Suministros - 403237-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Cracovia: Equipo de videoconferencia

2018/S 178-403237

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 173-392048)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Zmiana treści ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
ul. Zarzecze 106
Kraków
30-134
Polonia
Persona de contacto: Renata Tekiela
Teléfono: +48 126399252
Correo electrónico: przetargi@straz.krakow.pl
Fax: +48 126399259
Código NUTS: PL213

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.straz.krakow.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa i wdrożenie usługi wideokonferencji

Número de referencia: WZP.2370.17.2018
II.1.2)Código CPV principal
32232000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:

a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w SIWZ;

b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami i standardami;

c) pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta na terenie UE;

d) nie dopuszcza się do zaoferowania sprzętu odnawialnego, demonstracyjnego lub powystawowego;

e) jeśli do właściwego funkcjonowania przedmiotu zamówienia wymagane są materiały eksploatacyjne, cena oferty powinna uwzględniać ww. materiały. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały były nowe, oryginalne, nieregenerowane

I zalecane przez producenta. Nie dopuszcza się zaoferowania startowych materiałów eksploatacyjnych o obniżonej wydajności.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 173-392048

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Warunki realizacji umowy:
En lugar de:

Zamawiający żądać będzie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 4 % wartości brutto oferty. Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej na dzień podpisania umowy.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 PLN brutto (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100)

Léase:

Zamawiający żądać będzie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 4 % wartości brutto oferty. Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej na dzień podpisania umowy.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 PLN brutto (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100). Zmiany umowy przewiduje rozdział XX SIWZ.

VII.2)Otras informaciones adicionales: