Suministros - 403041-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Videoproyectores

2018/S 178-403041

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Balgarska telegrafna agentsiya
000695071
bul. „Tsarigradsko shose“ No. 49
Sofiya
1124
Bulgaria
Persona de contacto: Diko Prodanov
Teléfono: +359 29262353
Correo electrónico: diko@bta.bg
Fax: +359 29262440
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bta.bg

Dirección del perfil de comprador: http://www.bta.bg/bg/page/180/%D0%97%D0%B0_%D0%91%D0%A2%D0%90

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: национална информационна агенция
I.5)Principal actividad
Otra actividad: информационна дейност

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация, гаранционен сервиз на оборудване за обект „Дигитален мултимедиен информационен център“ — БТА“

II.1.2)Código CPV principal
38652120
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация, гаранционен сервиз на оборудване за обект „Дигитален мултимедиен информационен център“ — БТА, отговарящо на изискванията на техническата спецификация, както и на нормите и изискванията на действащите национални и европейски стандарти или техните еквиваленти, както и на приложимото национално и европейско законодателство, отнасящи се до предмета на настоящата обществена поръчка. Изпълнението включва и необходимото обучение на персонала на БТА, отговорен за работа с оборудването. Основното оборудване е озвучителни тела и усилвател, смесителен пулт, прожекционна система от 5 бр. еднотипни лазерни проектора, многоканален медиен сървър, контролен сървър, екрани, автоматизация механика, автоматизацията на осветлението, редактираща медийна система, контролна система и обратна връзка, екрани, управлявани с докосване (Touchscreen) и др.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 495 423.44 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38652120
33195100
30213000
32342410
32351200
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. София, БТА — административна сграда, бул. „Цариградско шосе“ № 49

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация, гаранционен сервиз на оборудване за обект „Дигитален мултимедиен информационен център“ — БТА, отговарящо на изискванията на техническата спецификация, както и на нормите и изискванията на действащите национални и европейски стандарти или техните еквиваленти, както и на приложимото национално и европейско законодателство, отнасящи се до предмета на настоящата обществена поръчка. Изпълнението включва и необходимото обучение на персонала на БТА, отговорен за работа с оборудването. Основното оборудване е озвучителни тела и усилвател, смесителен пулт, прожекционна система от 5 бр. еднотипни лазерни проектора, многоканален медиен сървър, контролен сървър, екрани, автоматизация механика, автоматизацията на осветлението, редактираща медийна система, контролна система и обратна връзка, екрани, управлявани с докосване (Touchscreen) и др.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Срок за проектиране, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация в календарни дни / Ponderación: 40
Criterio de calidad - Nombre: Гаранционен срок в календарни месеци / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 50
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 097-220970
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: РД-14-16/30.07.2018г.
Denominación:

„Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация, гаранционен сервиз на оборудване за обект „Дигитален мултимедиен информационен център“ — БТА“

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
30/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„СЦ Компютър — Ю—Ви—Ти“ АД
122048575
област София, община Правец, махала Въгляра
с. Калугерово
2169
Bulgaria
Teléfono: +359 29549829
Correo electrónico: uvt@uvt.bg
Fax: +359 29541130
Código NUTS: BG412

Dirección de internet: http://www.uvt.bg

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 500 000.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 495 423.44 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018