Servicios - 403383-2018

15/09/2018    S178    - - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bélgica-Amberes: Gases medicinales

2018/S 178-403383

Anuncio de licitación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW
ZNA
Leopoldstraat 26
Antwerpen
2000
Bélgica
Persona de contacto: De heer Thomas Aloy
Teléfono: +32 32177455
Correo electrónico: thomas.aloy@zna.be
Código NUTS: BE211

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.zna.be

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/521/GN/2018
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Ziekenhuis
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Onderhoudscontract Medische Gassen

Número de referencia: 2018/037
II.1.2)Código CPV principal
24111500
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Zie II.2.4

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BE211
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ZNA Middelheim, Lindendreef 1, B-2020 Antwerpen., Lindendreef 1 te 2020 Antwerpen

II.2.4)Descripción del contrato:

Onderhoudscontract Medische Gassen

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Beschrijving van de organisatie van het onderhoud / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Plan van aanpak in uitvoering / Ponderación: 25
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

— het decreet van 10.7.2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10.5.2007 tot wijziging van de wet van 30.7.1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen,

— de wet van 4.8.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. 1. jaarrekening van de laatste 2 beschikbare jaren.

2. een verklaring betreffende de jaarlijkse totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp is van de opdracht van de laatste 2 beschikbare boekjaren.

2. een verklaring betreffende de jaarlijkse totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp is van de opdracht van de laatste 2 beschikbare boekjaren.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Minimumeis: een minimale omzet in vergelijkbare bedrijfsactiviteiten van 500 000 EUR in de laatste 2 boekjaren.

2. een minimale omzet in vergelijkbare bedrijfsactiviteiten van 500 000 EUR in de laatste 2 boekjaren.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste 3 jaren.

2. Een lijst van de voornaamste soortgelijke diensten uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar met een minimum looptijd van 24 maanden, met vermelding van bedrag en datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren: a) indien het diensten aan overheden betreft, worden de diensten aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of goedgekeurd; b) indien het gaat om diensten aan privaatrechtelijke personen worden de diensten aangetoond door certificaten opgesteld door deze personen of, bij ontstentenis, door een verklaring van de dienstverlener.

3. De studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener en/of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de uitvoering van de diensten.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. x

2. De inschrijver beschikt minimaal over 1 referentie met soortgelijk voorwerp van opdracht in de ziekenhuissector

3. De dienstverlener toont aan dat er minimaal 5 personen binnen de onderneming geschoold en/of gecertificeerd is om het omschreven onderhoud uit te voeren.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/10/2018
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Neerlandés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 20/04/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 22/10/2018
Hora local: 09:00
Lugar:

ZNA Stuivenberg, Aankoopdienst, Q-blok

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Er is een gesloten opening van de offertes voorzien

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen
nvt
Bélgica
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/09/2018