Suministros - 403070-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Cracovia: Reactivos de laboratorio

2018/S 178-403070

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum
ul. św. Anny 12
Kraków
31-008
Polonia
Persona de contacto: Dział Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
Teléfono: +48 124332730
Correo electrónico: dzp@cm-uj.krakow.pl
Fax: +48 123983701
Código NUTS: PL213

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.dzp.cm-uj.krakow.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sukcesywna (partiami) dostawa odczynników wytwarzanych przez Thermo Fisher Scientific dla jednostek oranizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie

Número de referencia: 141.2711.50.2018
II.1.2)Código CPV principal
33696500
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej (partiami) dostawy odczynników wytwarzanych przez Thermo Fisher Scientific dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, przeznaczonych w szczególności do działalności statutowej, naukowej, badawczej i eksperymentalno – rozwojowej.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowe odczynników określa załącznik nr 1 do SIWZ, który stanowi jednocześnie formularz kalkulacji ceny oferty oraz aktualny katalog producenta Thermo Fisher Scientific udostępniony na stronie internetowej producenta tj.: https://www.thermofisher.com/pl/en/home.html, który zawiera odczynniki nie uwzględnione w załączniku nr 1 do SIWZ a objęte przedmiotem zamówienia. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 225 585.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Główne lokalizacje jednostek organizacyjnych UJ CM na terenie Miasta Krakowa, wskazane w pkt. 3) 1.4. SIWZ.

II.2.4)Descripción del contrato:

1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Sukcesywną dostawę odczynników na koszt Wykonawcy, własnym transportem do siedziby Zamawiającego w Krakowie, zgodnie z wykazem lokalizacji jednostek UJ CM, określonym w SIWZ, partiami w zależności od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.

2. Wnoszenie przedmiotu zamówienia do wskazanego przez Użytkownika miejsca i pomieszczenia oraz jego rozładunek.

3. Minimalny wymagany termin ważności (przydatności) przedmiotu zamówienia (każdego odczynnika) w momencie dostawy do Zamawiającego nie może być krótszy niż ½ terminu ważności określonego przez producenta.

4. Zamówienia dla poszczególnych jednostek Zamawiającego będą pakowane i fakturowane osobno. Zamawiający wymaga, aby na każdym dostarczanym opakowaniu Wykonawca zamieszczał czytelną nazwę, termin ważności (lub pisemną deklarację producenta o terminie ważności), informację o temperaturze transportu i warunki przechowywania przedmiotu zamówienia, pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy przez Zamawiającego.

5. Dostawy muszą być realizowane maksymalnie do 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia każdorazowego pisemnego (np. mailem, faxem) zamówienia *warunek dodatkowo punktowany (dzień złożenia zamówienia) zgodnie z informacją zawartą w pkt. 13) SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku produktów customizowanych termin ten wynosić będzie maksymalnie do 40 dni kalendarzowych (*termin realizacji zamówienia produktów customizowanych nie jest dodatkowo punktowany).

6. W przypadku odczynników, które podlegają obostrzeniom prawnym np. wymagana deklaracja ostatecznego użytkownika itp. termin dostawy rozpoczyna się od daty dostarczenia przez Zamawiającego wymaganych dokumentów.

7. Zamówienia będą składane każdorazowo w formie pisemnej (np. faxem) lub drogą elektroniczną (np. mailem) albo przy użyciu autoryzowanego system elektronicznego Wykonawcy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 i Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przyjmowanie zamówień w tych terminach i godzinach.

8. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo potwierdzić odbiór zamówienia odpowiednio faxem, mailem lub za pomocą systemu elektronicznego Wykonawcy i zawiadomienia jednostki odpowiedzialnej za przyjęcie zamówionych produktów (Użytkownika) o planowanym terminie dostawy z wyprzedzeniem minimum 1 dnia roboczego w godzinach od 9:00 do 14:00.

9. Za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

10. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji gdy wyznaczony dzień dostawy będzie dniem wolnym od pracy UJ CM wówczas wyznaczony termin dostawy będzie pierwszym dniem roboczym po dniach wolnych od pracy.

11. W przypadku zawieszenia produkcji lub wycofania z produkcji przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza wymianę na odpowiedniki, pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego.

2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych:

1. Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ wskazał nazwę handlową oraz nazwę producenta i tym samym wskazał minimalny dopuszczalny standard jakościowy zamawianych produktów.

2. Zmawiający wskazał w załączniku nr 1 do SIWZ minimalną jakość produktów oraz warunki równoważności. W tym zakresie Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych, tj. zaproponowanie odczynników innych producentów, o innej nazwie handlowej, które posiadają nie gorsze cechy jakościowe, wydajnościowe, użytkowe, od produktów wskazanych przez Zamawiającego.

3) Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt. 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, tj. sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dodatkowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zamieszczone sąw pkt. 3) SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Rabat / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Przedmiot zamówienia może być finansowany lub współfinansowany w szczególności ze środków Unii Europejskiej lub innych środków, pozyskanych w ramach projektów lub umów bądź programów zewnętrznych albo grantów itp., zarówno obecnie realizowanych przez Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, jak również realizowanych w przyszłości.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 120-272883
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
05/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
Warszawa
00-203
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 225 585.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 258 948.20 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587701
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587701
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587701
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018