Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 403184-2022

25/07/2022    S141

Polen-Pierzchnica: Leuchten und Beleuchtungszubehör

2022/S 141-403184

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Pierzchnica
Postanschrift: ul. Urzędnicza 6
Ort: Pierzchnica
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Postleitzahl: 26-015 Pierzchnica
Land: Polen
E-Mail: urzad@pierzchnica.pl
Telefon: +48 3705600
Fax: +48 3538107
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.pierzchnica.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica

Referenznummer der Bekanntmachung: RI.271.7.2022.MP1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31520000 Leuchten und Beleuchtungszubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica”.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 3 456 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45311100 Installation von elektrischen Kabeln
45316110 Installation von Straßenbeleuchtungsanlagen
71355200 Amtliche Landvermessung
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL72 Świętokrzyskie
Hauptort der Ausführung:

Gmina Pierzchnica

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Do zakresu dostawy i instalacji związanej z modernizacją systemu oświetlenia drogowego należy:

a) wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji i rozbudowy oświetlenia drogowego wraz z uzgodnieniem z Zamawiającym i PGE Dystrybucja S.A. obejmującej:

a. wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o OPZ, przepisy i obowiązujące polskie i europejskie normy, zasady wiedzy technicznej oraz poprzedzenie go konsultacjami i uzgodnieniami z Zamawiającym i PGE Dystrybucja S.A.

b. uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień projektowych, w zakresie wynikającym z przepisów jeżeli odrębne przepisy obowiązek taki będą nakładać,

c. uzyskanie wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień i pozwoleń na realizację projektu jeżeli odrębne przepisy obowiązek taki będą nakładać,

b) Wymiana obecnie istniejących opraw oświetleniowych. Wymiana obejmuje demontaż istniejących opraw oświetleniowych w ilości 947 sztuk (w tym 45 sztuk opraw na linii kablowej) wraz z wysięgnikami i osprzętem oraz montaż w ich miejsce i miejsca dodatkowo wyznaczone przez Zamawiającego, dostarczonych nowych opraw energooszczędnych LED w ilości 1 009 sztuk wraz z nowymi wysięgnikami, nowymi przewodami zasilającymi, nowymi zabezpieczeniami, nowymi zaciskami prądowymi

c) Demontaż istniejącego w szafie stacji transformatorowej układu sterowania oświetleniem i montaż nowego układu sterownia oświetleniem poza stacją transformatorową wraz z przeniesieniem układu pomiarowego i montażem układu kompensacji energii biernej w sumie 49 sztuk

d) Montaż układów kompensacji energii biernej wraz z wymianą zegarów astronomicznych i weryfikacją i wymianą zabezpieczeń obwodowych w istniejących złączach oświetleniowych w sumie 20 sztuk

e) Wyodrębnienie obwodów oświetlenia drogowego sieci napowietrznej o długości około 64 km w stosunku do przewodów linii rozdzielczych; wyodrębnienie obwodów wykonać przewodami izolowanymi AsXSn 2x25mm2/2x35 mm2

f) Przeprowadzenie badań, prób i pomiarów

g) Dostawa i uruchomienie Bezprzewodowego Systemu Sterowania Oświetleniem

h) Dostawa i wymiana ograniczników przepięć na linii napowietrznych w ilości około 220 sztuk

i) Dostawa i montaż latarni zasilanej z odnawialnych źródeł energii (OZE) solarno-wiatrowej w ilości 5 sztuk

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres wydłużonej rękojmi i gwarancji jakości / Gewichtung: 35
Qualitätskriterium - Name: Aspekty społeczne / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 087-235229
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: RI.271.7.2022.MP1
Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/07/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o. o.
Ort: Radom
NUTS-Code: PL921 Radomski
Postleitzahl: 26-600
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 650 302.41 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 456 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul.Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/07/2022