Suministros - 402982-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Sistemas y servidores de información

2018/S 178-402982

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Janusza 64
Warszawa
01-452
Polonia
Persona de contacto: Łukasz Malmur
Teléfono: +48 226915977
Correo electrónico: zamowieniapubliczne@igf.edu.pl
Fax: +48 228776722
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.igf.edu.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Działalność naukowa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa urządzeń teleinformatycznych.

Número de referencia: ZP/03/18
II.1.2)Código CPV principal
48800000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń teleinformatycznych:

Część 1:

Kontrolery macierzowo-dyskowe – wielkość zamówienia - 4 szt.

Część 2:

Przełączniki sieciowe – wielkość zamówienia - 2 szt.

Część 3:

Pozycja 1: Półka dyskowa – wielkość zamówienia - 1 szt.

Pozycja 2: Dyski twarde przeznaczone do rozbudowy o minimum 100 TB netto użytecznej przestrzeni dyskowej macierzy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 962 557.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa kontrolerów macierzowo-dyskowych

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48800000
30233000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Kontrolery macierzowo-dyskowe - wielkość zamówienia - 4 sztuki.

Dostarczone kontrolery macierzowo-dyskowe przeznaczone będą do rozbudowy o minimum 590 TB netto użytecznej przestrzeni dyskowej kontrolera macierzowo-dyskowego EMC Isilon NL400, który jest w posiadaniu Zamawiającego.

Wykonawca musi wykazać iż oferowane urządzenia zapewnią Zamawiającemu wymaganą przestrzeń, tj. minimum 590 TB netto.

Urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą być przez Wykonawcę zainstalowane i skonfigurowane we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach siedziby Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie przy ul. Księcia Janusza 64.

Po zainstalowaniu i podłączeniu zaoferowanych kontrolerów macierzowo-dyskowych do aktualnie skonfigurowanego klastra macierzowego, będącego w posiadaniu Zamawiającego, rozbudowane urządzenie musi działać/pracować jako jeden, spójny klaster macierzowy.

Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia testów sprawdzających prawidłowość działania zainstalowanych urządzeń. Wykonawca wykona zrzut ekranu panelu www oraz ssh klastra pokazujący wszystkie podłączone węzły do jednego klastra macierzowego. Wykonawca zrobi migrację testowego pliku o wielkości 1 GB pomiędzy kontrolerami będącymi w posiadaniu Zamawiającego a dostarczonymi kontrolerami w ramach tego samego klastra macierzowego, podczas której będą wykonywane operacje zapisu i odczytu na tym pliku.

Rozbudowany klaster macierzowy musi posiadać zdolność monitorowania usterek oraz awarii i w razie ich wystąpienia, natychmiastowego informowania o nich zarówno Zamawiającego jak i producenta urządzenia drogą poczty elektronicznej bądź innym kanałem szyfrowanym.

Do wykonania prac instalacyjno-konfiguracyjnych urządzeń Wykonawca zapewni

Co najmniej 2 osoby, posiadające odpowiednie przeszkolenie w zakresie prac instalacyjno-konfiguracyjnych kontrolerów macierzowo-dyskowych typu EMC Isilion będących w posiadaniu Zamawiającego potwierdzone dokumentem wystawionym przez producenta urządzenia lub autoryzowaną przez producenta urządzenia jednostkę szkoleniową.

Oferowane kontrolery macierzowo-dyskowe muszą być w pełni kompatybilne z urządzeniami będącymi w posiadaniu Zamawiającego oraz zapewnić i utrzymać te same funkcjonalności, które zostały opisane w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ).

Aktualnie zainstalowane w siedzibie Zamawiającego kontrolery macierzowo-dyskowe to EMC Isilon NL400OneFS, model Isilon NL400-4U-Dual-48GB-2x1GE-2x10GE SFP+-144TB w ilości 5 szt. połączonych w jeden klaster poprzez interfejsy 2x Infiniband poprzez switch 2x InfiniBand Mellanox IS5022 (8 portowy). Aktualna konfiguracja klastra poprzez zabezpieczenie przed awarią w trybie +2dyski:1node, zainstalowany system operacyjny OneFS 8.0.1.1, licencje Smart Connect Advanced, SmartQuotas, SnapshotIQ.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2.1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji zamówienia / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Parametry techniczne / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Dodatkowe szkolenie / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Opis opcji:

1. Dla Części 1 Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy. Prawo opcji jest uprawnieniem, z którego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać.

2. W ramach prawa opcji dla Części 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu gwarancji na oferowane urządzenia wraz z jego komponentami, a także dyskami twardymi oraz oprogramowaniem na warunkach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 2.1 do SIWZ) na dodatkowy okres nie dłuższy niż 48 miesięcy.

3. Warunkiem skorzystania z prawa opcji dla Części 1 jest złożenie na piśmie oświadczenia woli przez Zamawiającego o skorzystaniu z tego prawa.

4. Oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający może złożyć nie później niż do dnia 31.12.2022 r. Gwarancja na dodatkowy okres, objęty opcją, zacznie obowiązywać, po wygaśnięciu pierwotnego okresu gwarancji.

5. Zamawiający w oświadczeniu poinformuje Wykonawcę na jaki okres (ilość miesięcy) zamierza zakupić gwarancję zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3.1 do SIWZ.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Numer identyfikacyjny projektu: POIR.04.02.00-14-A003/16.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa przełączników sieciowych

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32420000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa

II.2.4)Descripción del contrato:

Przełączniki sieciowe – wielkość zamówienia - 2 sztuki.

Dostarczone przełączniki sieciowe muszą umożliwić podłączenie do stosu i dalej tworzyć jeden stos, który jest w posiadaniu Zamawiającego tj. przełącznik sieciowy Juniper EX4300 w ilości 3 szt. oraz Juniper EX4600 w ilości 1 szt. połączone w stos za pomocą Virtual Chassis, umożliwiające pełne zarządzanie oraz monitorowanie każdym przełącznikiem sieciowym. Stos tworzy topologię pierścienia „ring” zabezpieczając komunikację przed awarią jednej ścieżki w stosie. Zamawiający wymaga, aby stos powiększony o oferowane przełączniki sieciowe dalej tworzył topologię pierścienia.

Urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą być przez Wykonawcę zainstalowane i skonfigurowane we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach siedziby Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie przy ul. Księcia Janusza 64.

Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia testów sprawdzających prawidłowość działania zainstalowanych urządzeń. Wykonawca wykona zrzut ekranu całego stosu pokazujący wszystkie podłączone przełączniki do jednego stosu w trybie pierścienia (każdy przełącznik posiadający aktywne połączenie z dwoma sąsiednimi przełącznikami).

Do wykonania prac instalacyjno-konfiguracyjnych urządzeń Wykonawca zapewni co najmniej 2 osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie w zakresie prac instalacyjno-konfiguracyjnych przełączników Juniper będących w posiadaniu Zamawiającego potwierdzone dokumentem wystawionym przez producenta urządzenia lub autoryzowaną przez producenta urządzenia jednostkę szkoleniową.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2.2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji zamówienia / Ponderación: 25
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Dodatkowe szkolenie / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Numer identyfikacyjny projektu: POIR.04.02.00-14-A003/16.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa półki dyskowej wrz z dodatkowymi dyskami

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48800000
30233000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL92
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Centralne Obserwatorium Geofizycznego Instytutu Geofizyki PAN, 05-622 Belsk Duży, ul. Osiedle PAN 1, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Pozycja 1: Półka dyskowa – wielkość zamówienia - 1 szt.

Pozycja 2: Dyski twarde przeznaczone do rozbudowy o minimum 100 TB netto użytecznej przestrzeni dyskowej macierzy.

Dostarczona półka dyskowa wraz z dodatkowymi dyskami przeznaczone będą do rozbudowy o minimum 100 TB netto użytecznej przestrzeni dyskowej macierzy dyskowej Huawei OceanStore 5300 V3, która jest w posiadaniu Zamawiającego. Zamawiający do celów realizacji przedmiotu zamówienia udostępni Wykonawcy półkę DAE22435U4 (SN: 210235980810F9000382), będącą w jego posiadaniu. Półka nie posiada dysków twardych.

Wykonawca musi wykazać iż zaoferowane urządzenia przy wykorzystaniu do celów realizacji przedmiotu zamówienia półki DAE22435U4, będącej w posiadaniu Zamawiającego, zapewnią wymaganą przestrzeń minimum 100 TB netto.

Wszystkie oferowane dyski twarde muszą być identyczne o takich samych parametrach oraz pojemności zgodnie z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia w dalszej części.

Oferowany przedmiot zamówienia musi być przez Wykonawcę zainstalowany i skonfigurowany we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu w budynku głównym Centralnego Obserwatorium Geofizycznego Instytutu Geofizyki PAN w Belsku Dużym.

Do wykonania prac instalacyjno-konfiguracyjnych urządzeń Wykonawca zapewni co najmniej 1 osobę posiadającą odpowiednie przeszkolenie w zakresie prac instalacyjno-konfiguracyjnych macierzy dyskowych typu Huawei OceanStore 5300 V3 będących w posiadaniu Zamawiającego potwierdzone dokumentem wystawionym przez producenta urządzenia lub autoryzowaną przez producenta urządzenia jednostkę szkoleniową.

Oferowana półka dyskowa oraz dodatkowe dyski muszą być w pełni kompatybilne z macierzą dyskową Huawei OceanStore 5300 V3 o numerze seryjnym: SN2102350BVDCBFC001872 oraz półką dyskową DAE22435U4o numerze seryjnym: SN210235980810F9000380 które są wyposażone w dyski 4TB (Zamawiający wymaga aby oferowane dyski były takiej samej pojemności, ponieważ rozbudowa polegać będzie na rozszerzeniu aktualnej puli dyskowej macierzy), będące w posiadaniu Zamawiającego. Aktualna konfiguracja macierzy dyskowej Zamawiającego to Disk Domain: Total Capacity 106.437 TB, Capacity Allocated: 99.498 TB, HotSpare Capacity: 6.938 TB, Dyski twarde: 31 szt 4 TB każdy, Storage Pool Capacity Tier (NL-SAS): RAID 6(16D+2P), Total Capacity: 88.443 TB.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2.2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji zamówienia / Ponderación: 25
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Szkolenie / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Numer identyfikacyjny projektu: POIR.04.02.00-14-A003/16.

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 106-241463
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ZP/03/18
Lote nº: 1
Denominación:

Kontrolery macierzowo-dyskowe – wielkość zamówienia - 4 szt.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
ATENDE S.A.
ul. Ostrobramska 86
Warszawa
04-163
Polonia
Teléfono: +48 222957300
Correo electrónico: kontakt@atende.pl
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 955 939.33 PLN
Valor total del contrato/lote: 780 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ZP/03/18
Lote nº: 2
Denominación:

Przełączniki sieciowe – wielkość zamówienia - 2 sztuki.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
27/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp. z o.o.
ul. Rakowiecka 36
Warszawa
02-532
Polonia
Correo electrónico: sales@cc.com.pl
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 68 849.57 PLN
Valor total del contrato/lote: 103 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ZP/03/18
Lote nº: 3
Denominación:

Dostawa półki dyskowej wrz z dodatkowymi dyskami

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
05/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
VECTO Sp. z o.o.
al. Lotników 32/46
Warszawa
02-668
Polonia
Correo electrónico: kontakt@vecto.pl
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 81 104.60 PLN
Valor total del contrato/lote: 79 557.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Terminy składania odwołań określone są w ustawie – Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Sekretariat Departamentu Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018