Suministros - 403233-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Wielopole Skrzyńskie: Equipamiento de exposición

2018/S 178-403233

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 161-368023)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Wielopole Skrzyńskie
Wielopole Skrzyńskie 200
Wielopole Skrzyńskie
39-110
Polonia
Persona de contacto: Dariusz Wośko, Katarzyna Wiśniewska, Piotr Jaworek, Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200
Teléfono: +48 172214819
Correo electrónico: sekretariat@wielopole.eu
Fax: +48 172214830
Código NUTS: PL823

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.wielopole.eu

Dirección del perfil de comprador: www.wielopole.bip.gmina.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawy aranżujące przestrzeń ekspozycyjną „Kantorówki” - Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora

Número de referencia: RRz.271.25.2018
II.1.2)Código CPV principal
39154000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawy aranżujące przestrzeń ekspozycyjną „Kantorówki” - Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora. Zamówienie składa się z dwóch części:

Cz. I. Dostawa wyposażenia ekspozycyjnego:

— gabloty ekspozycyjne,

— pulpity ekspozycyjne,

— ścienne obudowy monitorów,

— stoły multimedialne – obudowy monitorów,

— system wystawienniczy,

— trybunka recepcyjna,

— grafiki wielkoformatowe,

— grafiki małoformatowe na płycie HPL,

— ściany ekspozycyjne,

— podest ekspozycyjny.

Cz. II. Dostawa sprzętu multimedialnego i aplikacje interaktywne m.in.:

— aplikacje interaktywne,

— monitory dotykowe,

— playery,

— głośniki,

— słuchawki,

— projektory,

— ekrany projekcyjne,

— projektory laserowe,

— aparat fotograficzny,

— laptop,

— urządzenie wielofunkcyjne,

— serwer.

Ponadto w przedmiot zamówienia wchodzą również inne elementy wskazane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej SOPZ) stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 161-368023

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - zgodnie z pkt 6.4. SIWZ

2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - zgodnie z pkt 6.4. SIWZ;

3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

4) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - zgodnie z pkt 6.4. SIWZ;

5) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

Léase:

III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - wg. wzoru Załącznik nr 6 do SIWZ;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - wg. wzoru Załącznik nr 6 do SIWZ;

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) - wg. wzoru Załącznik nr 6 do SIWZ.

VII.2)Otras informaciones adicionales: