Suministros - 403148-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Tarnów: Productos farmacéuticos

2018/S 178-403148

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 163-372105)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
ul. Szpitalna 13
Tarnów
33-100
Polonia
Persona de contacto: Joanna Ulanecka - Budynek Dyrekcji (Budynek A), ul. Szpitalna 13, pokój nr 11
Teléfono: +48 146310341
Correo electrónico: zamowienia@ssz.tar.pl
Fax: +48 146310337
Código NUTS: PL217

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.ssz.tar.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawy leków, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego oraz preparatów do żywienia pozajelitowego

Número de referencia: AE/ZP-27-69/18
II.1.2)Código CPV principal
33600000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawy leków, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego oraz preparatów do żywienia pozajelitowego. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 5 pakietów. Zakres rzeczowy ujęty w Pakietach nr 1–5 określa Formularz Cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/09/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 163-372105

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.1.5
Localización del texto que se va a modificar: Szacunkowa całkowita wartość
En lugar de:

Wartość bez VAT: 68 186.53 PLN

Léase:

Wartość bez VAT: 28 303,01 PLN

Número de apartado: II.2.6
Lote nº: 5
Localización del texto que se va a modificar: Szacunkowa wartość
En lugar de:

Wartość bez VAT: 42 958.17 PLN

Léase:

Wartość bez VAT: 3 074,65 PLN

Número de apartado: III.1.3
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
En lugar de:

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca:

a) załączy do oferty podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt.IV.1.2.1 SIWZ (według Załącznika Nr 2 do SIWZ – Wykonawca ogranicza się do wypełnienia Sekcji α Części IV jednolitego dokumentu),

b) wykaże się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem,w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy: w zakresie Pakietów nr 1-3 i Pakietu nr 5 – produktów leczniczych, w zakresie Pakietu Nr 4 dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego o wartości nie mniejszej niż w:

Pakiecie nr 1 – 3 000 PLN,

Pakiecie nr 2 – 1 200 PLN,

Pakiecie nr 3 – 9 800 PLN,

Pakiecie nr 4 – 7 700 PLN,

Pakiecie nr 5 – 37 100 PLN.

Léase:

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca:

a) załączy do oferty podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.1.2.1 SIWZ (według Załącznika nr 2 do SIWZ – Wykonawca ogranicza się do wypełnienia Sekcji α Części IV jednolitego dokumentu),

b) wykaże się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy: w zakresie Pakietów nr 1-3 i Pakietu nr 5 – produktów leczniczych, w zakresie Pakietu nr 4 dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego o wartości nie mniejszej niż w:

Pakiecie nr 1 – 3 000 PLN,

Pakiecie nr 2 – 1 200 PLN,

Pakiecie nr 3 – 9 800 PLN,

Pakiecie nr 4 – 7 700 PLN,

Pakiecie nr 5 – 2 600 PLN.

Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe:
En lugar de:

10.1 w przypadku złożenia oferty obejmującej całość zamówienia – w wysokości 682 PLN

Léase:

10.1 w przypadku złożenia oferty obejmującej całość zamówienia – w wysokości 283 PLN

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 03/10/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 08/10/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:
Fecha: 01/12/2018
Léase:
Fecha: 06/12/2018
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 03/10/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 08/10/2018
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: