Suministros - 402992-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Polanica-Zdrój: Aparatos de estimulación cardíaca

2018/S 178-402992

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.
020493961
ul. Jana Pawła II 2
Polanica-Zdrój
57-320
Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Siedlecka
Teléfono: +48 748621271/ +48 748621146/ +48 748621210
Correo electrónico: zp@scm.pl
Fax: +48 748621122
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bip.scm.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

ZP/PN/2018/42 - angiograf

Número de referencia: ZP/PN/2018/42 - angiograf
II.1.2)Código CPV principal
33182200
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu medycznego – angiografu oraz adaptacji pomieszczeń istniejącej pracowni hemodynamiki dla oddziału kardiologii Specjalistycznego Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1 do SIWZ oraz program funkcjonalno-użytkowy – załącznik nr 11 do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45453000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Oddział kardiologii Specjalistycznego Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A. ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica Zdrój

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu medycznego – angiografu – pozostałe informacje zawarte w SIWZ i załącznikach

Adaptacja pomieszczeń istniejącej pracowni hemodynamiki .Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia zawarte w załączniku nr 11.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Warunki techniczne / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Koszty serwisu pogwarancyjnego / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Koszty przegladów pogwaranyjnych / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Czas realizacji umowy / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 147-336076
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

ZP/PN/2018/42 – angiograf

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Wymagania dotyczące wadium

13. 1. Na podstawie art. 45 ust.2 Zamawiający żąda wniesienia wadium, które wynosi: 55 000,00 PLN:

1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na konto Zamawiającego do godz. 11:00. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

— w pieniądzu (przelewem na konto Zamawiającego: Bank PKO BP S.A. o/Polanica-Zdrój

02 1020 3668 0000 5202 0476 2730),

— w poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— w gwarancjach bankowych,

— w gwarancjach ubezpieczeniowych,

— w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r.

nr 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240)

Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

13.2. Zwrot wadium.

1) Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszą oraz z zastrzeżeniem pkt. 13.3 SIWZ.

2) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

3) Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy, żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podst. art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

13.3. Zatrzymanie wadium.

1) Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

2) Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli było wymagane przez Zamawiającego,

c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowe warunki udziału w postępowaniu zawarte są w SIWZ i załącznikach.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izbu Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800 /+48 224587803
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Prezes Krajowej Izbu Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800 /+48 224587803
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Prezes Krajowej Izbu Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800 /+48 224587803
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018