Suministros - 403238-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Gdansk: Catéteres

2018/S 178-403238

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 147-336126)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. Dębinki 7
Gdańsk
80-952
Polonia
Persona de contacto: Emilia Białko
Teléfono: +48 583492238
Correo electrónico: ebialko@uck.gda.pl
Fax: +48 583492074
Código NUTS: PL634

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.uck.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowych i wielorazowych dla UCK

Número de referencia: 139/PN/2018
II.1.2)Código CPV principal
33141200
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowych i wielorazowych dla UCK w asortymencie, szacunkowej ilości oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 3 do SIWZ.

2. Asortyment wymieniony w pkt. 1, musi spełniać wymagania określone w załączniku nr 3 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań określonych w załączniku nr 3 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

3. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie zmiany Załączniku nr 3 do SIWZ – formularz asortymentowo – cenowy pod rygorem odrzucenia.

4. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany asortyment spełniał wymagania dotyczące wyrobów medycznych zawarte w Ustawie z dnia 20.5.2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) oraz w wydanych na podstawie tejże ustawy, aktach wykonawczych.

5. Dostawy będą następować sukcesywnie, w ilości i asortymencie, zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego w terminie do 6 dni od daty otrzymania zamówienia.

6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert c...

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 147-336126

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 18/09/2018
Hora local: 09:30
Léase:
Fecha: 20/09/2018
Hora local: 09:30
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 18/09/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 20/09/2018
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: