Suministros - 403153-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Radom: Lentes intraoculares

2018/S 178-403153

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 153-350503)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego
ul. Lekarska 4
Radom
26-610
Polonia
Persona de contacto: P. Anna Skwarczyńska, K-K Sekcji Zamówień Publicznych
Teléfono: +48 483615-83
Correo electrónico: zampubl@rszs.regiony.pl
Fax: +48 483615213
Código NUTS: PL921

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://przetargi.rszs.radom.regiony.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup i dostawa soczewek zwijalnych i soczewek jednoczęściowych z PMMA, materiały do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z dzierżawą aparatu dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Número de referencia: RSS/SZP/P-30/2018
II.1.2)Código CPV principal
33731110
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Część nr 1 – materiały do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z dzierżawą aparatu, soczewki

Część nr 2- Kohezyjny preparat wiskoelastyczny

Część nr 3 – dyspersyjny preparat wiskoelastyczny

Część nr 4 – Roztwór błękitu trypanu

Część nr 5 – soczewki jednoczęściowe przedniokomorowe

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/09/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 153-350503

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 1
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia:
En lugar de:

Materiały do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z dzierżawą aparatu, soczewki - 12 805 szt.

c.d. sekcji VI pkt. 3)

— w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) pkt a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp;

2) pkt d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

3) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 i pkt. 2 lit. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

5) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. a, składa dokument, o którym mowa w pkt. 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

6.4.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp:

a) Aktualne deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności lub zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20.5.2010r. /t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 211 ze zm./ potwierdzające, że oferowane produkty są wyrobami medycznymi

6.5. Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

c.d w sekcji II.2.4 cz. 2

Léase:

Materiały do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z dzierżawą aparatu, soczewki - 12 816 szt. c.d. sekcji VI pkt. 3)

— w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) pkt a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) pkt d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

3) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 i pkt. 2 lit. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

5) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. a, składa dokument, o którym mowa w pkt. 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

6.4.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

a) Oświadczenie wykonawcy, że posiada aktualne deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności lub zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20.5.2010 r. /t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 211 ze zm./ potwierdzające, że oferowane produkty są wyrobami medycznymi

6.5. Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia c.d w sekcji II.2.4 cz.2

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 19/09/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 28/09/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 19/09/2018
Hora local: 10:30
Léase:
Fecha: 28/09/2018
Hora local: 10:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: