Supplies - 403303-2022

25/07/2022    S141

Ελλάδα-Αγρίνιο: Προϊόντα καθαρισμού

2022/S 141-403303

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Αριθμός ταυτοποίησης: GR231
Ταχ. διεύθυνση: ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10
Πόλη: ΑΓΡΙΝΙΟ
Κωδικός NUTS: EL631 Αιτωλοακαρνανία / Aitoloakarnania
Ταχ. κωδικός: 30131
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lpapasotiri@agrinio.gr
Τηλέφωνο: +30 2641360480
Φαξ: +30 2641026314
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.agrinio.gov.gr
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια ειδών καθαριότητος και ευπρεπισμού του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων 2020-2021

Αριθμός αναφοράς: 86918
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
39830000 Προϊόντα καθαρισμού
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και ευπρεπισμού των υπηρεσιών του Δήμου , των Δομών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου και των Νομικών του Προσώπων(δημοτικά κτήρια, σχολεία, δημοτικές εγκαταστάσεις, δημοτικοί κοινωφελείς και κοινόχρηστοι χώροι κ.τ.λ) για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, με δυνατότητα παράτασης τεσσάρων (4) μηνών

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 810 852.90 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΟΜΑΔΑ 2:ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Αριθμός τμήματος: 4
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33631600 Αντισηπτικά και απολυμαντικά
39830000 Προϊόντα καθαρισμού
33760000 Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες
19640000 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL631 Αιτωλοακαρνανία / Aitoloakarnania
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΕΠ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΠ.ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

1Αλκοολούχος λοσιόν αλκοόλη 93 βαθμών και άνω 410 ml εως 500 mLΤεμάχιο 1582

2Αλκοολούχος λοσιόν αλκοόλη 70 βαθμών και άνω 230 εως 250 gr. Τεμάχιο 4859

3Αντισηπτικό σπρέι(τύπου DETTOL), συσκευασία 400-500 ml Τεμάχιο 790

4Γάντια μιας χρήσης latex (κουτί 100 τεμάχια) MEDIUM-LARGE Κυτίο 906

5Υγρό σαπούνι χεριών αντιβακτηριδιακό 250 -400ml τύπου dettol Τεμάχιο 359

6Υγρό σαπούνι χεριών αντιβακτηριδιακό(Συσκευασία 4 λίτρων) Λίτρο 968

7Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών (4lt): σε πλαστικό μπιτόνι. Τεμάχιο 280

8Υγρό Κρεμοσάπουνο χεριών με αντλία 250-400 ml Τεμάχιο 163

9Χλωρίνη παχύρευστη 750 mlΤεμάχιο 386

10Χλωρίνη παχύρευστη 2 lt Τεμάχιο 1098

11Απορροφητικό πανί Διαστάσεων Νο 2 Τεμάχιο 1129

12Αποσμητικό Λεκάνης WC Σσυσκευασία 2 τεμαχίων Τεμάχιο 1200

13Αρωματικό χώρου σε sticks 100ml Τεμάχιο 792

14Γάντια καθαρισμού πλαστικά Ζέυγος 321

15Διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 0.430 λίτρα Τεμάχιο 153

16Εντομοκτόνο σε spray 300 ML Τεμάχιο 46

17Καλαθάκια μπάνιου πλαστικά, 30cm διάμετρος 28cm με πεντάλ Τεμάχιο 38

18Καλαθάκι πλαστικό απορριμμάτων γραφείου ανοιχτό ύψος 30 cm διάμετρος 28 cm Τεμάχιο 103

19Καροτσάκι σφουγγαρίσματος με πρέσα 20lit Τεμάχιο 17

20Κοντάρι αλουμινίου 1,20χ25 ml επαγγελματικό Τεμάχιο 163

21Κουβάς στίφτης 13 λίτρων Τεμάχιο 81

22Πιγκάλ WC πλαστικό κλειστού τύπου Τεμάχιο 69

23Σακούλες απορριμ για ελαφριά χρήση συσκευασία 52Χ75 cm 10 τεμ. με κορδόνι Συσκευασία 980

24Σακούλες μικρές απορριμρολό για καλαθάκια 45Χ55 cm ΣΥΣΚ. 20 ΤΕΜΑΧΙΩΝ Συσκευασία 3014

25Σκούπα χειρός Τεμάχιο 194

26ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ με χωρητικότητα περίπου 1000 ml Τεμάχιο 24

27ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ με χωρητικότητα περίπου 500 ml Τεμάχιο 38

28Σφουγγαράκι κουζίνας Τεμάχιο 321

29Σφουγγαρίστρα απλή Τεμάχιο 254

30Σφουγγαρίστρα επαγγελματική 400 gr Τεμάχιο 55

31Υγρό για πάτωμα 4 λίτρων Τεμάχιο 454

32Υγρό για πιάτα 750 ml Τεμάχιο 246

33Υγρό καθαρισμού ξύλινων επίπλων (400ml) Τεμάχιο 38

34Υγρό καθαρισμού τζαμιών συσκ. 4lt Τεμάχιο 203

35Υγρό καθαρισμού τζαμιών συσκ. 500 ml Τεμάχιο 169

36Υγρό καθαριστικό κατά των αλάτων 500ml Τεμάχιο 91

37Υγρό παχύρευστο καθαριστικό τουαλέτας παπί 750ml Τεμάχιο 276

38Φαράσι πλαστικό με λάστιχο και κοντάρι Τεμάχιο 2096

39Χαρτί κουζίνας 800 γρ/ρολό, επαγγελματικό Τεμάχιο 2940

40Χαρτί υγείας /ρολό 120 γρ. τρίφυλλο (Συσκευ. 10 τεμαχίων) Συσκευασία 3694

41Χαρτοπετσέτες διαστάσεων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (100 φύλλων) Συσκευασία 92

42Χειροπετσέτες ρολό 400gr μαλακή λευκή (κιβώτιο 12 τμχ) Κυτίο 80

43Χειροπετσέτες Ζ-Ζ 250.γρ (κιβώτιο 20 πακέτων 200 φύλλων) μαλακή λευκή Κυτίο 65

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τιμή
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Κατά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει προσφέρει ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, ο Δήμος δύναται να κατακυρώσει μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό έως 15 % της συνολικής προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε τμήματος, υπό την προϋπόθεση ότι η αύξηση αυτή δεν ξεπερνάει το ύψος του αρχικού προϋπολογισμού (ν. 4412/2016 άρθρο 105).

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2021/S 248-655976
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.: 41921
Αριθμός τμήματος: 4
Τίτλος:

ΟΜΑΔΑ 2:ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
15/07/2022
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 7
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: ΤΣΙΛΙΜΠΩΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ
Πόλη: ΑΓΡΙΝΙΟ
Κωδικός NUTS: EL631 Αιτωλοακαρνανία / Aitoloakarnania
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: ναι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 107 255.10 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 53 516.74 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: www.aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Ταχ. διεύθυνση: ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΜΑΒΙΛΗ 6
Πόλη: ΑΓΡΙΝΙΟ
Ταχ. κωδικός: 30131
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lpapasotiri@agrinio.gr
Τηλέφωνο: +30 2641360457
Φαξ: +30 2641026314
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.agrinio.gov.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του .

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης .

ΚΑΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3.4 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Ταχ. διεύθυνση: ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΜΑΒΙΛΗ 6
Πόλη: ΑΓΡΙΝΙΟ
Ταχ. κωδικός: 30131
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lpapasotiri@agrinio.gr
Τηλέφωνο: +30 2641360457
Φαξ: +30 2641026314
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.agrinio.gov.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
20/07/2022