Услуги - 403193-2019

27/08/2019    S164

България-София: Услуги, свързани с обучение на персонала

2019/S 164-403193

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавна аганция „Електронно управление“
Национален регистрационен номер: 177098809
Пощенски адрес: ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Станислав Ницов, главен специалист в дирекция „Облачни инфраструктури“
Електронна поща: snitsov@e-gov.bg
Телефон: +359 29492331
Факс: +359 29492433

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://e-gov.bg/bg/

Адрес на профила на купувача: https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/264

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: ДАЕУ има функции по издаване, налагане и контрол на политики, правила и добри практики в областта на електронното управление

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Провеждане на обучение по Business process model and notation (BPMN 2.0)

II.1.2)Основен CPV код
79632000 Услуги, свързани с обучение на персонала
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

1 двудневен курс с обучени общо 4 служители, с получаване на сертификат.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 3 040.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79632000 Услуги, свързани с обучение на персонала
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

гр. София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1 двудневен курс с обучени общо 4 служители, с получаване на сертификат.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект № BG05SFOP001-2.006-0057 „Подобряване на специализираните знания и умения на служители в ДАЕУ в областта на архитектурата на е-управлението“ в Държавна агенция „Електронно управление“

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на открита процедура
Обяснение:

С решение номер ДАЕУ-12154 от дата 6.12.2018 г. (публикувано в РОП на 6.12.2018 г. под номер 882215) е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подобряване на специализираните знания и умения на служители в ДАЕУ в областта на архитектурата на е-управлението“ при следните обособени позиции: обособена позиция 1 „Провеждане на обучение в областта на архитектурата на е-управлението“; обособена позиция 2 „Провеждане на обучение по PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)“; обособена позиция 3 „Провеждане на обучение по Business process model and notation (BPMN 2.0)“; обособена позиция 4 „Провеждане на обучение по SLA — Service Level Agreement“, с уникален номер в РОП 05397-2018-0027. С решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация номер ДАЕУ-12433/13.12.2018 г. е направена промяна. С влязло в сила решение номер ДАЕУ-4752 от дата 5.4.2019 г. (публикувано в профила на купувача в интернет страницата на ДАЕУ: (https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/241), процедурата е прекратена на основание чл. 22, ал. 1, т. 8 и чл. 110, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 107, т. 2, буква „а“ от Закона за обществените поръчки, поради това че подадените оферти не отговарят на изискванията на възложителя, заложени в техническата спецификация. Мотивът за избор на процедура „договаряне без предварително обявление“ за възлагане на настоящата обществена поръчка е разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 1 (съгласно която публичните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление, когато при открита процедура всички подадени оферти са неподходящи и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени) във връзка с чл. 19, ал. 1 и чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществени поръчки. Първоначално обявените условия на поръчката не са съществено изменени, видно от профила на купувача в интернет страницата на ДАЕУ, където е публикувана предходната процедура: https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/241. Покана се изпраща до лице, което е взело участие в прекратената процедура.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 88
Наименование:

Провеждане на обучение по Business process model and notation (BPMN 2.0)

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
16/08/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Технологика“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 201593301
Пощенски адрес: жк „Изток“, бл. 4, вх. А, ет. 1
Град: София
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 1113
Държава: България
Електронна поща: bborchev@technologica.com
Телефон: +359 29191
Факс: +359 29631610

Интернет адрес: http://www.technologica.com/

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 3 052.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 3 040.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не подлежи на обжалване.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/08/2019