Dostawy - 403197-2018

15/09/2018    S178

Polska-Niebylec: Instalacje słoneczne

2018/S 178-403197

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 177-400591)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Niebylec
Krajowy numer identyfikacyjny: 69058219200000
Adres pocztowy: Niebylec 170
Miejscowość: Niebylec
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 38-114
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Szczepaniak
E-mail: inwestycje@niebylec.com.pl
Tel.: +48 172773998
Faks: +48 172773454
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.niebylec.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę i pomp ciepła na terenie Gminy Niebylec

Numer referencyjny: IP.271.12.2018
II.1.2)Główny kod CPV
09332000 Instalacje słoneczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozmieszczeniem i instalacją kompletnych zestawów odnawialnych źródeł energii (OZE) do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, obejmująca w szczególności dostawę wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych (336 szt.), instalacji fotowoltaicznych (192 szt.), kotłów na biomasę (53 szt.) i pomp ciepła (27 szt.) na terenie Gminy Niebylec w ramach projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”. Mikroinstalacje OZE wykonane będą na nieruchomościach prywatnych, na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Niebylec.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/09/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 177-400591

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.2.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Zamiast:

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Powinno być:
VII.2)Inne dodatkowe informacje: