Suministros - 403197-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Niebylec: Instalación solar

2018/S 178-403197

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 177-400591)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Niebylec
69058219200000
Niebylec 170
Niebylec
38-114
Polonia
Persona de contacto: Sebastian Szczepaniak
Teléfono: +48 172773998
Correo electrónico: inwestycje@niebylec.com.pl
Fax: +48 172773454
Código NUTS: PL823

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.niebylec.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę i pomp ciepła na terenie Gminy Niebylec

Número de referencia: IP.271.12.2018
II.1.2)Código CPV principal
09332000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozmieszczeniem i instalacją kompletnych zestawów odnawialnych źródeł energii (OZE) do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, obejmująca w szczególności dostawę wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych (336 szt.), instalacji fotowoltaicznych (192 szt.), kotłów na biomasę (53 szt.) i pomp ciepła (27 szt.) na terenie Gminy Niebylec w ramach projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”. Mikroinstalacje OZE wykonane będą na nieruchomościach prywatnych, na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Niebylec.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/09/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 177-400591

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.2.3
Localización del texto que se va a modificar: Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
En lugar de:

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Léase:
VII.2)Otras informaciones adicionales: