Suministros - 403055-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Olsztyn: Estimulador

2018/S 178-403055

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
Olsztyn
10-561
Polonia
Persona de contacto: Działa Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Stanisława Masłowska
Teléfono: +48 895386228
Correo electrónico: zamowienia@wss.olsztyn.pl
Fax: +48 895386228
Código NUTS: PL622

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.wss.olsztyn.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu do elektroterapii serca

Número de referencia: DZPZ/333/26UEPN/2018
II.1.2)Código CPV principal
33158210
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu do elektroterapii serca

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 033 700.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33123000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL622
II.2.4)Descripción del contrato:

Sprzęt do elektroterapii serca

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: ocena parametrów techniczno - użytkowych / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Zamawiający na podstawie art. 43 ust. 2b. pkt 2 skrócił termin składania ofert nie krócej niż 15 dni ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia.

Zamawiający w dniu 24.1.2018 wszczął pierwotną procedurę przetargową tak, aby zachować ciągłość umów w przedmiotowym zakresie. Postępowanie obejmowało 14 części i wpłynęły 4 oferty. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w zakresie 12 części, dwie części unieważniono ze względu na to, że cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający powtórzył postępowanie 23.5.2018 i ponownie nie dokonał wyboru w zakresie wszystkich części.

Z uwagi na to że przedmiot zamówienia jest znaczący dla zapewnienia działalności statutowej szpitala, a odpowiednie zabezpieczenie szpitala w urządzenia do elektroterapii serca ma na celu ratowanie życia i zdrowia pacjentów przebywających w oddziale kardiologicznym, okres składania ofert został skrócony.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 161-367904
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: część nr 1
Denominación:

Dostawa sprzętu do elektroterapii serca

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
12/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Biotronik Polska Sp. z o.o.
Poznań
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 1 291 096.80 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości: 20 700,00 PLN

(słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset złotych 00/100 gr).

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. 28.8.2018 (art. 38 ust. 1).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@usp.gov.pl

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018