Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 403106-2019

Submission deadline has been amended by:  531052-2019
27/08/2019    S164

Polen-Warschau: Systemberatung und technische Beratung

2019/S 164-403106

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 94
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 00-807
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Jurczak
E-Mail: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl
Telefon: +48 220-46-31
Fax: +48 220-48-99
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.gitd.gov.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://gitd.ezamawiajacy.pl/pn/gitd/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług doradczych o charakterze technicznym, technologicznym i biznesowym na potrzeby budowy, wdrożenia, eksploatacji i rozwoju Krajowego Systemu Poboru Opłat

Referenznummer der Bekanntmachung: BDG.ZPB.230.19.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72220000 Systemberatung und technische Beratung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych o charakterze technicznym, technologicznym i biznezowym na potrzeby budowy, wdrożenia, eksploatacji i rozwoju Krajowego Systemu Poboru Opłat (KSPO)

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71356300 Technische Unterstützung
72227000 Beratung im Bereich Software-Integration
79412000 Beratung im Bereich Finanzverwaltung
71241000 Durchführbarkeitsstudie, Beratung, Analyse
66170000 Finanzberatung, Bearbeitung und Clearing von Finanzgeschäften
72221000 Beratung im Bereich Unternehmensanalyse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych o charakterze technicznym, technologicznym i biznesowym wraz z powiązanymi elementami zagadnień biznesowych, na potrzeby realizacji zadań Zamawiającego wynikających z Ustawy o drogach publicznych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w celu zapewnienia skutecznej i efektywnej budowy, wdrożenia, eksploatacji i rozwoju KSPO. Wsparcie obejmować będzie swoim zakresem technologie opisane w Dyrektywie 2004/52/WE oraz uwzględniające postanowienia Dyrektywy 2019/520.

Zamówienie obejmuje świadczenie usług doradztwa o strategicznym dla Zamawiającego znaczeniu, w zakres którego w szczególności wchodziło będzie sporządzanie opracowań, ekspertyz, osobiste stawiennictwo, udział w negocjacjach, mediacjach i spotkaniach, przygotowywanie propozycji rozwiązań, przygotowywanie elementów dokumentacji przetargowych, a także przygotowanie opracowań i opiniowanie procesów, procedur, dokumentacji projektowej oraz prace optymalizacyjne w ramach istniejących procesów.

Zamawiający przewiduje, że szacunkowy czas zaangażowania Wykonawcy w okresie obowiązywania Umowy może wynieść maksymalnie 20 000 godzin pracy wszystkich ekspertów łącznie.

Świadczenie usług doradztwa odbywać się będzie według potrzeb i wskazań Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania mniejszej ilości usług, zgodnie z realnymi potrzebami Zamawiającego, zaś Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie personelu realizującego zamówienie / Gewichtung: 65
Preis - Gewichtung: 35
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w przypadku zrealizowania wypłaty maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w par. 4 ust. 1 umowy i konieczności realizacji usług doradczych, w zakresie i na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w wysokości do 20 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Warunek dotyczący zdolności do prowadzenia działalności zawodowej - nie dotyczy. 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1-4, 7 i 8 Pzp oraz spełniający określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione jeżeli Wykonawcy wykażą, że łącznie spełniają te warunki.

3.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, żaden z Wykonawców i żaden z tych podmiotów trzecich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1-4, 7 i 8 Pzp.

5.W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, przy czym Zamawiający wskazuje, że w JEDZ w Części IV „Kryteria kwalifikacji” wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa - „OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI” poprzez ogólne potwierdzenie, że spełnia wszystkie postawione warunki udziału w postępowaniu i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podmiot na zdolnościach którego Wykonawca polega na podstawie art. 22a ustawy Pzp.

6.W przypadku, gdy warunki udziału w postępowaniu odnoszą się do kwot podanych w PLN, a Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu wskaże kwoty w innej walucie niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu kwoty te zostaną przez Zamawiającego przeliczone na PLN po średnim kursie NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli w dniu publikacji tego ogłoszenia o zamówieniu nie zostanie opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art.22 ust.1b Pzp, dotyczące zdolności zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz potencjału kadrowego.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej - nie dotyczy. 1.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy w tym postępowaniu złożyli odrębne oferty.

2.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

2.5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

2.6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

2.7. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp;

2.8. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

3.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2:

3.1.Pkt 2.1.- składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;

3.2.Pkt 2.2.- 2.4.- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3.3.Dokumenty, o których mowa w punkcie 3.1. i 3.2. lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa 3.2. lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3.4.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 3.1.-3.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 3.3. stosuje się.

3.5.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2.1., składa dokument, o którym mowa w pkt 3.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 3.3. stosuje się.

4.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w pkt 3 składa każdy z tych Wykonawców.

5.W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów dokumenty wskazane w pkt 3 winny być złożone również w odniesieniu do tych podmiotów.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1.Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dot. zdolności zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia jeżeli wykaże się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 6lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie, zamówień polegających na świadczeniu usług doradczych, w tym:a)przy co najmniej jednym przedsięwzięciu polegającym na projektowaniu, wdrożeniu lub eksploatacji Systemu Teleinformatycznego o charakterze telematycznym w obszarze transportu, o wartości tego systemu nie mniejszej niż 10 mln PLN brutto, b)przy co najmniej jednym przedsięwzięciu teleinformatycznym polegającym na projektowaniu, wdrożeniu lub eksploatacji systemu poboru opłat drogowych, c)przy co najmniej jednym przedsięwzięciu polegającym na przygotowaniu, budowie lub eksploatacji Dużego Projektu Drogowego. Jedna wykazana usługa może jednocześnie potwierdzać spełnianie więcej niż jednego warunku udziału w postępowaniu odnoszącego się do wiedzy i doświadczenia. 2.Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dot. zdolności zawodowej w zakresie potencjału kadrowego: wykaże, że dysponuje osobami wyznaczonymi do świadczenia usług objętych niniejszym zamówieniem, posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: ROLA 1: Kluczowy Ekspert Lider Projektu–1 osoba, wykształcenie wyższe, biegła znajomość języka polskiego i angielskiego, doświadczenie: co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego w świadczeniu usług doradczych o charakterze technicznym lub technologicznym, w tym przy przygotowaniu lub realizacji co najmniej jednego Dużego Projektu Drogowego lub jednego Systemu Teleinformatycznego o charakterze telematycznym w obszarze transportu; doświadczenie w kierowaniu co najmniej trzema projektami polegającymi na świadczeniu usług doradczych - w ciągu ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert - z których co najmniej jeden powinien dotyczyć Dużego Projektu Drogowego oraz co najmniej jeden powinien dotyczyć Systemu Teleinformatycznego o charakterze telematycznym. ROLA 2: Kluczowy Ekspert Zastępca Lidera Projektu – 1 osoba, wykształcenie wyższe, biegła znajomość języka polskiego, doświadczenie: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w zakresie Systemów Teleinformatycznych wykorzystywanych w obszarze transportu, w tym: a)co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w świadczeniu usług doradczych o charakterze technicznym lub technologicznym, w tym przy przygotowaniu lub realizacji co najmniej jednego Dużego Projektu Drogowego lub jednego Systemu Teleinformatycznego o charakterze telematycznym w obszarze transportu, b)doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma projektami polegającymi na świadczeniu usług doradczych–w ciągu ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert - z których co najmniej jeden powinien dotyczyć Dużego Projektu Drogowego oraz co najmniej jeden powinien dotyczyć Systemu Teleinformatycznego o charakterze telematycznym, c) co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego przy przygotowaniu lub projektowaniu lub wdrażaniu lub eksploatacji systemów poboru opłat drogowych, w tym: co najmniej jednego elektronicznego systemu poboru opłat w zakresie „free flow” lub co najmniej jednego (systemu poboru opłat obejmującego Miejsca Poboru Opłat (MPO).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Cd.pkt 2-ROLA 3: Zespół Ekspertów Krótkoterminowych–min. 6 osób, wykształcenie wyższe, biegła znajomość języka polskiego lub angielskiego, doświadczenie: a)min.3lata doświadczenia zawodowego przy przygotowaniu lub projektowaniu lub wdrożeniu lub eksploatacji systemów poboru opłat drogowych, w tym co najmniej jednego elektronicznego systemu poboru opłat w zakresie „free flow” lub co najmniej jednego systemu poboru opłat obejmującego Miejsca Poboru Opłat (MPO), w tym udział w przeprowadzaniu testów i prób, b)min. 5lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu dokumentacji technicznej i projektowej dla Projektów Drogowych na drogach krajowych, z uwzględnieniem modelowania ruchu, w tym: opracowywaniu analiz i prognoz ruchu drogowego, c)min.5 lat doświadczenia zawodowego w świadczeniu usług doradczych o charakterze biznesowym w zakresie opracowywania analiz ekonomiczno–finansowych i analiz rynku, w tym w zakresie funkcjonowania systemów poboru opłat drogowych lub w zakresie Projektów Drogowych dla dróg krajowych, d)min.2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie projektowania lub integracji systemów poboru opłat drogowych, w tym co najmniej jednego sytemu uwzgledniającego świadczenie usługi EETS, e)min.5lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu analiz ekonomicznych i analiz rynku w zakresie systemów teleinformatycznych IT, w tym co najmniej dla jednego systemu o wartości nie mniejszej niż 30 mln PLN brutto, f)min.5lat doświadczenia w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji w obszarze IT, w tym doświadczenie w ocenie procedur i procesów zarządzania bezpieczeństwem informacji, określenia ryzyk, oraz doświadczenie w weryfikacji poprawności wdrożonych standardów, g)min.2lata doświadczenia w obszarze systemów poboru opłat drogowych przy wdrażaniu lub nadzorze wskaźników jakościowych poziomu świadczonych usług, w tym KPI, h)min.3lata doświadczenia przy projektowaniu, wykonywaniu i raportowaniu testów systemów teleinformatycznych, i)min.2lata doświadczenia w tworzeniu rozwiązań do testów automatycznych, j)posiada wiedzę z zakresu metodyki zarządzania ITIL, potwierdzoną certyfikatem co najmniej na poziomie ITIL Intermediate, k)min.3lata doświadczenia w projektowaniu architektury systemów teleinformatycznych, l)min. 5lat doświadczenia w zakresie projektowania infrastruktury sieciowej dla systemów o dużej wydajności i dostępności, m)min.5lat doświadczenia w zakresie tworzenia modeli UML 2.0 lub BPMN, n)min. 3 lata doświadczenia w opracowywaniu analiz biznesowych w systemach IT, o)min. 3lata doświadczenia w zakresie zbierania i specyfikacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oraz identyfikowania założeń i ograniczeń systemowych. Każdy członek Zespołu Ekspertów musi spełniać co najmniej 1 z warunków wymienionych w pkt a) – o), jednocześnie Zespół Ekspertów musi spełnić sumarycznie wszystkie z powyższych warunków. 2.1.Wymagania łączne dla zespołu proponowanych osób: Wymagania, w stosunku do potencjału kadrowego, określone powyżej są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający nie dopuszcza, aby osobę wskazaną na stanowisko Lidera Projektu lub Zastępcę Lidera Projektu Wykonawca wskazał równocześnie jako członka Zespołu Ekspertów. Dodatkowo jedna osoba nie może łączyć funkcji Lidera Projektu i Zastępcy Lidera Projektu. W przypadku konieczności posiadania przez Eksperta uprawnień zawodowych przewidzianych przez prawo polskie lub odpowiednie prawo wspólnotowe, Wykonawca w Wykazie osób zamieści informacje o posiadanych przez daną osobę uprawnieniach. Przy braku wymaganej biegłej znajomości języka polskiego lub angielskiego przez personel skierowany do realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza angażowanie przez Wykonawcę na jego koszt tłumaczy, zapewniających biegłe, stałe i profesjonalne tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą. W takiej sytuacji, Wykonawca w ofercie zobowiązuje się, że zaangażuje na własny koszt tłumacza lub tłumaczy w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 3 % maksymalnego wynagrodzenia/wartości umowy brutto, zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 2.Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.), nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów. W związku z powyższym Zamawiający nie posiada statusu podatnika podatku VAT. Wykonawca w złożonej ofercie doliczy do ceny netto podatek VAT wg obowiązującej stawki i będzie zobowiązany do jego rozliczenia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 01/10/2019
Ortszeit: 13:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 01/10/2019
Ortszeit: 13:30
Ort:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://gitd.ezamawiajacy.pl/pn/gitd/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej w siedzibie Zamawiającego: GITD, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, pok. 6.19.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: a)wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym Formularzem DP.2.b)wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym Formularzem nr DP.3

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 100 000 PLN. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

3.Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4.Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” (Formularz OF.0.) wraz z formularzem cenowym (Formularz OF.1.) i wykazem doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia (Formularz OF.2.), oraz dokumenty wymienione w Warunkach szczególnych SIWZ.

5. Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Wraz z ofertą powinny być złożone: a) JEDZ, b)pisemne zobowiązanie innego podmiotu, w przypadku, w którym Wykonawca polega na jego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej wraz z dokumentami potwierdzającymi te okoliczności, c)pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, d)pełnomocnictwo do podpisania oferty - o ile uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; e) dowód wniesienia wadium. W przypadku, gdy wymagane wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą oryginał gwarancji lub poręczenia podpisany przez wystawcę (gwaranta) kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem, że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Przysługujące wykonawcom i innym podmiotom środki ochrony prawnej zależne są od wartości zamówienia. Z uwagi na wartość zamówienia równą lub przekraczającą kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp: 1) odwołanie przysługuje od wszystkich niezgodnych z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętych w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp; 2) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeśli została przesłana drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni, jeśli została przesłana w inny sposób; 3)odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a postanowień SIWZ - w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, a w przypadku, gdy SIWZ jest przekazywana Wykonawcom – od dnia jej przekazania; 4) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2) i 3) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 5) jeżeli Zamawiający - mimo takiego obowiązku – nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż: a) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołanie powinno: 1) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp; 2) określać żądanie odwołującego; 3) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 1) nie zawiera braków formalnych z zastrzeżeniem art. 187 ust. 3 i 4 ustawy Pzp; 2) uiszczono wpis. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia drogą elektroniczną. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeśli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca doręcza Prezesowi KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@odwolania.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/08/2019