-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Dinamarca-Copenhague: Mobiliario

2018/S 178-402974

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Københavns Kommune, Børne- og Ungeforvaltningen
64942212
Gyldenløvesgade 15
København V
1502
Dinamarca
Persona de contacto: Dorthe A Dornonville de la Cour
Correo electrónico: zh7y@buf.kk.dk
Código NUTS: DK

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://permalink.mercell.com/83601949.aspx

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Genudbud af møbler til delvis møblering af bl.a kontorer i Børne og Ungdomsforvaltningen samt visse dele af Kultur-og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune

II.1.2)Código CPV principal
39100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Københavns Kommune udbyder i EU-udbud indkøb af et nærmere defineret møbelsortiment til delvis indretning af Børne- og Ungdomsforvaltningens samt visse dele af Kultur- og Fritidsforvaltningens arealer i Hans Nansens Gård.

Ved indgåelse afgivelse af tilbud, skal leverandøren garantere levering af et nærmere angivet og beskrevet møbel sortiment der skal leveres senest ultimo september 2018, samt evt. suppleringskøb af de pågældende møbeltyper i en periode herefter.

Krav er beskrevet i materialet og der vil være mulighed for at besigtige lokalerne og de eksisterende møbler (som de tilbudte møbler skal passe sammen med) tirsdag den 17.4.2018 i tidsrummet fra kl. 09:00 til kl. 10:30

og

tirsdag den 17.4.2018 i tidsrummet fra kl. 15:00 til kl. 16:00. se nærmere om procedure i udbudsbetingelser 3.4.2.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39113100
39120000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK011
II.2.4)Descripción del contrato:

Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter:

Udbudsbetingelser:

- Bilag A: Kontraktudkast med tilhørende bilag,

- Bilag 1: Arbejdsklausul,

- Bilag 2: Kommunens CSR-krav,

- Bilag 3: Kommunens krav til faktura og statistik,

- Bilag B: Kravspecifikation der beskriver den ydelse der ønskes

(bliver bilag 4 til kontrakt),

- Bilag C1: Kvaltetskrav skema med konkrete krav til de enkelte møbler. Skal afkrydses som dokumentation for at krav er opfyldt og skal oploades i Mercell (bliver bilag 5 til kontrakten),

- Bilag C2: Tilbudsskema (bliver bilag 6 til kontrakt), skal udfyldes og oploades i Mercell,

- Bilag D: Designguide udarbejdet af arkitekter som viser Kommunens designønsker,

- Bilag E: Plantegning over 5 og 6 etage med inddeling i zoner og områder,

- Bilag F. Informationer om webshop i Københavns Kommune.

Fælles europæisk udbudsdokument, ESPD skal udfyldes elektronisk i Mercell.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Option på forlængelse af kontrakt på 2 x 1 år. option på særlige låse.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 069-152809
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Genudbud af møbler til delvis møblering af bl.a kontorer i Børne og Ungdomsforvaltningen samt visse dele af Kultur-og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dinamarca
Teléfono: +45 35291000
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Dirección de internet: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dinamarca
Teléfono: +45 41715000
Correo electrónico: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Dirección de internet: http://www.kfst.dk

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018