Suministros - 403261-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de transparencia previa voluntaria - Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación 

Polonia-Katowice: Reactivos químicos

2018/S 178-403261

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
000289035
Poniatowskiego 15
Katowice
40-055
Polonia
Persona de contacto: Monika Standerska
Teléfono: +48 322083547
Correo electrónico: dzp@sum.edu.pl
Fax: +48 322083568
Código NUTS: PL22

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.sum.edu.pl

Dirección del perfil de comprador: www.sum.edu.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa przeciwciał i odczynników chemicznych producenta Santa Cruz Biotechnology Inc dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na okres 12 miesięcy.

Número de referencia: RZP/WR/115/18
II.1.2)Código CPV principal
33696300
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa przeciwciał i odczynników chemicznych producenta Santa Cruz Biotechnology Inc dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na okres 12 miesięcy zgodnie z załącznikiem nr 2 do zaproszenia.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 45 600.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Jednostki organizacyjne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa przeciwciał i odczynników chemicznych producenta Santa Cruz Biotechnology Inc dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na okres 12 miesięcy zgodnie z załącznikiem nr 2 do zaproszenia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado sin publicación previa
  • Las obras, suministros o servicios únicamente puede proporcionarlos un determinado operador económico por alguna de las siguientes razones:
    • ausencia de competencia por razones técnicas
Explicación:

Zamawiający w celu udzielenia zamówienia publicznego dokonał wyboru trybu „z wolnej ręki” zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp, gdyż przedmiotowa dostawa może być świadczona przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Przeciwciała i odczynniki chemiczne będące przedmiotem niniejszego zamówienia są niezbędne do kontynuacji i zakończenia badań wykonywanych w jednostkach organizacyjnych SUM w Katowicach. Dotychczasowe badania i optymalizacja metod były przeprowadzone z użyciem ww. przeciwciał oraz odczynników i nie mogą być zmienione na inne z uwagi na potrzebę porównania wyników uzyskiwanych z badań do tej pory przeprowadzonych, z danymi z badań przeprowadzanych obecnie, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb weryfikacji badań, w aspekcie ich powtarzalności przy prowadzeniu eksperymentu z wykorzystaniem przeciwciał oraz odczynników tego samego pochodzenia. Jednocześnie zestawy przeciwciał jak również odczynników umożliwiają wykonywanie oznaczeń białek m.in. metodą western blot wykorzystywaną w eksperymentach badawczych. Przedmiot zamówienia ze względu na swoją specyfikę może być dostarczony tylko przez jednego wykonawcę Firmę AMX Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Anna Potrzebowska z siedzibą w Łodzi przy ul. Bułgarskiej 12a, który jest wyłącznym dystrybutorem producenta przeciwciał oraz odczynników firmy Santa Cruz Biotechnology Inc.. Według wiedzy Zamawiającego nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 065-144177

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
13/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
AMX Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Anna Potrzebowska
ul. Bługarska 12a
Łódź
93-362
Polonia
Código NUTS: PL711
El contratista/concesionario será una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote/concesión: 45 600.00 PLN
Valor total del contrato/lote/concesión: 45 600.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato/el lote/la concesión sea objeto de subcontratación
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Transport (kurier).

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Zamawiający wskazuje, że data wskazana jako data decyzji o udzieleniu zamówienia (data zawarcia umowy) jest jedynie datą wysłania ogłoszenia, zaś przewidywana data zawarcia umowy będzie odpowiednio późniejsza.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018