Suministros - 403167-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Konin: Productos farmacéuticos

2018/S 178-403167

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 155-355189)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie
ul. Szpitalna 45
Konin
62-504
Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Lewandowska
Teléfono: +48 632404133
Correo electrónico: szp@szpital-konin.pl
Fax: +48 632404134
Código NUTS: PL414

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.szpital-konin.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa leków biorących udział w programach lekowych i chemioterapii dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

Número de referencia: WSZ-EP-42/2018
II.1.2)Código CPV principal
33600000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa leków biorących udział w programach lekowych i chemioterapii dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 2 do SIWZ WSZ-EP-42/2018– Formularz asortymentowo-cenowy, który jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego wwww.szpital-konin.pl

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/09/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 155-355189

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.2
Localización del texto que se va a modificar: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
En lugar de:

12.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

Nr pakietu Kwota wadium

1 5 190 zł

2 1 091 zł

3 5 109 zł

4 944 zł

5 546 zł

6 974 zł

7 3 831 zł

8 866 zł

9 772 zł

10 4 597 zł

11 403 zł

12 8 zł

13 227 zł

14 629 zł

15 515 zł

16 20 435 zł

17 118 zł

18 9 324 zł

19 97 zł

20 232 zł

21 90 956 zł

22 7 342 zł

23 110 zł

24 12 900 zł

25 4 995 zł

26 385 zł

27 4 883 zł

28 440 zł

29 502 zł

30 1 027 zł

31 960 zł

32 6 299 zł

33 250 zł

34 550 zł

35 722 zł

36 7 778 zł

37 44 734 zł

38 333 zł

39 98 zł

40 810 zł

41 5 zł

42 84 zł

43 1 718 zł

44 33 zł

45 1 058 zł

46 646 zł

47 15 185 zł

48 10 630 zł

49 43 426 zł

50 135 zł

51 311 zł

52 2 928 zł

53 5 556 zł

54 203 zł

55 868 zł

56 345 zł

57 7 936 zł

58 581 zł

59 3 zł

60 71 zł

61 25 316 zł

62 4 298 zł

63 189 zł

64 147 zł

65 166 zł

66 1 zł

67 2 451 zł

68 459 zł

69 1 184 zł

70 188 zł

71 15 226 zł

72 20 106 zł

73 15 491 zł

74 1 361 zł

75 0,30 zł

76 42 630 zl

77 40 950 zł

78 13 056 zł

79 2 260 zł

80 2 547 zł

81 1 051 zł

82 2 959 zł

83 12 508 zł

84 1 661 zł

85 43 zł

86 3 904 zł

87 1 574 zł

88 1 304 zl

89 867 zł

90 235 zł

91 170 zł

92 120 zł

93 706 zł

94 1 597 zł

95 13 099 zł

96 70 963 zł

97 35 781 zł

98 54 756 zł

99 427 zł

100 724 zł

101 6 400 zł

102 2 211 zł

103 318 zł

104 2 642 zł

105 15 876 zł

106 11 zł

12.2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

1)W pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 92 1020 4027 0000 1102 1312 6414 do godz. 10:00

Wadium musi być wniesione nie później niż w dniu składania ofert, do godz. 10:00

2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)gwarancjach bankowych;

4)gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

12.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji:

1.powinno być złożone w oryginale w oddzielnym opakowaniu (niezłączone z ofertą) i musi obejmować cały okres związania ofertą.

2.powinno być wystawione na Zamawiającego

3.koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. Wadium to musi być bezwarunkowe, realizowane na pierwsze żądanie Zamawiającego.12.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 12.2. ppkt 1) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

12.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 Ustaw.12.6. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

1)odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

12.7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.12.8. W tytule przelewu, a także treści poręczenia lub gwar.wykonawca winien umieścić nazwę lub nr pakietu którego dotyczy wadium.

Léase:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

Nr pakietu Kwota wadium

1 5 190 PLN

2 1 091 PLN

3 5 109 PLN

4 944 PLN

5 546 PLN

6 974 PLN

7 3 831 PLN

8 866 PLN

9 772 PLN

10 4 597 PLN

11 403 PLN

12 8 PLN

13 227 PLN

14 629 PLN

15 515 PLN

16 20 435 PLN

17 118 PLN

18 9 324 PLN

19 97 PLN

20 232 PLN

21 90 956 PLN

22 7 342 PLN

23 110 PLN

24 12 900 PLN

25 4 995 PLN

26 385 PLN

27 4 883 PLN

28 440 PLN

29 502 PLN

30 1 027 PLN

31 960 PLN

32 6 299 PLN

33 250 PLN

34 550 PLN

35 722 PLN

36 7 778 PLN

37 44 734 PLN

38 333 PLN

39 98 PLN

40 810 PLN

41 5 PLN

42 84 PLN

43 1 718 PLN

44 33 PLN

45 1 058 PLN

46 646 PLN

47 15 185 PLN

48 10 630 PLN

49 43 426 PLN

50 135 PLN

51 311 PLN

52 2 928 PLN

53 5 556 PLN

54 203 PLN

55 868 PLN

56 345 PLN

57 7 936 PLN

58 581 PLN

59 3 PLN

60 71 PLN

61 25 316 PLN

62 4 298 PLN

63 189 PLN

64 147 PLN

65 166 PLN

66 1 PLN

67 0,10 PLN

67A 2 450,90 PLN

68 459 PLN

69 1 184 PLN

70 188 PLN

71 15 226 PLN

72 20 106 PLN

73 15 491 PLN

74 1 361 PLN

75 0,30 PLN

76 42 630 PLN

77 40 950 PLN

78 13 056 PLN

79 2 260 PLN

80 2 547 PLN

81 1 051 PLN

82 2 959 PLN

83 12 508 PLN

84 1 661 PLN

85 43 PLN

86 3 904 PLN

87 1 574 PLN

88 1 304 PLN

89 867 PLN

90 235 PLN

91 170 PLN

92 120 PLN

93 706 PLN

94 1 597 PLN

95 13 099 PLN

96 70 963 PLN

97 35 781 PLN

98 54 756 PLN

99 427 PLN

100 724 PLN

101 6 400 PLN

102 2 211 PLN

103 318 PLN

104 2 642 PLN

105 15 876 PLN

106 11 PLN

12.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

1) W pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 92 1020 4027 0000 1102 1312 6414 do godz. 10:00

Wadium musi być wniesione nie później niż w dniu składania ofert, do godz. 10:00

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

12.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji:

1. powinno być złożone w oryginale w oddzielnym opakowaniu (niezłączone z ofertą) i musi obejmować cały okres związania ofertą.

2. powinno być wystawione na Zamawiającego

3. koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. Wadium to musi być bezwarunkowe, realizowane na pierwsze żądanie Zamawiającego.

12.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 12.2. ppkt 1) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

12.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 Ustaw.

12.6. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

12.7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

12.8. W tytule przelewu, a także treści poręczenia lub gwarancji wykonawca winien umieścić nazwę lub nr pakietu/ów, którego/ych dotyczy wadium.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 21/09/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 02/10/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 21/09/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 02/10/2018
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Ponieważ nie można w sprostowaniu ogłoszenia utworzyć nowej części Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji załącznika nr 2 do SIWZ WSZ-EP-42/2018 - formularz asortymentowo-cenowy polegającej na wydzieleniu z pakietu numer 67 pozycji numer 2 i utworzeniu z niej odrębnego pakietu numer 67A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla pakietu numer 67A stanowi zmodyfikowany załącznik numer 2 do SIWZ WSZ-EP-42/2018 - formularz asortymentowo cenowy udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-konin.pl