Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 403083-2022

25/07/2022    S141

Polen-Brwinów: Lehrmittel

2022/S 141-403083

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Brwinów
Nationale Identifikationsnummer: REGON 013269203
Ort: Brwinów
NUTS-Code: PL913 Warszawski zachodni
Postleitzahl: 05-840
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Halina Bąk
E-Mail: halina.bak@brwinow.pl
Telefon: +48 227382567
Fax: +48 227295940
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.przetargi.brwinow.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup sprzętu i oprogramowania dla szkół podstawowych z gminy Brwinów

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.44.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39162100 Lehrmittel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania dla szkół podstawowych z gminy Brwinów w ramach projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1. E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 8 540 473.42 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

CZĘŚĆ 1: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30213100 Tragbare Computer
30213200 Tablettcomputer
30213300 Tischcomputer
48931000 Schulungssoftwarepaket
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL913 Warszawski zachodni
Hauptort der Ausführung:

Gmina Brwinów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

CZĘŚĆ 1: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania: 148 szt. komputerów stacjonarnych typu All-in-One (z systemem operacyjnym**), 25 szt. laptopów (z systemem operacyjnym), 3 szt. tabletów (z systemem operacyjnym), 6 szt. drukarki, 40 szt. pakietów oprogramowania biurowego, 9 szt. zestawów robotów do nauki programowania, 10 szt. zestawów klocków do nauki programowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik 5.1. **) Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt. 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) oraz art. 57 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) Zamawiający oświadcza, że odbiorcą ww. komputerów będą placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Zamawiający i potwierdza, że komputery stacjonarne typu ALL-in-One oraz drukarki wymienione powyżej będą wykorzystywane do celów związanych z realizowaną przez te placówki działalnością dydaktyczną. Zamawiający skorzysta z możliwości zastosowania preferencyjnej stawki VAT w wysokości 0%, zgodnie z Załącznikiem nr 6 – Zaświadczenie.

2. Przedmiot zamówienia uwzględnia potrzeby w zakresie zdiagnozowane dysfunkcji i niepełnosprawności wśród uczniów i uczennic, uczęszczających do szkół na terenie gminy Brwinów.

3. Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć sprzęt fabrycznie nowy będący przedmiotem zamówienia o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek, na etapie realizacji zamówienia, posiadać w stosunku do sprzętu będącego przedmiotem zamówienia dokumenty zezwalające na ich stosowanie gwarancje, licencje.

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tzn. do szkół objętych projektem „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”. Dokładny termin dostawy sprzętu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn.: „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1. E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

CZĘŚĆ 2: Zakup i dostawa wraz z montażem i konfiguracją monitorów dotykowych

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30231320 Tastbildschirme
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL913 Warszawski zachodni
Hauptort der Ausführung:

Gmina Brwinów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

CZĘŚĆ 2: Zakup i dostawa wraz z montażem i konfiguracją monitorów dotykowych: 11 szt. monitorów dotykowych (z systemem operacyjnym). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik 5.2.

2. Przedmiot zamówienia uwzględnia potrzeby w zakresie zdiagnozowane dysfunkcji i niepełnosprawności wśród uczniów i uczennic, uczęszczających do szkół na terenie gminy Brwinów.

3. Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć sprzęt fabrycznie nowy będący przedmiotem zamówienia o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek, na etapie realizacji zamówienia, posiadać w stosunku do sprzętu będącego przedmiotem zamówienia dokumenty zezwalające na ich stosowanie gwarancje, licencje.

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tzn. do szkół objętych projektem „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”. Dokładny termin dostawy sprzętu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn.: „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1. E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

CZĘŚĆ 3: Zakup i dostawa specjalistycznych programów multimedialnych

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48931000 Schulungssoftwarepaket
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL913 Warszawski zachodni
Hauptort der Ausführung:

Gmina Brwinów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

CZĘŚĆ 3: Zakup i dostawa specjalistycznych programów multimedialnych: 1 szt. zestaw typu „wirtualne laboratorium” umożliwiający przeprowadzenie doświadczeń zgodnych z podstawą programową nauczania chemii w szkole podstawowej, 1 szt. zestaw do terapii logopedycznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik 5.3.

2. Przedmiot zamówienia uwzględnia potrzeby w zakresie zdiagnozowane dysfunkcji i niepełnosprawności wśród uczniów i uczennic, uczęszczających do szkół na terenie gminy Brwinów.

3. Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć sprzęt fabrycznie nowy będący przedmiotem zamówienia o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek, na etapie realizacji zamówienia, posiadać w stosunku do sprzętu będącego przedmiotem zamówienia dokumenty zezwalające na ich stosowanie gwarancje, licencje.

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tzn. do szkół objętych projektem „E-usługi dla szkół w ramach ZIT”. Dokładny termin dostawy sprzętu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn.: „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1. E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 098-268446
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZP.271.44.2022
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

CZĘŚĆ 2: Zakup i dostawa wraz z montażem i konfiguracją monitorów dotykowych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/07/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: DREAMTEC Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 020932484
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Postleitzahl: 50-224
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 79 858.90 PLN
Niedrigstes Angebot: 54 890.00 PLN / höchstes Angebot: 82 500.00 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

CZĘŚĆ 1: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

CZĘŚĆ 3: Zakup i dostawa specjalistycznych programów multimedialnych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/07/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: MOJE BAMBINO Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 100283710
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL71 Łódzkie
Postleitzahl: 93-428
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 30 804.63 PLN
Niedrigstes Angebot: 32 444.73 PLN / höchstes Angebot: 32 444.73 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587001
Fax: +48 224587000
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1) Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy, lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli została przesłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli została przesłana w inny sposób.

4) Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub treści SWZ na stronie internetowej.

5) Szczegółowo zasady wnoszenia odwołań i postępowania po wniesieniu odwołania, określają przepisy Działu IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587001
Fax: +48 224587000
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/07/2022