Suministros - 403149-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Automóviles para pasajeros

2018/S 178-403149

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 169-384165)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Centralne Biuro Antykorupcyjne
140610454
Al. Ujazdowskie 9
Warszawa
00-583
Polonia
Persona de contacto: Edyta Miros
Teléfono: +48 224371349
Correo electrónico: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
Fax: +48 224371390
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://cba.gov.pl

Dirección del perfil de comprador: http://bip.cba.gov.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup 2 szt. pojazdów służbowych typu SUV

Número de referencia: 52/>PU/2018/EMi
II.1.2)Código CPV principal
34110000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 szt. pojazdów służbowych klasy SUV

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/09/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 169-384165

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.1
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
En lugar de:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu;

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

c) zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć następujące dokumenty:

1) aktualne oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu (JEDZ),

2) wypełniony Formularz ofertowy.

3. Wypełniony opis przedmiotu zamówienia, oferowanych przez Wykonawcę pojazdów – wraz z podaniem konkretnych wartości parametrów. Zamawiający nie dopuszcza opisania oferowanych parametrów na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.

4. Dokument potwierdzający dane techniczne oferowanego pojazdu, zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

Na etapie realizacji umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z pojazdem wymaganą przepisami dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu.

5. Wykaz autoryzowanych stacji obsługi pojazdów (nazwa i adres).

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił autoryzowany serwis mechaniczny w ilości min. 2 na terenie miasta Warszawy i min. 1 we wszystkich miastach wymienionych w § 4 pkt. 6 projektu umowy lub w odległości do 15 km od granic danego miasta oraz autoryzowany serwis blacharsko-lakiernicze w ilości min. 1 na terenie miasta Warszawy oraz wszystkich miastach wymienionych w § 4 pkt. 6 projektu umowy lub w odległości do 15 km od granic danego miasta.

Léase:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu;

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

c) zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć następujące dokumenty:

1) aktualne oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu (JEDZ),

2) wypełniony Formularz ofertowy.

3. Wypełniony opis przedmiotu zamówienia, oferowanych przez Wykonawcę pojazdów – wraz z podaniem konkretnych wartości parametrów. Zamawiający nie dopuszcza opisania oferowanych parametrów na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.

4. Wykaz autoryzowanych stacji obsługi pojazdów (nazwa i adres).

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił autoryzowany serwis mechaniczny w ilości min. 2 na terenie miasta Warszawy i min. 1 we wszystkich miastach wymienionych w § 4 pkt. 5 projektu umowy lub w odległości do 100 km od granic danego miasta oraz autoryzowany serwis blacharsko-lakiernicze w ilości min. 1 na terenie miasta Warszawy oraz wszystkich miastach wymienionych w § 4 pkt. 5 projektu umowy lub w odległości do 100 km od granic danego miasta.

Uwaga

Na etapie realizacji umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z pojazdem wymaganą przepisami dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu.

VII.2)Otras informaciones adicionales: