Suministros - 403259-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de transparencia previa voluntaria - Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación 

Dinamarca-Aalborg: Motores, generadores y transformadores eléctricos

2018/S 178-403259

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Region Nordjylland
29190941
Niels Bohrs Vej 30
Aalborg Øst
9220
Dinamarca
Persona de contacto: Jens Mogensen
Correo electrónico: j.mogensen@rn.dk
Código NUTS: DK05

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.rn.dk

I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kontrakt om elektrolyseanlæg til brintproduktion (prototype)

Número de referencia: 2017-006242
II.1.2)Código CPV principal
31100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Indgåelse af kontrakt om protype-elektrolyseanlæg HyProide A90 til fremstilling af brint i treårig forsøgsordning med 3 brintbusser i Nordjylland.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 6 252 923.00 DKK
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42900000
44612000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK05
II.2.4)Descripción del contrato:

Region Nordjylland har sammen med Aalborg Kommune indgået kontrakt om køb af 3 brintbusser til anvendelse i en forsøgsperiode på 3 år fra 2019 - 2022. Midlerne til indkøbet er fremskaffet via tilskud fra EU projektet 3EMOTION under FCH JU (Joint Undertaking) med bidrag fra Vækstforum, Region Nordjylland, Aalborg Kommune og Nordjyllands Trafikselskab.

Region Nordjylland ønsker som en del af 3EMOTION-projektet tillige at afprøve nye teknologier til fremstilling og tilvejebringelse af brint til brug for brintbusser. Region Nordjylland ønsker at afprøve teknologier, der dels understøtter en sikker lokal daglig drift af brintbusser, dels understøtter mere energieffektiv brintproduktion, men som samtidigt minimerer de negative miljøpåvirkninger ved fremstilling/transport af brint, da alternativet til lokal egenproduktion af brint er at købe brinten fra kommercielle brintproducenter, hvorved brinten skal transporteres i trykflasker eller tube-trailers ved hjælp af diesel-lastbiler.

Region Nordjylland har i forbindelse med markedsafdækningen af løsninger, der opfylder ovennævnte kriterier, fået kendskab til en brintelektrolyseanlægsløsning fra virksomheden GreenHydrogen, der ønsker at teste prototype-anlægget HyProvide A90 i et operationel, men afgrænset, miljø. Prototype-anlægget indeholder en forbedret brintelektrolyseteknologi til optimering af både brintproduktion og elforbrug, og opfylder Region Nordjyllands kriterier for afprøvningen af ny teknologi.

Prototypen HyProvide A90 vurderes i relation til tekno-logimodenhed at ligge på trin 6 på TRL-skalaen (Technology Readiness Level). Prototype-testen omfatter landtids- og stresstests af nye elektroder og højere procestemperatur, der samlet giver anlægget en højere virkningsgrad på den anvendte strøm (kWt/kg H2 produceret), og mulighed for at køre med væsentligt øget strømstyrke, der samtidig giver 50% større brintproduktion på samme anlægs-størrelse. Testen skal generere valide data for elektrolyseanlæggets performance og holdbarhed ved forskellige driftsforhold. A90 anlægget skal endvidere testes med en ny og kraftigere power-supply, der kræver opgraderet power elektronik og ny styring (power management).

Testen vil omfatte produceret volumen og virkningsgrad ved forskellig/variabel last, regulering op/ned i last, temperatur og indflydelse på levetid/degradering over tid af elektrodernes ydelse.

Prototype testen forventes at bringe HyProvide A90 fra det nuværende TRL 6 til TRL 8 (-9) i den tre-årige testperiode.

II.2.5)Criterios de adjudicación
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

FCH JU projekt nr. 633174. Akronym: 3EMOTION

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado sin publicación previa
  • Los productos de que se trate se fabrican exclusivamente con fines de investigación, experimentación, estudio o desarrollo en las condiciones que se establecen en la Directiva
Explicación:

Brintelektrolyseanlægget HyProvide A90 er i forhold til sin nuværende teknologimodenhed fortsat alene fremstillet med henblik på forskning, forsøg, undersøgelse eller udvikling, idet anlægget – for at kunne markedsføres på sædvanlige handelsmæssige vilkår, herunder særligt for så vidt angår garantier for driftsstabilitet og produktionsmængder, og i serieproduktion, skal afprøves intenst i et afgrænset operationelt miljø over en længere periode.

Det vurderes således, at anlægget opfylder betingelserne i udbudslovens § 81, stk. 1, nr. 1 for, at anlægget kan anskaffes ved udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse.

Sammen med brintelektrolyseanlægget er det nødvendigt at anskaffe b) et flaskebatterilager, inklusive installation, til en værdi af 2 354 623 DKK og c) tilhørende sikkerhedssystemer til en værdi af 218 000 DKK.

I forhold til komponenten b), Flaskebatterilager, vurderes det, at komponenten og komponentens integration med anlægget (herunder i forhold til et samlet tekstregi) er en forudsætning for afprøvningen af elektrolyseanlægget i et operationelt miljø, og at ydelsen i det konkrete indkøbsprojekt som følge heraf ikke objektivt kan adskilles fra hovedydelsen (elektrolyseanlæg), hvorfor det vurderes, at kontrakten på begge komponenter kan tildeles efter udbudslovens § 81, stk. 1, nr. 1, jf. udbudslovens § 26, stk. 4.

I forhold til komponent c, Sikkerhedssystemer, vurderes det, at denne ydelse objektivt kan adskilles fra komponent a. og b., men at ydelsen kan indkøbs uden udbud, idet værdien af ydelsen falder under tærskelværdien for indkøb efter udbudslovens Afsnit II, subsidiært at ydelsen kan indkøbes på en samlet kontrakt, jf. udbudslovens § 26, stk. 3.

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Denominación:

Kontrakt om ektrolyseanlæg til brintproduktion (prototype)

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
12/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
GreenHydrogen.dk
30548701
Kolding
6000
Dinamarca
Código NUTS: DK03
El contratista/concesionario será una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 6 252 923.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Dinamarca
Teléfono: +45 35291095
Correo electrónico: klfu@erst.dk

Dirección de internet: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Ordregiver påregner tidligst at indgå kontrakt med den i punkt V.2.3) nævnte leverandør efter 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 4, stk. 1.

Klage over ordregivers valg af procedure mv. skal indgives til Klagenævnet for Udbud. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal Klager skriftligt underrette Ordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klagen indbringes for nævnet.

Nærværende bekendtgørelse følges op af bekendtgørelse om indgået kontrakt. Klage herover skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen om indgået kontrakt er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal Klager skriftligt underrette Ordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klagen indbringes for nævnet.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dinamarca
Teléfono: +45 41715000
Correo electrónico: kfst@kfst.dk

Dirección de internet: http://www.kfst.dk

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/09/2018